Floris Schoots over de begroting 2020: ‘Laag ambitieniveau’
Floris Schoots D66 Waalre

12 november 2019 werd in de raadsvergadering de begroting voor 2020 behandeld. De begroting was sluitend, maar miste ambitie. Geen aandacht voor preventieve middelen, kunst en cultuur en duurzaamheid. Het doel is juist vooruit te kijken naar de toekomst. Hoe blijft Waalre kartrekker aangaande duurzaamheid? Hoe zorgen met preventie dat de kosten in de jeugdzorg niet stijgen? Hoe betrekken we ideeën van inwoners echt bij de besluitvorming? Dat soort zaken heeft men helaas links laten liggen in de begroting 2020. Daarnaast stijgen de lokale heffingen, kosten voor de inwoners dus, flink.
Floris Schoots, fractievoorzitter van D66 Waalre zei hier het volgende over.

‘Voor ons ligt de begroting 2020 van de gemeente Waalre. Ik wil het college en de ambtelijke organisatie bedanken voor het vele werk dat ze verrichten bijvoorbeeld met deze begroting om een beter Waalre op de kaart te zetten.
Een begroting waarvan de basis op orde is … Een sluitende begroting en een begroting waar de stofkam doorheen is gegaan, aldus de wethouder. Het positieve resultaat van de uitkering van de centrale overheid, de septembercirculaire werkt daar uiteraard aan mee.
Maar voorzitter, het belangrijkste doel van een begroting, is niet alleen tot een sluitend kostenplaatje te komen, maar tot een verantwoord plan voor onze inwoners. En daar schiet deze begroting wat ons betreft tekort. Met deze begroting blijft dit college achter bij het ambitieniveau dat de gemeente Waalre de afgelopen jaren juist zo sterk heeft gemaakt! Een gebrek aan ambitie terwijl de lokale heffingen grotendeels de pan uit rijzen. Waar we als Waalre komen vanaf een gemiddelde plek voor lokale heffingen in deze Brainport regio, zullen we met de voorgestelde verhoging tot de top gaan behoren. En laat dat nou net een lijstje zijn waar wij als gemeente niet bovenaan moeten en willen staan.’
Zorg en Ondersteuning
‘Voorzitter, Zorg en Ondersteuning is in Waalre en eigenlijk in elke gemeente geen gemakkelijke klus. Gelukkig hebben we dit in Waalre best goed voor elkaar. De wethouder zit ook niet stil en vraagt nu extra middelen om een crisisdienst voor verwarde personen op te zetten en ook begeleide participatie is een terrein waarop extra geïnvesteerd wordt. Maar de uitbreiding op de dagopvang in de buurtcentra is dan weer niet meer terug te vinden in de begroting.
Is de wethouder het niet met ons eens dat cultureel maatschappelijke activiteiten ontzettend belangrijk zijn? Ze voorkomen eenzaamheid en verwante problemen en geeft mantelzorgers een klein beetje lucht. D66 ziet deze uitbreiding dan ook als een belangrijke investering in preventie. Is er niet veel meer uit deze begroting te halen door slimme hervormingen en meer inzetten op preventie in plaats van de reserves aanvullen?’
Kunst en cultuureducatie
‘Bij de behandeling van de kadernota in juni van dit jaar hebben wij al aangedrongen op het snel oppakken van een nieuwe start van het kunst en cultuurbeleid van de gemeente. D66 wil ieder kind de kans geven om op dit vlak zijn of haar passies, talenten en creativiteit te ontwikkelen. Kunst en cultuur verrijkt niet alleen kinderen maar iedereen en het stimuleert de creativiteit en de flexibiliteit van onze inwoners. Zo geef je de jeugd niet alleen de kans op meer geluk, maar voorkomen we juist problemen in de toekomst.
Onmisbaar dus!
Waar bij de kadernota nog een meerderheid tegen leek te zijn, ga ik er nu vanuit dat we misschien wel met een meerderheid zijn om dit beleid meer body te geven. Ik heb al een motie met een dergelijke strekking van AWB voorbij zien komen. Het college zou scholen kunnen enthousiasmeren om aan te sluiten bij een programma zoals de “Cultuurloper”. En omdat we, zoals de wethouder aangaf, met de huidige middelen en de meerjarig toegezegde subsidies geen nieuwe initiatieven kunnen ontplooien, willen wij samen met PvdA en ZW14 hiervoor 25.000 euro extra beschikbaar stellen.’
‘Voorzitter ik stip nog drie belangrijke thema’s aan uit de begroting.’
Betaalbaar wonen in Brainport
‘Voorzitter, wonen, en met name betaalbaar wonen in Waalre is niet voor iedereen weggelegd. D66 hamert er al jaren op om betaalbaar wonen haalbaar te maken, voor bijvoorbeeld onze starters. De snelle groei in deze mooie technologieregio maakt dit probleem alleen maar groter. Blijven we ondanks de gespannen woningmarkt voldoende kijken naar alternatieve vormen zoals studio’s of hofjeswoningen om maar wat te noemen? Betaalbaar wonen is trouwens ook samen met woningstichtingen huizen sneller verduurzamen en daarmee energielasten te verlagen. Wij willen het college oproepen om ook alternatieve wegen te bewandelen om betaalbare huisvesting te stimuleren.
Afval recyclen, niet verbranden!
‘En hoe wij met ons afval omgaan is niet alleen een milieukwestie: het beperken van afvalstoffenheffing draagt ook bij aan betaalbaar wonen. Wederom blijkt dat dit echter geen top-prioriteit bij dit college in Waalre.
Zowieso komen we op het thema duurzaamheid geen nieuwe actiepunten tegen die Waalre vooruit gaan helpen om verder te vergroenen. Het nieuwe afvalplan getuigt al helemaal niet van lef van dit college om het milieu en de portemonnee van onze inwoners te ontzien.
De forse stijging van afvalstoffenheffing zal zich ook volgend jaar en het jaar daarop weer aandienen, omdat we te veel restafval produceren wat tegen hoge kosten verbrand moet worden. Juist het verwerken van restafval zal steeds duurder blijven worden.
D66 roept daarom college en coalitie nogmaals op om lef te tonen en geen genoegen te nemen met halve oplossingen. We moeten recyclen, niet verbranden!’
Burgerparticipatie
‘Voorzitter, tot slot en niet voor niets want erg belangrijk! In deze raad heeft iedereen zich uitgesproken dat men meer wil samenwerken met onze inwoners en het initiatief ook meer bij onze inwoners wil leggen. Meer ruimte voor inwoners, betekent ook dat we als raad en college een stapje terug moeten doen. Wij hebben met elkaar ook besproken dat dit een gezamenlijke zoektocht is en in het coalitieakkoord wordt zelfs gesproken over het realiseren van vernieuwende en interactieve vormen van participatie.’
Motiemarkt
‘Om een stap in de goede richting van burgerparticipatie te zetten dienen wij vandaag het voorstel om in Waalre een motiemarkt te organiseren. Op zo’n motiemarkt kunnen wij ideeën overnemen van onze inwoners die ze presenteren als input voor gemeentelijk beleid. Op de markt vindt een uitwisseling plaats tussen inwoners, de gemeente en raadsleden. Wij raadsleden vertalen dan, samen met de inwoners in kwestie, de overgenomen ideeën daarna in een motie of amendement.
Zo worden inwoners op een creatieve en constructieve manier bij de besluitvorming van de gemeenteraad betrokken.
Met het instellen van een motiemarkt doen we ook écht wat we zeggen. Hiermee maken Waalre sterker en ontstaat een stimulans voor college, raad en ambtenarij om zelf ook creatiever en flexibeler te denken en acteren.
En we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden: Er is al een 20-tal gemeenten dat positieve ervaringen heeft met het organiseren van een dergelijke markt. Gemeenten (veel) groter maar ook kleiner dan Waalre.
D66 wil echt die volgende democratische stap maken. Niet uitstellen of vooruitschuiven maar doen wat we zeggen en aan de slag!
Wij hopen dat de anderen partijen hier net zo over denken.
Dank u wel voorzitter’