De beste landbouwsector in de mooiste provincie

Fryslân is de mooiste provincie van Nederland. Veel Friezen wonen in de dorpen voor de rust, het karakteristieke boerenlandschap en de natuur. En vanuit bijvoorbeeld Leeuwarden, Drachten of Heerenveen is de natuur altijd maar een kwartiertje verderop. Maar die manier van leven staat onder druk. De natuur holt achteruit. In het huidige landbouwmodel moeten boeren steeds intensiever boeren om te kunnen bestaan. Meer koeien. Meer kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Dit gaat ten koste van de natuur en hun eigen bedrijf. Dat moet anders.

Onze inzet

 • We helpen Friese boeren de overstap te maken naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw. Zo kunnen komende generaties blijven boeren zonder beleidsveranderingen.
 • Samen met organisaties (zoals bijv Circulair Fryslân, LTO, Caring Farmers en Dairy Campus) organiseren we de kennisdeling binnen de provincie. Bijvoorbeeld door expertmeetings te organiseren en coaches/koplopers in het veld te hebben, die actief de boer op gaan.
 • Boeren krijgen een beter verdienmodel door hogere vergoedingen voor klimaat, recreatie- en milieudiensten.
 • Uiteindelijk willen we de invloed op de omgeving van de landbouw verwerken in de prijs in de winkel. Dit doen we samen met andere provincies, het Rijk en de Europese Unie. Het stapelen van beloningen moet mogelijk worden.
 • We schaffen belemmerende regels af voor wind- en zonne-energie. Zo kunnen boeren volop wind- en zonne-energie voor hun eigen bedrijf en Fryslân opwekken.
 • We sluiten aan bij de landelijke stikstofdoelstellingen, maar bereiken ze wel op onze eigen manier. Samen mét de boeren én andere sectoren. We werken samen in gebiedscommissies aan de toekomst van het Friese platteland.
 • Er komt meer geld om te experimenteren met natte teelten.
 • Als provincie stimuleren we pilots en uitvoeringsprogramma’s die bijdragen aan het verduurzamen van de landbouw en veehouderij, zoals het bevorderen van gebruik van verschillende rassen in de veehouderij, het gebruik van lichtere machines en het verminderen van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
 • Voor gebiedsprocessen maken we de inzet van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) mogelijk.

Onze inzet

 • We zetten ons in voor een overgangsfonds. Dit fonds helpt boeren die willen omschakelen naar biologisch of biologisch dynamische landbouw.
 • We maken afspraken met bouwbedrijven en boeren. Zo willen ervoor zorgen dat boeren zeker weten dat het verbouwen van duurzame bouwmaterialen voor hen uit kan.
 • Als provincie ondersteunen we de kansen van de bio-economie, waarbij restromen uit gras, bieten, aardappelen en andere gewassen tot waarde gebracht kunnen worden. Kennisdeling en experimenten verlopen via onze samenwerkingspartners.
 • Schade door overheidsbeleid wordt betaald door de overheid.
 • We helpen boerenbedrijven om preventieve maatregelen te nemen tegen de wolf.
 • Probleemwolven worden binnen de bestaande regelgeving aangepakt.
 • In 2027 realiseren we het Friese Natuurnetwerk en de doelen in de Kaderrichtlijn Water. Ieder jaar dat we niet op schema liggen verhogen we het beschikbare budget om dat te realiseren.