Sport

D66 wil dat mensen zich kunnen ontwikkelen, als individu maar ook als onderdeel van de samenleving. Een belangrijke manier daarbij is dat de gemeente voorwaarden schept dat iedereen kan sporten en bewegen. Immers, sporten en bewegen is gezond, het geeft mensen meer weerstand en voorkomt dat mensen eerder ziek worden, preventie dus.

Sportfaciliteiten

Uitgangspunt van D66 is daarbij dat gestreefd wordt naar de zelfredzaamheid van de verenigingen, ofwel gewoon je eigen broek ophouden. Alleen daar waar nodig kan de gemeente tijdelijk bijspringen om de zelfredzaamheid van levensvatbare organisaties tijdelijk in stand te houden, zoals bijvoorbeeld nu tijdens de Corona pandemie.
Belangrijk daarbij is dat de gemeente wel zorgdraagt voor een gevarieerd aanbod van goede sportfaciliteiten, ook in de wijken, op Bornse schaal en maat. Ontwikkelingen rond renovaties, maar ook goede initiatieven uit onze bevolking, mits deze duurzaam worden uitgevoerd en passen binnen het hiervoor gestelde kader, hebben de waardering en kunnen rekenen op de steun van D66.

Sport en School

Ook moeten sport en school in onze optiek naadloos aansluiten zodat kinderen het ook na school normaal en fijn vinden om nog even te sporten.

Sportbedrijf

De plannen voor het sportbedrijf voor Borne, waar al meer dan een decennium over wordt gesproken zijn in een vergevorderd stadium om daadwerkelijk te worden gerealiseerd. In de optiek van D66 zou dat een zelfstandige rechtspersoon moeten worden met bijbehorende bezittingen (activa) die ten minste 1x per jaar rekening en verantwoording gaat afleggen aan de gemeenteraad, een zogeheten verbonden partij.

Visvijvers

Waterplassen en vijvers gelegen in onze gemeente, ook eigendom van de gemeente Borne, die nog niet zijn opgenomen in het beheer van de Sportvisserij Nederland, waar de lokale visvereniging “de Karper” vertegenwoordiger van is, zoals het water bij het pompgemaal van Spanjaard, dienen onder hun hoede te worden geplaatst.