Breng Groningen in beweging

Meer bewegen en vaker sporten draagt bij aan een goede gezondheid. Dat geldt voor iedereen. De gemeente kan bijdragen aan de gezondheid door beleid te maken waarmee inwoners worden gestimuleerd om regelmatig te sporten en bewegen, zodat het onderdeel wordt van een gezonde leefstijl die bij hen past. Dit is nodig om de groeiende gezondheidsverschillen tussen onze inwoners op te heffen en voortaan te voorkomen. Ook kan dit beleid leiden tot ontmoeting, verbinding en een gevoel van saamhorigheid.

Werk samen aan sportief kapitaal

Groningen is een sportieve gemeente en beschikt over een uitgebreid gemeentelijk sportkapitaal, zoals goede sportvoorzieningen, vele sportaanbieders en programma’s. Toch blijft het voor bijna de helft van onze inwoners een uitdaging om te sporten of bewegen. Met name inwoners met een smalle beurs zijn aangewezen op gratis of gesubsidieerde sportvoorzieningen. Kinderen tot 18 jaar kunnen vrijwel overal in de gemeente gratis of met korting sporten via het Jeugdfonds Sport & Cultuur, maar dat geldt niet voor volwassenen. Hoewel minima met een Stadjerspas korting kunnen krijgen op het lidmaatschap van verschillende sportverenigingen, kunnen de meest kwetsbare groepen zich dit niet veroorloven.

Te veel inwoners van onze gemeente zijn daardoor niet in staat om te sporten. Dit kan ertoe lijden dat hun gezondheid achterblijft net als hun sociale deelname aan de maatschappij. Wij willen alle economische, sociale en fysieke belemmeringen om te sporten en bewegen wegnemen. Daarvoor is doeltreffend en samenhangend beleid nodig, waarbij gemeente, dorpen en wijken samenwerken met verschillende sportaanbieders, basisscholen met een Rijke Schooldag, buurtsportcoaches en andere professionals in het sociale domein. Op die manier dragen we samen bij aan het verwerven van voldoende sportief kapitaal en daarmee aan sociale participatie en een actieve en gezonde leefstijl van al onze inwoners.

Laat kinderen en jongeren met plezier sporten

Kinderen sporten over het algemeen graag, maar zodra ze in de pubertijd komen haken jongeren steeds vaker af. En dat is jammer, want mensen die jong ontdekken welke sportbelevingen bij hun persoonlijkheid passen zijn meer geneigd om actief te blijven op latere leeftijd. Positieve sportervaringen, voldoende bewegingsvaardigheid en toegang tot sociale sportnetwerken zijn een investering in een actieve leefstijl nu en later. Het basis- en voortgezet onderwijs zijn binnenkort wettelijke plicht om een vakleerkracht leerlingen minimaal twee uur per week bewegingsonderwijs te laten geven.

Een goede zaak, maar niet voldoende. D66 zet in op een breed sportaanbod: ook in de wijk, de buurt of het dorp. Wij willen dat dit aanbod, waar mogelijk, deel gaat uitmaken van de Rijke Schooldag. Leerlingen kunnen dan in de middag kiezen uit een divers en professioneel aanbod van verschillende type sporten die passen bij hun wensen. Ook willen we dat buurtbewoners hier gebruik van kunnen maken. In combinatie met volop groene, beweegvriendelijke ruimte om op eigen initiatief in beweging te komen, willen we inwoners van jong tot oud gouden kansen bieden voor een leven lang sporten en bewegen. Als aanvulling hierop willen we stimuleren dat zoveel mogelijk scholen meedoen aan het programma Gezonde School.

Zet in op toekomstbestendige sportverenigingen

Binnen de gemeente zijn relatief veel sportverenigingen actief, vaak met een lange traditie. Leden en vrijwilligers vormen de basis voor deze sportverenigingen; zij zorgen voor een bloeiend verenigingsleven voor leden en jeugdleden. Helaas hebben deze verenigingen moeite om vrijwilligers onder de leden te vinden, bijvoorbeeld voor roulerende bardienste. Ook de vaste trainingstijden stuiten steeds vaker op problemen. Daardoor kiest bijna 75% van alle sporters in Nederland ervoor om buiten verenigingsverband te sporten. Wij zien een taak voor de gemeente om verenigingen de helpende hand toe te steken, zodat ze toekomstbestendiger kunnen worden en hun waardevolle rol in het veranderende sportlandschap kunnen blijven spelen.

Creëer een beweegvriendelijke openbare ruimte

De afgelopen jaren heeft het gemeentelijk programma ‘De Bewegende Stad’ ertoe geleid dat mogelijkheden om te sporten en te bewegen vaker onderdeel zijn geworden in plannen voor gebiedsontwikkeling. We streven steeds meer naar beweegvriendelijke openbare ruimte. Daardoor pakken inwoners sneller de fiets of verplaatsen ze zich te voet. Deze ingezette ontwikkeling willen we verder versterken en uitbreiden door de nadrukkelijke koppeling met een groene omgeving.

Dankzij onze inzet in de gemeenteraad is het gelukt om bij de realisatie van nieuwe wijken en bij wijkvernieuwing natuurinclusieve voorwaarden als harde eisen mee te nemen aan de tekentafel. Onderzoek wijst uit dat groene openbare ruimte een positief effect heeft op onze gezondheid, bijdraagt aan ontstressen en uitnodigt tot sportief bewegen. Verder willen we dat die beweegvriendelijke groene openbare ruimte nóg geschikter wordt gemaakt voor mensen die zelf georganiseerd willen sporten op momenten die zij zelf bepalen. Dat kan bijvoorbeeld door in nauw overleg met wijkbewoners openbare fietsroutes, hardlooprondjes, boulderblokken, skate- en bootcamp-voorzieningen aan te leggen.

Elke sporter telt mee

Sporten en bewegen is gezond voor iedereen, maar D66 hecht zeer aan de vrijheid van mensen om zelf te kiezen op welke manier ze willen sporten of bewegen.  Voor de een is lidmaatschap van een sportvereniging de beste manier om duurzaam onderdeel te zijn van een vaste, vertrouwde groep mensen om samen met plezier mee te sporten. De ander wil liever alleen of met een paar vrienden er zelf op uittrekken om in de buitenlucht te wandelen, bootcampen, skaten, surfen of SUPpen. Wij juichen deze toegenomen diversiteit toe, want voor ons tellen alle sporters mee, hoe ze ook georganiseerd zijn. Ook sporters die niet in verenigingsverband sporten, willen wij een stem geven. De belangen van alle sporters moeten worden meegenomen in gesprekken en besluitvorming over sport en bewegen.

Groningen als gemeente van topsporttalent

Sporttalentontwikkeling is wat D66 betreft een belangrijk thema voor Groningen als centrumgemeente. In nauwe samenwerking met de Provincie Groningen en het Rijk, willen we sporttalenten en hun coaches optimale condities bieden om hun talent optimaal te ontwikkelen door middel van bovenregionale topsportvoorzieningen onder regie van het aanstaande Topsportprogramma van de Rijksoverheid.

Coördinatie en samenwerking tussen deze overheden zijn gewenst om een optimaal topsportklimaat op Olympisch niveau daadwerkelijk te verwezenlijken. D66 koestert de inspirerende kracht van topsport en topsporttalenten en wil daarom het topsportklimaat het Noorden verder versterken in co-creatie met de Noordelijke sportpartners.

Maak noordelijke sportevenementen mogelijk

Grote sportevenementen brengen mensen bij elkaar en dragen bij aan de gezamenlijke identiteit van het Noorden en van ‘Oranje’. Topsportevenementen in en rondom onze gemeente bieden daarnaast een podium voor onze nationale en lokale talenten en inspireren velen. Daarom is het belangrijk dat we blijven werken aan Groningen als sportstad van het Noorden, door naast het bestaande grote evenementen, zoals de 4Mijl van Groningen, nog een aantal grote sportevenementen hierheen te halen die van aantoonbare waarde zijn voor de gemeente.

Zowel op topniveau als voor de recreatiesport en bij voorkeur gecombineerd met side-events voor kinderen, bedrijven en andere specifieke doelgroepen. We zoeken verder naar mogelijkheden om de sportevenementenkalender van de gemeente een meer divers en deels, stedelijk karakter te geven. Naast traditionele sporten passen ook ‘urban- en freestyle sportevenementen’ bij het grootstedelijke en multiculturele karakter van Groningen.