D66 is verbaasd dat er nog wordt samengewerkt met de ‘homo-vrije’ regio Lubelski

De Poolse regio Lubelski heeft zich enige tijd geleden uitgeroepen tot ‘LHBT-vrije zone’. Als gevolg daarvan heeft Gedeputeerde Staten provinciale Staten geïnformeerd dat het in de bestaande samenwerking met deze regio geen nieuwe projecten zal starten met de regionale overheid. Wel is GS voornemens de samenwerking met lokale organisaties en burgerinitiatieven te continueren en op te zoeken voor zover deze passen binnen algemeen aanvaarde Europese normen en waarden.

In de mededelingenbrief van 13 oktober jl. wordt echter gemeld dat Gelderland deel neemt in een internationaal Erasmus+ project. Dit project is gericht op het aantrekkelijker maken van de zorg en zorgopleidingen, specifiek op mbo-niveau. In deze brief wordt aangegeven dat dit een interessant project is vanwege het onderhouden van internationale samenwerkingsrelaties tussen regio’s.

Het betreft een gelijkwaardige samenwerking tussen Moravië-Silesië (Tsjechië, penvoerder), Grand Est (Frankrijk) en Lubelski (Polen) en zes MBO-zorgopleiders waarvan twee Gelderse, namelijk ROC Rivor en Graafschap College.

Via recentelijk persbericht van Omroep Gelderland hebben wij vernomen dat volgens een woordvoerder van de provincie Gelderland ‘dit project al speelde voor Gelderland besloot de banden te verbreken’.

Vragen

D66 en de Partij van de Arbeid zijn van mening dat dit een inhoudelijk interessant project is. Met name vanwege de tekorten in de zorg en de wens bij te dragen aan de internationalisering van het MBO. Het aanwenden van Europese middelen ten bate van Gelderland en de Gelderse economie spreekt ook aan.

Recentelijk zijn er vanuit de Partij van de Arbeid mondelinge vragen gesteld over de kwestie rond Lubelski. Zowel D66 als PvdA zijn verbaasd dat nog wordt samengewerkt met de regio Lubelski nadat afgesproken is dit niet meer te doen en dat dit project niet bij eerdere genoemde vraagstelling is vermeld.

D66 en PvdA hebben dan ook de volgende vragen:

Kan GS uitleggen hoe deze reis zich verhoudt met het eerder besluit om de samenwerking met Lubelski te beëindigen?

Op welke wijze gaat GS actief (via dit project) samenwerking met organisaties uit het maatschappelijk middenveld opzoeken om toch de LHBT gemeenschap in Lubelski te ondersteunen?

Zijn er nog meer lopende projecten in de regio Lubelski, waar van de ‘handtekening al gezet is’? Zo ja welke? Indien ja, hoe wordt ook bij deze projecten actief ingezet op ondersteuning van of contact met de LHBT gemeenschap in Lubelski?

Is de provincie mede financier van deze reis? Zo ja, heeft de provincie invloed op het programma dat daar wordt gevolgd door de jongeren?

Is er in het programma ruimte gemaakt om met de regionale overheid en de jongeren die het programma volgen over de LHBTI-vrije zone in gesprek te gaan?

Gaan er nog vertegenwoordigers van de Provincie mee met deze reis? Zo ja, maken zij dit onderwerp dan bespreekbaar?