1. Wonen

Er is een tekort aan woningen in De Ronde Venen. Dit heeft tot gevolg dat de prijzen stijgen waardoor er op de huizenmarkt onvoldoende ruimte is voor starters en jonge gezinnen. Ouderen hebben bovendien moeite met het vinden van een huis dat past bij hun woonwensen waardoor de doorstroming op de huizenmarkt verder stagneert.
 
Om voor iedereen een huis om in te wonen te bieden moeten we andere keuzes durven maken. Nieuwe woonvormen en anders bouwen moet mogelijk worden gemaakt. D66 ziet in tijdelijke woningbouw en modulair bouwen mogelijkheden om sneller huizen beschikbaar te maken. De gemeente heeft hierin een voortrekkersrol. Het splitsen van woningen, het creëren van generatiewoningen en het bewoonbaar maken van bedrijfspanden zijn, passend binnen de ruimtelijke ordening, oplossingen voor het woningtekort. 

Beeld: VdG

Voor iedereen een woning

Meer betaalbare woningen kunnen volgens D66 het best gerealiseerd worden door de schaarste aan woningen te verminderen. De gemeente kan hiervoor zelf grond kopen om projecten te ontwikkelen ook al brengt dit risico’s met zich mee. Bij nieuwbouw is een gevarieerd aanbod van huizen belangrijk. D66 staat voor een gemengd woningaanbod waarbij veel betaalbare woningen gebouwd worden. Minimaal 2/3 van de koop- en huurwoningen moet onder de €355.000 (NHG) zijn. De doelstelling van 30% sociale huur blijft.
 
Inbreiding, dus bouwen binnen de bebouwde kom, heeft het voordeel dat het buitengebied wordt ontzien. De mogelijkheden tot inbreiding zijn helaas beperkt en verhouden zich moeilijk met de groene leefomgeving die D66 ook in de dorpskernen wil behouden. Groen is ruimte voor rust en recreatie en voor sport en spel. Bovendien is groen belangrijk voor biodiversiteit en het tegengaan van wateroverlast. D66 is voorstander van bouwen aansluitend op de bebouwde kom waardoor het groene buitengebied tussen de kernen en de groene dorpskernen behouden blijven. 
 
Duurzaamheid is ook op het gebied van woningbouw een speerpunt van D66. Snel en duurzaam bouwen gaan hand in hand. Modulaire woningbouw levert goedkopere en duurzamere woningen op dan traditionele woningbouw, bijvoorbeeld omdat materialen kunnen worden hergebruikt. Daarbij komt een kortere bouwtijd waardoor meer woningen in kortere tijd beschikbaar komen. 
 

Bij nieuwbouw moet rekening worden gehouden met de leefbaarheid van de omgeving en een klimaat dat aanpassing vereist. Leefbaarheid van nieuwbouwwijken wordt gerealiseerd door bij voorbaat ruimte en geld te reserveren voor essentiële voorzieningen in de wijk. Voorzieningen zoals scholen, kinderopvang en huisartsenpraktijken, parken, speelplaatsen voor jonge en oudere jeugd en bankjes. In bestaande wijken moeten deze voorzieningen uiteraard behouden blijven.

D66 is voorstander van een verkeersplan dat uitgaat van voetgangers en fietsers. Parkeerplaatsen gaan niet ten koste van groen in de wijk. 
 
Voor iedereen een woning in de Ronde Venen. De kernpunten van D66:

  • Snel en duurzaam modulair bouwen: tijdelijke prefab woningen, zoals het initiatief bij het zwembad in Mijdrecht.
  • Splitsen van grote huizen in twee- of eenpersoonshuishoudens maar niet in kleine appartementen.
  • Permanente bewoning van recreatiewoningen is mogelijk indien er aan de regels rondom bouwen en parkeren wordt voldaan, kosten voor de gemeente aan de legalisatie worden doorberekend aan de eigenaren.
  • Nieuwbouw aansluitend op de bebouwde kom. Zoals in Mijdrecht tussen de N201 en de A.C. Verhoefweg en in Abcoude tussen de Piet van Wijngaerdtlaan en de carpoolplaats.
  • Ondersteunen van initiatieven die zich richten op collectieve woonvormen voor senioren.
  • Geen hogere huur bij doorstroom van eengezinswoning naar appartement. 
  • Om woningbouw in Vinkeveen mogelijk te maken moet de veiligheid en capaciteit van de Herenweg worden aangepakt, liefst met een losse fietsroute waardoor een extra autoweg niet nodig is. Als het niet anders kan kiezen we voor een nieuwe weg boven het annuleren van de woningbouw. 
  • Ruimte voor generatiewoningen in het buitengebied door het wijzigingen van bestemmingsplan.
  • Groen- en speelvoorzieningen in elke wijk.