6. Zorg.

Iedereen kan in een situatie terechtkomen waarin grip op het leven is verminderd of verdwenen. Steun bieden in deze situatie, zodat mensen zelf weer de regie kunnen pakken, is belangrijk om hen het leven als plezierig te laten ervaren. Iedereen heeft recht op een nieuwe kans. 
 
Inwoners moeten zeggenschap hebben en houden over hun persoonlijke situatie. De ondersteuning en hulpverlening die de gemeente organiseert, sluit daarop aan en zal altijd aanvullend zijn. De gemeente heeft de opdracht samen met de inwoner een oplossing te zoeken die in zijn situatie de meest optimale is. De gemeente helpt inwoners met weinig problemen snel en efficiënt met standaard voorzieningen en zorgproducten. Wanneer deze standaard voorzieningen leiden tot ongewenste effecten levert de gemeente maatwerk.

Niemand laten vallen

Inwoners die behoefte hebben aan ondersteuning of zorg kunnen zich melden bij het Servicepunt. Inwoners hebben één aanspreekpunt bij de gemeente. De vraag naar ondersteuning en zorg van inwoners past vaak niet precies in één wet, of in een bepaalde leeftijdscategorie. D66 wil voorkomen dat inwoners tussen wal en schip vallen, omdat hun problematiek niet precies in een hokje past. Bij zorg en ondersteuning is het gezin het uitgangspunt. We willen dat bereiken door professionals meer ruimte te geven, zodat zij zelfstandig besluiten kunnen nemen die gebaseerd zijn op de menselijke maat. Daarbij helpt het wanneer collega’s en andere medewerkers in welzijn of zorg vanuit een gedeelde visie werken. Dit vereenvoudigt de samenwerking en vergroot de kans dat inwoners hulp en zorg wordt geboden die goed bij hun omstandigheden past.
 
D66 is ervan overtuigd dat inwoners in veel gevallen minder (dure) zorg nodig hebben als ze een baan hebben, deelnemen aan sociaal culturele activiteiten en deel uitmaken van de gemeenschap. Preventie kan verergering van bestaande problemen voorkomen: denk bijvoorbeeld aan opgroeien in armoede, dak- en thuisloosheid, of zonder diploma het onderwijs verlaten. Een breed aanbod aan voorzieningen waar onze inwoners met plezier aan kunnen deelnemen, draagt bij aan het grip houden op hun leven.
 
Het jongerenwerk wordt geïntensiveerd en richt zich op alle jongeren in de gemeente met de nadruk op ondersteuning, coaching en talentontwikkeling. Voor criminele en overlastgevende jeugd willen we specialisten inzetten. We willen woonruimte voor jongeren onder de 25 jaar die anders op straat dreigen te komen zodat ze de kans krijgen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Gescheiden gezinnen die door gebrek aan woningen gedwongen bij elkaar blijven wonen komen in de problemen. Hiervoor moet meer crisisopvang komen.
 
Voor ouderen ondersteunen we activiteiten die zijn gericht op beweging en sociaal contact. We bieden statushouders een plek om te wonen zoals afgesproken met het rijk en ondersteunen hen om hun leven hier weer op te bouwen. Meedoen in de samenleving is vaak moeilijk voor mensen die onder of op de armoedegrens leven. We vinden het belangrijk dat de ondersteuning die landelijk wordt geboden ook terecht komt bij deze inwoners. Mensen die langer een aantal jaar in de bijstand zitten hebben vaak meer problemen dan alleen het niet hebben van een baan. Een tegenprestatie, zoals vrijwilligerswerk, kan onderdeel zijn van een maatwerktraject met een individuele inwoner. Dit is echter geen uniforme maatregel.

De kernpunten van D66

  • Zorg is standaard waar het kan en de gemeente biedt maatwerk waar dat nodig is. 
  • Zorg moet goed toegankelijk zijn voor de inwoners. 
  • Bij zorg krijgen inwoners één plan en één aanspreekpunt vanuit de gemeente. 
  • In de Jeugdzorg is het gezin het uitgangspunt en niet het individu.
  • Professionals krijgen de ruimte om te doen wat nodig is en worden daarvoor opgeleid. 
  • Inzetten van specialisme op het gebied van overlastgevende en criminele jeugd. 
  • Woonruimte speciaal voor jongeren onder de 25 jaar die op straat dreigen te komen.
  • Gemeente blijft ouderen stimuleren om actief te blijven.
  • Wij bieden statushouders een plek om te wonen zoals afgesproken met het Rijk. 
  • Crisisopvang intensiveren voor jongeren en gescheiden gezinnen.