Ruimte ontwikkeling en Wonen

In de loop van de tijd is de gemeente Borne van een agrarische gemeente naar een forensengemeente gegroeid. Een gemeente, vrijwel aan alle kanten omsloten door snelwegen, waar het ondanks, of dankzij dat, goed wonen en recreëren is.

Fietssnelweg

Om het gebruik van de fiets nog meer te bevorderen is het in deze periode verder ontwikkelen en het beter aansluiten van de fietssnelweg, de F35, op het Twentse netwerk noodzakelijk.
Om meerdere redenen is D66 voorstander om het water terug te brengen in het centrum van Borne.
Milieutechnisch en als hemelwater opvang, cultuurhistorisch en als verbinder tussen oud Borne en het centrum. Bovendien biedt het mogelijkheden om dat gebied extra aantrekkelijk te maken door het te omgeven met horeca en kunst en cultuur zodat deze laatste ook weer een prominentere plaats binnen ons dorp gaat innemen.

Wonen

D66 vindt het vreemd dat, gegeven dat ruimte/grond schaars is, de prijs van de (bouw-) grond aanmerkelijk afneemt naarmate er meer grond wordt gekocht. Wij zijn er dan ook voorstander van dat dit om meerdere redenen onevenredige systeem, wat bovendien nadelig is voor de gemeente, per direct wordt gestaakt (2022) en wordt vervangen door een prijsmechanisme dat recht doet aan de schaarste aan grond.

In aansluiting op het regeerakkoord streeft D66 Borne er naar dat in de nabije toekomst binnen onze gemeente ca. 2/3 van de te bouwen woningen voor de lage en middeninkomens wordt uitgevoerd. Het aanbod en de vraag naar woningen moet met elkaar in evenwicht worden gebracht. Borne moet dat proces scherp blijven volgen en bijsturen, ook en samen met de Woningbouw vereniging.

Gegeven de vergrijzingstendens maar ook gezien de bevolkingsontwikkeling vindt D66 dat er in de gemeente een proces op gang moet worden gebracht om tot een betere doorstroming van de woningmarkt te komen. Dit om de wijken en buurten zo mogelijk qua leeftijd opbouw gedifferentieerd als mogelijk te houden.

D66 wil alleen inbreiden daar waar dat mogelijk en gewenst is. In de Bornse Maten is het noodzaak de kans te nemen voor meer gediffertieerde nieuwbouw. Oudere wijken vragen extra aandacht, zeker ook voor wat betreft duurzaamheid waaronder aanpassing aan de isolatienormen en duurzame groene en veilige inrichting van de omgeving.

D66 streeft erna om in ieder dorp, wijk en buurt een gevarieerde en gemengde bebouwing met voldoende voorzieningen, dus een gevarieerd aanbod. Daarbij hoort een beleid met meer variatie en experimenten in het aanbod van kleine woningen. Wij denken dan aan tiny houses en prefab woningen. Maar ook wooncoöperaties die in meerderheid uit huishoudens bestaat met een inkomen niet hoger dan de inkomensgrens voor sociale huurwoning, en waarbij de coöperatie meerdere wooneenheden zelfstandig (mede-) financiert en plaatst, zijn daarbij welkom. Speciale aandacht wordt gevraagd voor extra huisvesting voor statushouders.

Kerkdorpen

Voor Zenderen, Hertme en Azelo zijn in onze optiek beperkte mogelijkheden voor nieuwbouw op lokale schaal en omvang dat past binnen het karakter van die kern.

Maria Mediatrix

D66 vindt dat bij de ontwikkeling van Maria Mediatrix ook de gebouwen zoveel als mogelijk dienen te worden hergebruikt en gebruikt in overeenstemming met de omgeving, dus een passende en kleinschalige oplossing die naadloos aansluit bij die woongemeenschap, waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige Vloetbeldweg, de A35 en een fossielvrij energie opwekkingspark.Voor Zenderen, Hertme en Azelo zijn in onze optiek beperkte mogelijkheden voor nieuwbouw op lokale schaal en omvang dat past binnen het karakter van die kern.

Gemeentehuis

Het casco van het vrijkomende gemeentehuis op de markt zal worden hergebruikt en verbouwd tot woningen en/of appartementen en dienstruimten met ruimte voor kunst en cultuur, in combinatie met -ondergrondse- parkeerruimte.