Landbouw

Landbouw en veehouderij staan al heel lang op gespannen voet met natuur, milieu, klimaat, gezondheid en dierenwelzijn. Te lang heeft de overheid niet ingegrepen. De komende jaren moeten we een grote inhaalslag maken om de sector weer gezond te krijgen. Voor de toekomst van de aarde, voor mens en dier en niet in de laatste plaats voor de agrariërs zelf.

Voor D66 heeft de landbouwtransitie topprioriteit

  • D66 wil dat de stikstofplannen van het kabinet worden uitgevoerd. Daarmee beschermen we de natuur en trekken we vastgelopen woningbouwprojecten uit het slop. We bieden de sector een duurzaam perspectief en blijven in gesprek met agrariërs om tot duurzame oplossingen te komen. De overgang naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw is voor ons topprioriteit.
  • De Gelderse landbouwsector houdt meer dieren dan het huidige systeem aan kan. Krimp van de veestapel is voor D66 onvermijdelijk, maar geen doel op zich. Het toekomstperspectief van de veehouderij verschilt van bedrijf tot bedrijf en van regio tot regio. D66 wil dat de provincie haar stevige rol in de lopende gebiedsprocessen blijft innemen. De kennis van Wageningen Universiteit en de Regio Foodvalley willen we maximaal benutten.
  • Veel agrariërs in Gelderland hebben de stap naar een natuurvriendelijke manier van ondernemen gezet. D66 wil deze beweging ondersteunen en versnellen. We stellen middelen beschikbaar om projecten en activiteiten te ondersteunen en we helpen agrariërs om hun bedrijfsvoering te veranderen. 
  • D66 wil het Platform Natuurinclusieve landbouw blijven ondersteunen om kennis – bijvoorbeeld over alternatieve gewasbescherming – te versterken en oplossingen te delen.
  • D66 zet in op een blijvende regeling voor agrarisch natuur- en waterbeheer. Zo’n regeling is goed voor de biodiversiteit op het platteland en geeft deelnemende boeren een extra verdienmodel.
  • We stellen ruimtelijke kaders op voor een betere balans tussen economie en ecologie in het landelijk gebied. D66 geeft binnen die kaders ruimte aan verbreding van bedrijfsactiviteiten als die verbreding bijdraagt aan een duurzaam toekomstperspectief.
  • Natuurinclusieve kringlooplandbouw vereist meer grond per bedrijf. D66 wil dat de provincie onderzoekt welke rol zij kan nemen om grond beschikbaar te stellen of te financieren. Dit kan bijvoorbeeld via het concept ‘landschapsgrond’.
  • D66 wil dat de provincie de eiwittransitie verder uitbouwt en versnelt. In de toekomst moet een groot deel van onze dierlijke eiwitten worden vervangen door plantaardige eiwitten. Door voorop te lopen in deze transitie zet Gelderland niet alleen stappen op het gebied van duurzaamheid, maar ontstaan ook nieuwe kansen voor de economie en voor innovatie.