7. Vitaliteit.

Door de corona pandemie zijn we meer aan huis gebonden. We zijn ons daardoor bewuster geworden van onze woonomgeving. Bewuster van omgevingsfactoren als stilte, schone lucht, ruimte en groen. D66 vindt dat deze factoren meer aandacht verdienen dan dat ze de afgelopen decennia hebben gehad. We willen geluidsoverlast en luchtvervuiling voorkomen en verminderen. Overlast en vervuiling staan een gezonde leefomgeving in de weg. In de nieuwe Omgevingswet komt meer ruimte voor een betere afweging van geluidsnormering en normen voor schone lucht. Deze ruimte zal door D66 ten behoeve van de inwoners worden gebruikt.

Gezonde leefomgeving

 Een omgeving die uitnodigt tot bewegen draagt bij aan gezondheid. Bovendien biedt sport, zeker in verenigingsverband, mensen een sociaal netwerk. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Sportverenigingen maken met de inzet van veel vrijwilligers sporten mogelijk. D66 draagt bij aan goede en duurzame sportvoorzieningen. De sportverenigingen hebben de afgelopen jaren al flink verduurzaamd, daar zijn we trots op. Sportverenigingen blijven ondersteund worden zoals dat nu ook is (⅓ regeling blijft van kracht).

De kernpunten van D66

 • Samen met inwoners en omliggende gemeenten regelmatig meten van de geluidshinder. Publicatie van de resultaten op een openbare geluidskaart.
 • Voldoende capaciteit bij de omgevingsdienst zodat snel wordt gereageerd op klachten van inwoners.
 • Minder vliegverkeer van en naar Schiphol, minder nachtvluchten en minder laag vliegen.
 • Meer en betere geluidsschermen langs de N201.
 • Regelmatige meting van fijnstof, stikstof en andere luchtvervuiling.
 • Bronnen van luchtvervuiling binnen de gemeente aanpakken.
 • Inwoners informeren over de negatieve gevolgen van houtstook.
 • Ondersteuning van duurzame initiatieven bij vervanging en (groot) onderhoud van sportaccommodaties en het multifunctioneel maken van accommodaties.
 • Bijdragen aan het realiseren van een combibaan (voor o.a. atletiek en schaatsen) in onze gemeente.
 • Toegang tot sport en sportverenigingen voor iedereen, ook voor mensen met een beperking en LHBTI’s.
 • De gemeente ondersteunt sportverenigingen bij professionalisering en in de samenwerking met andere (sport)clubs en scholen.