Samen werken aan vertrouwen

We gaan anders samenwerken met onze inwoners en andere partijen om het vertrouwen te herstellen of te versterken. We kiezen voor een open bestuurscultuur. We kiezen voor een cultuur die open is, waar democratie meer is dan de helft plus één. We kiezen voor een open bestuur. Dat omkijkt naar mensen en verder kijkt dan morgen. Dat voor iedereen te begrijpen is en waar iedereen aan mee kan doen.

Onze inzet

 • We kiezen voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen.
 • We moeten kunnen afwijken van het coalitieakkoord wanneer het coalitieakkoord niet meer voldoende is om maatschappelijke problemen op te lossen.
 • Politici zijn mensen en mensen maken fouten. Een fout betekent wat ons betreft niet direct dat je moet opstappen. Dit voorkomt dat politici zich bij alles gaan verdedigen. D66 Fryslân vindt dat politici zich vanuit passie en bewogenheid mogen inzetten voor de samenleving. Want alleen dan zijn politici beschikbaar om te luisteren en op te komen voor de inwoners van Fryslân. Het gaat om mensen en politiek is mensenwerk.
 • Inwoners moeten de beslissingen van de overheid kunnen volgen en snappen. Daarom vindt D66 Fryslân dat de overheid in alle stukken richting de inwoner in begrijpelijke taal, op B1-niveau, moet communiceren. Dit moet zowel in het Fries als in het Nederlands. De overheid zoekt hierbij naar vernieuwende oplossingen en denkt aan duidelijke feitenplaatjes, filmpjes en begrijpelijke brieven. De provincie maakt gebruik van nieuwe en makkelijke manieren om de burger te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan sociale media.
 • Alle ambtenaren van de provincie gaan een schrijfcursus Begrijpelijke Taal volgen.
 • Voordat we subsidieregelingen toevoegen, proberen we deze eerst onder te brengen bij een bestaande regeling.
 • Iedereen mag meepraten en meedenken over ontwikkelingen in Fryslân. We betrekken inwoners bij ontwikkelingen in hun omgeving met de participatieladder en invloedsringen. Gemeentes gaan ook werken met deze aanpak.
 • Er komt een Stim fan Fryslân app zodat iedereen kan meepraten en meebeslissen over plannen in Fryslân en hun omgeving.
 • We stellen geld beschikbaar voor ideeën uit de mienskip. De mienskip beslist zelf waar het geld naar toe gaat met bijvoorbeeld een burgertop.
 • We behouden het IMF om mienskipsplannen te ondersteunen.
 • Jongeren vanaf 16 jaar mogen stemmen als er een Fries Referendum gehouden wordt.
 • Leefbaarheid is een kerntaak van de provincie Fryslân.
 • We steunen organisaties die inwoners helpen om mee te kunnen doen, zoals COC Fryslân.
 • Meer samenwerking tussen ondersteuningsorganisaties zoals Doarpswurk en Keunstwurk.

Onze inzet

 • Een Fries burgerberaad dat adviseert over provinciale onderwerpen.
 • Duidelijke afspraken rondom nieuwe vormen van participatie zoals Right to cooperate en Right to bid.
 • De provincie werkt volgens het subsidiariteitsbeginsel: decentraal wat kan, centraal wat moet. Waar het kan laten we taken over aan gemeenten, de private sector en inwoners.
 • Bij Regiodeals steunt de provincie nu alle aanvragen. De provincie organiseert zo haar eigen concurrentie. D66 Fryslân ziet liever dat de provincie inzet op één aanvraag en die tot een succes maakt.
 • We werken slim samen met gemeenten en Wetterskip Fryslân als het gaat om onze oevers en kustwerken.
 • De provincie pakt haar regierol als gemeentelijke taken beter provinciaal of bovenlokaal kunnen worden aangepakt. Het liefst komt dit initiatief uit de gemeenten. Als provincie hoeven we hier niet op te wachten. Belangrijk is dat we onze keuzes goed uitleggen.
 • Samenwerken met Friese, Noordelijke en andere overheden als het om problemen gaat die verder gaan dan de grenzen van Fryslân.
 • Richting Europa lobbyen om in de komende vier jaar €260 miljoen naar Fryslân te halen.
 • Bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) willen we een Friese lobbyist.
 • Brede Welvaart als uitgangspunt nemen bij investeringen.
 • Een sluitende meerjarenbegroting die niet alleen gebaseerd is op zero-based budgettering.²²
 • We houden vooraf meer rekening met onverwachte uitgaven in de begroting, zodat we snel in kunnen grijpen. De toekomst van Fryslân wordt gemaakt door alle partijen in de Staten; niet alleen door een coalitie.
 • In de periode tot 2030 verhogen we de motorrijtuigenbelasting. Opbrengsten investeren we in een duurzame toekomst.
 • Overwegen om delen van het aandelenkapitaal te verkopen om maatschappelijke problemen op te lossen.
 • Een ingezetenenheffing waarbij we kijken naar hoeveel iemand kan betalen.
 • Een vestigingsheffing waarbij we kijken naar de invloed van het bedrijf op de natuur.
 • Onderzoek doen naar de gevolgen van rekeningrijden voor Fryslân en het instellen van een Fries bedrag.