Onderwijs

Zeker nu de huidige Corona pandemie heerst, die tot veel leed leidt en heeft geleid in de privé sfeer, worden ook de problemen in het onderwijs pijnlijk zichtbaar. Een van de grotere gevolgen daarvan is dat de schoolprestaties van de leerlingen steeds verder afnemen. Behoorde wij in Nederland enige jaren nog bij de top 10, inmiddels zijn wij afgezakt tot de middenmoot. Daar wil D66 verandering in teweegbrengen, zowel landelijk en, daar waar mogelijk, ook lokaal onder het motto “terug naar de top!”

onderwijs

Dat willen wij lokaal, veelal voorwaardenscheppend, door het treffen van voorzieningen in en voor goede scholen en gebouwen, kinderdagverblijven. Maar bovenal door het inzetten van goede leerkrachten. Voor die mensen is het in onze groene gemeente goed en tegen betaalbare prijzen goed wonen en werken.

Veel schoolgebouwen zijn in eigendom van de gemeente Borne. D66 wil anno nu laten onderzoeken hoe deze gebouwen nog duurzamer en klimatologisch beter kunnen worden ingericht met aandacht voor een gezonde luchtcirculatie. Na afronding van die onderzoeken dient aansluitend te worden gestart met de uitvoering om die noodzakelijke aanpassingen te maken.

In de optiek van D66 is onderwijs in en voor eenieder geborgen leeromgeving die veilig is te bereiken en waar pesten geen bestaansrecht heeft. D66 is ook voorstander van Scholen die samenwerken, ook in de voor- en naschoolse educatie, samen met welzijnsinstellingen en sport voor een optimale benutting van talenten.

Een speciale aandacht voor een betere integratie nieuwkomers op scholen. Liggen die buiten Borne, dan is goed vervoer daarbij gewenst, met name voor jongere kinderen. Hiervoor dient in de ogen van D66 Borne maatwerk geleverd te worden.

D66 Borne wil dat ook voor de gezondheid en de veiligheid ieder kind leert zwemmen, natte gymlessen en/of schoolzwemmen zullen daar aan bijdragen. Voor D66 Borne is het handhaven van het schoolzwemmen in de laagste klassen daarom een uitgemaakte zaak