Ondernemen en Werk

D66 is voorstander van het ontwikkelen van een groene economie. Door groen en innovatief ondernemerschap verdienen wij geld en scheppen wij nieuwe banen. Vervuilende bedrijven gaan dan ook meer betalen.We beschermen onze natuur en verminderen de uitstoot. Dit alles met het doel om de uitstoot van broeikasgassen, w.o. CO² en stikstof in 2050 tot bijna nul te hebben teruggebracht zonder dat de kwaliteit van ons leven daardoor noemenswaardig wordt aangetast als wij dat goed doen.

Forensengemeente

Zoals al eerder opgemerkt is Borne een forensengemeente, een gebied waar het goed en groen leven, wonen en recreëren is. Belangrijk is daarbij dat er een goed en laagdrempelig voorzieningen niveau aanwezig is, ook in de wijken. De middenstand en horeca vervullen daar een belangrijke rol in. De gemeente dient de voorwaarden daartoe te ontwikkelen.

Centrum

Naast een aantrekkelijke inrichting en het verkeersluw maken van het centrum, de auto is te gast bij de voetganger en fietsers, met het water terug als verbindende en recreatieve schakel tussen oud en nieuw, zal ook aandacht moeten worden geschonken aan de aantrekkelijkheid daarvan. Daarmee wordt bedoeld een compact en gezellig winkelcentrum met voldoende divers aanbod, waar parkeren nog steeds gratis is en dat alles binnen loopafstand. Om dat ook op de langere termijn te kunnen handhaven zal uitbreiding van de parkeermogelijkheden in het centrum, maar ook een meer stringente controle en handhaving noodzakelijk zijn. Tevens zal, naar het oordeel van D66 mede ter voorkoming van leegstand van winkelruimten, er een verdere centrum-concentratie zeker in de nabije toekomst absoluut noodzakelijk zijn.

Ondernemers

Maar ook lokaal dient het ondernemerschap, van ZZP er tot grootbedrijf, binnen de bestaande regels en richtlijnen daarvoor te worden gekoesterd.

Zij zijn immers de belangrijkste werkgever binnen onze gemeente. De gemeente moet dan ook zodanige voorwaarden scheppen dat deze bedrijven zich volop verder kunnen ontplooien.

Een van die voorwaarden is het bevorderen en dus ondersteunen van innovatieve ontwikkelingen en projecten. Een andere is dat verouderde bedrijventerreinen worden opgeknapt. Daarvoor zijn er momenteel goede subsidies voor toepasbaar.

Het historische centrum leent zich ook voor de vestiging van kleine ambachtelijke bedrijven met winkels locaties voor kunst en curiosa, afgewisseld met horeca. Dit alles om het centrum van Borne nog aantrekkelijker te maken waardoor er sprake is van een toeristische attractie.