D66 wil dat we in 2030 60% minder CO2 dan in 1990 en wil dat we in 2050 klimaatneutraal zijn. De komende vier jaar zijn cruciaal om deze doelen te halen en tegelijkertijd de kosten voor onze inwoners aanvaardbaar te houden. We houden vast aan de aangescherpte landelijke en Europese doelstellingen voor een klimaatneutrale, fossielvrije en circulaire samenleving.

De provincie moet op energie blijven doorpakken

  • Energiebesparing is een niet te missen onderdeel van de energietransitie en draagt bij aan het verlagen van de energierekening en het bestrijden van energiearmoede. De doelstellingen voor energiebesparing liggen nog ver buiten bereik. Daarom wil D66 een dekkend netwerk van energieloketten, die inwoners en woningbouwcoöperaties ondersteunen om hun huizen te verduurzamen. Deze loketten zijn er ook om bedrijven en ondernemers te helpen met de aangescherpte energiebesparingsplicht. De Provincie monitort of bedrijven hieraan voldoen.
  • De groei van duurzame energie, het toenemende elektrisch vervoer en de komst van meer aardgasvrije woningen betekenen dat de energie-infrastructuur fors uitgebreid moet worden. D66 wil dat de provincie, in samenwerking met de netbeheerders, een kader opstelt voor het energiesysteem van de toekomst. De schaarste op het net kan en mag geen belemmering zijn voor versnelling van de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelen.
  • D66 staat voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van zon- en windenergie. Ons uitgangspunt is dat zon- en windenergie zoveel mogelijk worden gecombineerd. D66 ziet het realiseren van decentrale netten en batterijopslag op plekken waar grootschalige energievraag en -aanbod bij elkaar komen als kansrijk alternatief voor het verzwaren van het bestaande net. Wij vinden dat de provincie deze smart hubs met de netbeheerder en andere belanghebbenden moet blijven verkennen.
  • De provincie en de zes Gelderse regio’s die een Regionale Energiestrategie (RES) opstelden, hebben in de RES 1.0 hun handtekening gezet onder een bijdrage aan de landelijke doelstelling voor duurzame opwek van energie in 2030. D66 wil dat in de RES 2.0 de concrete plannen worden verankerd in ruimtelijk beleid. De provincie helpt de regio’s om dit mogelijk te maken en pakt een actieve rol waar nodig. Uiteraard wordt de omgeving actief betrokken bij de lokale projecten. D66 ziet een centrale rol voor energiecoöperaties. Een laagdrempelige provinciale subsidie om duurzame initiatieven mogelijk te maken draagt hieraan bij. 
  • De provincie is er medeverantwoordelijk voor dat in alle regio’s de balans tussen zon en wind in de duurzame energiemix optimaal is. Waar nodig en mogelijk willen we dat de provincie sturend optreedt om het aandeel wind in de RES’en te vergroten.
  • D66 wil dat de provincie bijdraagt aan het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Ook hier staan inwoners centraal. De keuze voor een warmtenet, een buurtbatterij of het isoleren van huizen heeft immers veel impact op hun leven en leefomgeving. We zetten het programma Wijken van de Toekomst voort om gemeenten en bewoners te ondersteunen bij hun warmteplannen. Om de transitie naar duurzaam verwarmde huizen te versnellen, wil D66 dat de provincie vaart maakt met de oprichting van het Gelders Warmte Infrabedrijf en dat het aantal deelnemende gemeenten snel wordt uitgebreid. 
  • Wij zien toekomst in het gebruik van groene waterstof in de industrie en het vrachtvervoer. De keramische, de papier- en de maakindustrie moeten de komende jaren fors verduurzamen. D66 wil dat de provincie zich blijft inspannen voor een Gelderse aftakking van de geplande landelijke waterstofbackbone. Het bestaande aardgasnetwerk kan dienen voor het transport van groene waterstof. 
  • Via het programma Toekomstbestendig Bedrijventerreinen kan de provincie met ondernemerskoepels en branches werken aan de realisatie van de energie-ambities. Daarbij is het goed om in de komende periode in te zetten op energie-intensieve bedrijventerreinen en met elkaar in overleg te gaan over het onderliggende afwegings- en handelingskader voor netcongestie en verduurzaming. Het verdient de aandacht om Energie Expertise Centra in te richten waar gemeenten en bedrijfsleven samen structureel werken aan besparingsinitiatieven voor kansrijke CO2-reductiemaatregelen.