Het klimaat bepaalt de toekomst

Fryslân is it bêste lân fan d’ierde. Maar in de toekomst kan dat wel eens anders zijn. Door klimaatverandering krijgen we in Fryslân namelijk steeds vaker te maken met extreme hitte, droogte en regenval. Dit heeft grote gevolgen voor onze manier van leven. We moeten nu het tij keren voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen. Voor de toekomst. Het is erop of eronder. Onze toekomst hangt af van wat we doen tussen nu en 2030. We zijn verantwoordelijk voor 100% van onze eigen uitstoot, die moet dus naar nul.

Onze inzet

 • Fryslân wordt de eerste klimaatneutrale provincie van Nederland. In 2030 besparen we 50% energie en wekken we 100% duurzaam op.
 • De provincie inspireert, stimuleert en helpt alle inwoners om energiewijs en energieslim te worden.
 • Er komt een einde aan energiearmoede door meer geld beschikbaar te stellen voor energiecoaches en energiebesparende maatregelen.
 • Bedrijven laten we gratis aansluiten bij Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Energiecoaches worden ook voor het MKB gratis beschikbaar.
 • Bedrijven en organisaties die van de provincie geld ontvangen en bedrijven die de provincie een vergunning verleent, komen in 2024 met een ambitieus plan om klimaatneutraal te worden per 2030. Het bedrijf mag dan niet meer bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen. De provincie moet hierop controleren. Als er nog geen realistisch plan is in 2026 wordt de subsidie stopgezet of er wordt een boete uitgedeeld. De omgevingsvergunning wordt ingetrokken van alle bedrijven en organisaties die in 2030 niet klimaatneutraal zijn, tenzij de volledige uitstoot wordt gecompenseerd.
 • Onze inwoners krijgen de ruimte om duurzame zonne- en windenergie op te wekken. We halen de beperkende regels uit de Omgevingsverordening. Er mogen dus meer en hogere windmolens komen, zonnepanelen worden sneller aangelegd.
 • Duurzame energie wordt van, voor en door de mienskip gedaan. Duurzame energie is zoveel mogelijk in het bezit van de omgeving.
 • We maken haast met de overgang naar duurzame energie door betrokkenheid en steun van inwoners beter te regelen.
 • Er wordt geen gas geboord in de Friese aardgasvelden of bij de Waddenzee.
 • We lobbyen bij de Gasunie voor aftappunten van waterstof op de gaspijpleidingen in Fryslân.
 • Vergunningsaanvragen die het meest bijdragen aan een klimaatneutraal Fryslân worden als eerste behandeld.

Onze inzet

 • De problemen op het elektriciteitsnet lossen we op door als provincie geld uit te geven aan energieopslag, door het maken van slimme combinaties zoals zonne- en windenergie en door met netbeheerders en gemeenten samen te werken bij vergunningverlening.
 • Fryslân wordt ‘klimaatklaar’ door samen met it Wetterskip, Veiligheidsregio Fryslân en gemeenten een klimaataanpassingsplan te maken.
 • Aan ieder Fries kind schenken we een geboorteboom die geplant kan worden in de omgeving.
 • Er komen meer (kleine) meren en waterbergingen in Fryslân zodat we water langer vasthouden.
 • De waterpeilen in het Veenweidegebied worden hoger. Wat we doen in het Veenweidegebied gaat afhangen van wat het waterpeil toelaat, in plaats van andersom.
 • Geld beschikbaar stellen zodat inwoners sneller een regenton kopen.
 • De extra opbrengsten van investeringen, zoals Windpark Fryslân, stoppen we in een fonds voor het verduurzamen van (dorps)huizen, verenigingen en bedrijven.
 • Hoofd of bijverwarming met pellets en of hout in nieuw te bouwen woningen wordt verboden.
 • Subsidie beschikbaar stellen als provincie om sportverenigingen te helpen bij het verduurzamen van hun vereniging zoals bijvoorbeeld LED-verlichting, zonnepanelen of HR-dubbelglas. Ook hier kan de energiecoach een faciliterende/stimulerende rol spelen.
 • Als provincie zijn we extra zuinig op de Waddenzee. Nu het officieel de status heeft van UNESCO werelderfgoed, zullen we extra terughoudend moeten zijn met wat we wel en niet toestaan in het gebied.
 • We beschermen de natuur in het Waddengebied door elektriciteitskabels voor windenergie op de Noordzee op de meest natuurvriendelijke route te leggen, ook als dat niet de goedkoopste route is.