Kijkje in de Staten: juli

Deze maand waren er turbulente weken  in Fryslân en Den Haag. Met het nieuwe coalitieakkoord van Fryslân en het vallen van het kabinet staat alles weer op scherp. Maar in al die turbulentie hielden wij koers. Zochten we de samenwerking op. En keken we vooruit.

Samenwerken met GrienLinks

Zo deed GrienLinks namens ons de inbreng in de Statenvergadering  van 12 juli. In deze Statenvergadering ging het over de uitvoering van de moties over de funderingsaanpak in het veenweidegebied. Door het lage grondwaterpeil hebben veel woningen in het veenweide gebied funderingsschade opgelopen. Samen met betrokkene die last hebben van de funderingsschade aan hun eigen woning is er een advies opgesteld. De strekking van dit advies was om snel te komen met een subsidieregeling, vijf jaar wordt er 1 miljoen uitgetrokken zodat de gedupeerden weer toekomstperspectief krijgen. In de Statenvergadering van 12 juli werd gevraagd of de moties op het advies voldoende zijn uitgewerkt.  

Als je huis instort, stort ook je wereld in

Tijdens de commissievergadering van 5 juli kwam naar voren dat de Staten de regeling voor de dertien ernstige gevallen, de zogenaamde code roodgevallen, tekort vindt schieten.  Samen met GrienLinks, PvdD en SP dienden wij daarom een motie in. Als je huis instort, stort ook je wereld in. De voorgestelde regeling van het College bood weinig perspectief. Er werd alleen een leenfaciliteit aangeboden. Dat geeft onvoldoende perspectief voor alle betrokkenen. Daarom wilden wij dat er in overleg met de inwoners een afkoopregeling zou worden uitgewerkt waarbij de betrokkenen zelf de regie kiezen om zo uitvoeringskosten te voorkomen.

Vertrouwen is het fundament van onze samenleving

Vertrouwen is het fundament voor onze samenleving. De schade aan funderingen dient snel en adequaat aangepakt te worden. Dat vertrouwen kan nu hersteld worden en daarmee voorkomen we Groningse toestanden. De Staten waren het daarover wel met elkaar eens op 12 juli. Er moet iets gedaan worden. Tijdens de vergadering zijn alle partijen op één na bij elkaar gaan zitten en hebben één motie geschreven. Doorpakken op code rood gevallen. GS gaat per individueel geval gesprekken voeren en afspraken maken over financiële regelingen. En voor de mensen in de Groote Veenpolder die ernstige schade hebben aan de huizen wordt nog een ruimhartige maatwerkoplossing uitgewerkt. Deze motie is aangenomen.  

Dit coalitieakkoord zet de toekomst van de Friezen stil

Daarnaast is na een paar maanden het coalitieakkoord geschreven. Het was hoognodig om  samen te werken met oppositiepartijen om het akkoord te duiden. Want dit akkoord zet de toekomst van de Friezen stil.  Het klimaat en de natuur kunnen niet langer wachten, terwijl dit college barrières opwerpt voor windmolens en zonnepanelen. Ook laten ze het aan de boer zelf over om aan de toekomst te werken en laten ze deze dus keihard vallen. De boer verdient juist de visie en de steun van de politiek om te werken aan een houdbaar verdienmodel. De kwaliteit van het stuk was ver ondermaats, zo luidde de brede conclusie. Van links tot rechts, van de Leeuwarder Courant tot het Friesch Dagblad. Zoiets verdient Fryslân niet. Het staat vol holle frases en open deuren. Het gaat noch naar links, noch naar rechts en helemaal niet rechtdoorzee. Onze campagne tegen stilstand bij de afgelopen verkiezingen blijkt volledig terecht.

Fryslân krijgt er een paar sinterklazen bij

En daar komt bij dat de coalitie van plan is om 175 miljoen uit te geven. Maar het blijft volstrekt onduidelijk aan welke meetbare doelen dit geld wordt uitgegeven. Zo wordt het de Staten onmogelijk gemaakt om het beleid te controleren. Ook krijgen de nieuwe bestuurders een pot met geld die ze aan lokale initiatieven uit kunnen geven. Dat betekent dat ze lukraak gemeenschapsgeld over de balk kunnen smijten zonder dat de Staten daar iets over te zeggen hebben. Fryslân krijgt er een paar sinterklazen bij. Over beide onderwerpen, het strooigeld van de gedeputeerden en het gebrek aan meetbare doelen, heeft de voltallige oppositie een motie ingediend. En ook wij dienden nog een motie in, waarbij we Gedeputeerde Staten verzoeken om met voorstellen te komen. Waarin ook de effecten voor verschillende generaties is meegenomen. Helaas was de coalitie niet bereid om voor ook maar een enkele motie te stemmen. Een valse start voor een coalitie die zegt te willen samenwerken voor Fryslân, maar daar niks van laat zien.

Gelukkig ook een aantal opstekers

Gelukkig zijn er ook een aantal opstekers zo komt er een Fries Europabeleid, is er de ambitie om de fietsprovincie van Nederland te worden en komt iedere jongere voor 2027 in aanraking met de Friese politiek. Ook was het goed om te lezen dat onze provincie ruimhartig een plek blijft bieden aan eenieder die vlucht voor geweld en vervolging. Hoe dit nieuwe bestuur zich daarvoor in gaat zetten, dat moet de komende jaren blijken.

Hoogtijd voor het zomerreces

Het waren roerige tijden en dus hoogtijd voor het zomerreces zodat we alles even kunnen laten bezinken en in september met vol goede moed weer gaan werken aan de toekomst. Werken aan een tolerant, progressieve, groene provincie. Dat verdient Fryslân. Na de zomervakantie komen we weer bij jullie terug! En houden we jullie zoals altijd op de hoogte van onze inzet in de Staten, maar ook onze inzet bij de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen en Europa. Fijne zomer!