Duidelijke actielijnen op onderwijs en arbeidsmarkt

Op 24 november 2021 heeft D66 samen met andere partijen een ronde tafel georganiseerd over Onderwijs en Arbeidsmarkt. Het doel van deze ronde tafel was om te bezien of de onderwijs en arbeidsmarkt flexibel genoeg is om in te spelen op alle veranderen. Bij deze ronde tafel is Gedeputeerde Staten verzocht om met input van expert in kaart te brengen of en hoe de gestelde aanbevelingen in te passen in het huidige beleid.

Naar aanleiding van de ronde tafel en de input van experts daarvan kwam er een Statenbrief waarin een nieuwe focus werd voorgesteld in de uitvoering. Deze vier actielijnen betroffen:

  • Inzet op goed werkgeverschap
  • Skillsbased arbeidsmarkt
  • Duurzame werking concepten en netwerken
  • Inzet op alternatieve financiering

Céline Blom, fractievoorzitter D66 Gelderland, miste focus en diepgang in deze vier actielijnen. Blom diende daarom een motie met succes in. In deze motie riep Blom op om meer verheldering en diepgang te geven op de actielijnen en een concrete uitspraak over de monitoring op die actielijnen. Deze motie werd door bijna alle partijen gesteund in de staten, daaruit blijkt dat er veel draagvlak is voor meer diepgang en verheldering op de actielijnen.