5. Samenleven.

In onze gemeente is plek voor iedereen. Het veelvoud aan verenigingen, sportclubs en cultuurinitiatieven die de gemeente rijk is, maken onze dorpen een fijne plek om in te wonen. Deze voorzieningen moeten voor iedereen beschikbaar zijn en voor iedereen toegankelijk blijven. Dit ongeacht leeftijd, overtuigingen, beperking, cultuur, sekse en geloof. D66 versterkt de rol van deze organisaties en hun vrijwilligers door ondersteuning, niet alleen in financiële zin maar ook door het bieden van kennis en kunde.

Iedereen doet mee

In onze gemeente heeft iedereen een plek op de arbeidsmarkt. Een baan is meer dan alleen werk en inkomen. Een baan geeft doel, waarde en maatschappelijk nut. Begeleiding naar en op de arbeidsmarkt is goed en laagdrempelig.
 
Voorzieningen zoals dorpshuizen, servicepunten en bibliotheken zijn ontmoetingsplekken. Daarnaast wordt ruimte geboden voor persoonlijke ontwikkeling, onderwijs en verbondenheid. D66 ziet in samenwerking tussen deze instanties en de gemeente een mogelijkheid om deze voorzieningen gebruiksvriendelijk, interessant, én betaalbaar te houden. Zo kunnen bibliotheken deelnemen aan programma’s als Een tegen Eenzaamheid, Dementievriendelijke Gemeente en voor inburgeraars en inwoners met taalachterstand taalcursussen aanbieden. Begrip van dezelfde taal biedt ruimte en gelegenheid voor ontmoeting.
 
Cultuur draagt bij aan integratie, aan meedoen en aan begrip voor elkaar. Cultuur verbindt. Mensen beleven cultuur vaak samen: als bezoeker of als maker, in een theaterzaal, in een dorpshuis of in een bibliotheek. Cultuur draagt bij aan gemeenschapszin, de vorming van sociale netwerken, het voorkomen van eenzaamheid. Cultuurparticipatie en -educatie staan bij D66 hoog op de prioriteitenlijst.
 
Jongerencentrum Tumult in Abcoude combineert cultuur, studie en vermaak voor, door en over jongeren. Tumult is een goed voorbeeld van het nut van jongerenparticipatie. De stichting is voor een gezonde exploitatie nu afhankelijk van inkomsten uit horeca. Om de focus op de inhoud van het jongerenwerk te kunnen leggen is financiële ondersteuning middels een exploitatie- of huisvestingssubsidie nodig.

De kernpunten van D66

 • Meer aandacht en ondersteuning voor vrijwilligers en verenigingen.
 • Het voorzieningenniveau binnen de gemeente moet omhoog, zo kan iedereen meedoen.
 • Het werkcentrum moet een prominentere plek krijgen bij begeleiding naar werk waardoor iedereen kan meedoen.
 • Onderhoud van onze dorpshuizen heeft onze aandacht, hierbij heeft de gemeente een belangrijke rol te spelen.
 • Vereenzaming van ouderen actief voorkomen door diverse activiteiten te ondersteunen
 • Maatwerk leveren bij het begeleiden naar werk, zoals tijdelijk de mogelijkheid om bij te verdienen. Hierbij gaan we voor passend werk wat een duurzame oplossing biedt.
 • Inwonersinitiatieven, clubs, verenigingen bieden we de ruimte in de dorpshuizen.
 • De ondersteuning van de cultuursector als investering in een sterke samenleving zien we als vanzelfsprekend.
 • Culturele activiteiten op initiatief van bewoners zoals open podium, cursussen, muziek- en danslessen in dorpshuizen stimuleren en ondersteunen.
 • In Abcoude willen we dat het Fort structureel wordt opengesteld voor bezoekers.
 • Bibliotheken kunnen naast het uitlenen van boeken ook andere (onderwijs)activiteiten aanbieden voor jong en oud.
 • De wereldwinkel in Abcoude dragen wij een warm hart toe, als er mogelijkheden zijn om deze fairtrade organisatie te steunen dan doen we dat.