Gelderland is enorm rijk aan uitgestrekte natuur, toegankelijk ommeland en beeldbepalende parken. Natuur en groen zijn nodig om klimaatverandering op te vangen en hittestress tegen te gaan. Bovendien zijn ze prettige verblijfsplekken. De natuur staat onder zware druk door klimaatverandering, intensief ruimtegebruik, toename van verkeer en recreatie en intensieve landbouw. Voor D66 staat het herstel van de biodiversiteit voorop, inclusief een duurzaam herstel van het water- en bodemsysteem. 

Herstel van biodiversiteit en water- en bodemsystemen moet voorop staan

  • Stikstof verarmt onze natuur. De bodem verzuurt, bomen worden ziek en dieren sterven uit. We hebben de natuur nodig voor onze gezondheid en tegen klimaatverandering. Het behalen van de stikstofreductiedoelen op plekken waar de natuur kwetsbaar is, staat niet ter discussie. Het herstellen en versterken van de omliggende natuur, de ecologische verbindingen en de verwervingsgebieden is net zo belangrijk. Sterker nog, we gaan de doelen niet behalen als natuur, water en bodem niet provincie breed gezond zijn. Als voor het natuurherstel extra middelen nodig zijn, maken we die vrij. 
  • D66 wil er alles aan doen om in 2025 het Gelders Natuurnetwerk (GNN) als onderdeel van het grotere Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de Groene Ontwikkelingszone (GO) te voltooien. Ook zet de provincie zich wat D66 betreft actief in voor de realisatie van ecologische, natuurlijke verbindingen tussen de Veluwe en de provincies Utrecht, Overijssel en Flevoland maar ook over de grens met Duitsland. Om barrières zoals (snel)wegen te overbruggen leggen we technische voorzieningen aan, zoals een ecoduct bij Terschuur over de A1.
  • De vele vrijwilligers die zich inzetten voor het beheer van natuur en landschap zijn onmisbaar. D66 wil de organisaties en netwerken die hen ondersteunen in stand houden. Ook particuliere eigenaren en natuur- en landschapsorganisaties waarderen en ondersteunen we met meerjarige vergoedingen.
  • Het Actieplan Akker- en Weidevogels zetten we onverminderd voort. Daarnaast zetten we in op natuurvriendelijk beheer van dijken, bermen, oevers, heggen, hagen en houtwallen. Agrariërs kunnen een belangrijke rol vervullen in het verzorgen van natuur- en waterbeheer. Dit geeft hen een verdienmodel en maakt hen, meer dan nu, hoeders van het landschap.
  • De provincie heeft de wettelijke taak om samen met de waterschappen de waterkwaliteit, -kwantiteit en -veiligheid te waarborgen. Een uitdagende taak nu de gevolgen van klimaatverandering steeds zichtbaarder worden en de uitersten in hoge en lage waterstanden van onze rivieren, meren, sloten en beken steeds extremer worden. Samenwerking met de waterschappen staat voorop en de provincie pakt een regierol waar nodig, bijvoorbeeld in het Renkums Beekdal en op de Veluwe. 
  • D66 wil een aanvalsplan droogtebestrijding met maatregelen voor slingerende beken en natuurlijke oevers, het vasthouden en bergen van water en verhoging van de grondwaterstand.
  • D66 wil de kwaliteit van ons oppervlakte- en grondwater fors verbeteren en gericht beleid om de doelen uit de Kaderrichtlijn Water te realiseren. Denk aan het beperken van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en het verminderen van de emissies van zware metalen en andere schadelijke stoffen. Het aantal mogelijk schadelijke stoffen groeit, dus beter meten is noodzakelijk. Ook hiervoor geldt: samenwerking met de waterschappen en provinciale regie waar nodig.
  • D66 zet in op het verminderen van het drinkwatergebruik en op onderzoek naar alternatieven voor grondwaterwinning.
  • De provincie neemt de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie van 2021 over luchtkwaliteit over. In de omgevingsverordening nemen we regels op, zodat we in 2025 aan de richtlijnen voldoen. Ook worden instructieregels opgenomen in de verordening, zodat gemeenten hier invulling aan moeten geven in hun omgevingsplan.
  • D66 wil een concrete aanpak tegen zwerfafval langs de rivieroevers, inclusief ondersteuning van initiatieven zoals Schone Rivieren en Maas in de wet.