Gemeente en Bestuur

Vanaf ca. 1830 kent Nederland het staatsbestel, dus ook het functioneren van gemeenten, dat vandaag aan de dag nog werkt. Echter, de dynamische maatschappij heeft vanaf die tijd tot vandaag wel een aanmerkelijke verandering ondergaan. Daarbij komt dat de gemeente vanuit den Haag veel zaken krijgt om uit te voeren. Vaak complex en afstandelijk. Ook daardoor ontstaan er situaties waardoor de burger de overheid niet begrijpt, maar ook andersom. Mede daardoor dreigt de burger het vertrouwen in die overheid te verliezen of heeft die al verloren.

Het is aan ons politici, zeker ook in Borne, om dat vertrouwen weer terug te winnen en om een betere aansluiting te zoeken en te vinden met datgene dat de meerderheid van onze inwoners vindt en wil van die overheid. Duidelijk, helder en transparant. Daar zet D66 ook de komende periode zich voor in.

De huidige maatschappij is ingewikkelder geworden en de vraagstukken voor de gemeente complexer. Helaas is in de gemeente Borne het inwonertal (nog) te klein om eigen hoogwaardig gespecialiseerd ambtelijk apparaat er op na te houden. Dus ook om die reden is samenwerken in- en mogelijk buiten de regio gewenst. Uiteraard uitsluitend voor taken die tot de gemeentelijke pakket behoren en mits er sprake is van een duurzame en verantwoorde samenwerking waarbij er ook voor Borne een goede en aantoonbare ook financiële meerwaarde ontstaat. Daarom kiezen wij voor een zelfstandige gemeente Borne, althans voor zolang dat redelijkerwijs verantwoord is.

Daarbij is het goed om ook een kritische houding aan te nemen naar de reeds met de gemeente verbonden partijen, zoals bijvoorbeeld naar Twence. Immers die voert geen wettelijke taak meer uit en de meerwaarde voor onze burgers en het milieu is hoogst twijfelachtig, ja staat zelfs ter discussie.

De gemeente heeft ook een aantal belangrijke functies in het maatschappelijk verkeer. De belangrijkste zijn een voorbeeldfunctie, aanjager, voortrekker en vernieuwer. Daarbij dient zij haar huishouding op orde te hebben en deze met een zakelijke aanpak te bestieren. Bij de uitvoering van al haar taken, zeker naar de burger toe, dient de gemeente open en transparant, helder en duidelijk te zijn. Te communiceren in begrijpelijke taal en dienstverlening op maat te leveren.

D66 vindt dat er extra aandacht moet zijn voor een klantvriendelijke digitale communicatie naar de burger toe, niet alleen gebruiksvriendelijker maar ook dient zij haar eigen digitale veiligheid op orde te hebben.

Om de inspraak en het meedenken van de burgers, zeker bij plannen die onze inwoners aangaan, te vergroten zouden zij vanaf het ontstaan van die plannen, actief daarbij moeten worden betrokken, zodat er sprake is van een gemeenschappelijk doel en hun plan wordt. Dat daardoor de betrokkenheid en de slaagkans wordt vergroot, mits goed uitgevoerd, mag duidelijk zijn.

D66 is voorstander van het houden van openbare sessies, zeker over grote onderwerpen in onze gemeente als fossielvrije energie opwekking, van het gas af, de oplossingen voor de spoorse doorsnijding etc. Bij voorkeur gekoppeld aan een gemeente breed, liefst bindend referendum. Pas dan laat de gemeente blijken dat de burger daadwerkelijk inspraak krijgt en dat hun stem van wezenlijke invloed is daarbij.

Ook vindt D66 dat het bestaande gemeentehuis, ook in het kader van de duurzaamheid maar ook omdat het op een markant punt is gevestigd, hergebruikt dient te worden.
De gemeentelijke huishouding is na de uitvoering van de reorganisatie genaamd “de basis op orde” weer gaan functioneren. Een aantal belangrijke punten daarin vragen naar het oordeel van D66 nog om extra aandacht en