D66 in de gemeenteraad.

De rol van de gemeenteraad
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad besluit over wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeester en wethouders. De taken van de gemeenteraad zijn grofweg in drieën op te delen: het vormen van de volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders en het controleren van het college (burgemeester en wethouders samen).
De eerste taak is het vormen van de volksvertegenwoordiging. Dit lijkt vanzelfsprekend, omdat de gemeenteraad door de inwoners is gekozen. Toch brengt deze functie vaak lastige dilemma’s met zich mee; elk besluit kent voor- en tegenstanders en lang niet bij elke keuze kun je terugvallen op je verkiezingsprogramma.
 
De tweede taak is kaderstellend. Dit houdt in dat de gemeenteraad op hoofdlijnen bepaalt wat er nodig is in een gemeente. Denk aan huishoudhulp voor ouderen, parkeergarages of bijvoorbeeld aan sportvoorzieningen. Ook geeft de raad aan hoeveel geld hiervoor beschikbaar is. Het college gaat dit vervolgens uitwerken (hoe gaan we dit vormgeven), maar daarmee verdwijnt de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad niet.
 
Hier komt namelijk de derde taak om de hoek kijken: de raad ziet erop toe of het college alle plannen naar behoren en binnen budget uitvoert. 

Beeld: Marlies Wessels

D66 in de gemeenteraad

Raadsleden zetten zich in voor het algemeen belang, datgene wat ook op langere termijn het beste is voor de gemeenschap. Raadsleden van D66 zijn geen behartiger van deelbelangen of belangen van specifieke groepen in de samenleving. Het mag niet zo zijn dat degene die het hardste schreeuwt, of met de grootste mond, het beleid bepaalt. D66 heeft wel extra oog voor die belangen die zich niet zelf kunnen laten horen, zoals de natuur, ruimte en stilte. Het publieke domein moet immers ook beschermd worden.
 D66 zal zich pragmatisch opstellen en met iedere fractie willen meedenken en samenwerken om het beste voor De Ronde Venen te bereiken. D66 is bereid opnieuw deel uit te maken van een coalitie en een wethouder te leveren.
 
D66 en de inwoners
D66 heeft een open oor voor alle inwoners. Dit geldt niet alleen voor de inwoners die zich makkelijk laten horen, maar ook voor de stille meerderheid. De fractie is bereikbaar via de website en via een eigen mailadres. Fractievergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Fractie en wethouders gaan actief de kernen in en zoeken de bewoners op. Wij willen dat de wethouders open staan om met iedereen het gesprek aan te gaan. D66 kiest nadrukkelijke voor ‘hoor en wederhoor’, zodat we ook altijd op zoek zijn naar de andere kant van het verhaal.
 
D66 gaat deze raadsperiode aan de slag met het het organiseren van “expertmeetings”, waarin experts op een specifiek onderwerp hun licht laten schijnen. Deze “ expertmeetings” bieden wij zowel aan de gehele Raad als, middels een openbare bijeenkomst, aan iedere inwoner aan. Voor enkelvoudige beslissingen die zich lenen om de inwoner zich in een ja/nee vraag uit te laten zijn wij voor het organiseren van een