12. Financiën en belastingen.

Een solide financiële basis geeft rust en draagt bij aan een betrouwbare gemeente. De inkomsten en uitgaven van de gemeente ontlopen elkaar niet veel. Inkomsten en uitgaven bedragen jaarlijks ongeveer € 100 miljoen. De uitgaven liggen grotendeels vast vanwege verplichte taken van de gemeente, zoals onderhoud van schoolgebouwen, en zorgplichten, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdzorg en armoedebestrijding. De gemeentelijke inkomsten komen voor ongeveer 80% via het Rijk en liggen vast. De overige 20% komt direct vanuit de inwoners via onder andere de belasting op onroerend goed en de afvalstoffenheffing.

Beeld: Joanne Freeve

 De gemeente heeft ruimte om te beslissen over het niveau van de gemeentelijke voorzieningen en over subsidies aan lokale instellingen en verenigingen. Zaken die direct raken aan de leefbaarheid van de gemeente. Uit de vergelijking met omliggende gemeenten blijkt dat De Ronde Venen relatief lage tarieven hanteert voor inwoners en toeristen. De woonlasten voor bewoners zijn relatief laag maar alleen lage kosten zijn geen doel op zich. D66 vindt dat de voorzieningen van voldoende niveau moeten te zijn. Het door bewoners gewenste niveau van voorzieningen is medebepalend voor inkomsten uit lokale heffingen. Lokale heffingen moeten efficiënt zijn en inningen die meer kosten dan dat ze  opleveren hebben geen maatschappelijk nut.

Kernpunten van D66

  • De afvalstoffenheffing en de rioolheffing moeten de kosten dekken die de gemeente daarvoor maakt.
  • De belasting op onroerend goed (OZB) moet voldoende zijn om de voorzieningen te handhaven en waar nodig te verbeteren. Het tarief aansluiten bij het regionaal gemiddelde is daarbij nodig.
  • De toeristenbelasting in lijn brengen met de grensgemeenten ten noorden van de Ronde Venen, ook voor waterrecreanten. Hierbij is extra aandacht voor tarieven voor campings en aparte tarieven voor jongeren.
  • De hondenbelasting levert na aftrek van de kosten maar weinig op en mag worden afgeschaft.
  • De gemeente moet blijven nadenken of en hoe het mogelijk is meer en andere inkomsten te verkrijgen.
  • Inkomensbeleid is een taak voor de landelijke overheid, D66 is voor extra steun voor mantelzorgers maar zonder middelen vanuit het rijk is dit helaas geen haalbare optie.