Duurzaam en milieu

Twentslandschap in Borns buitengebied - Beeld: Hans van Hasselt

Nederland heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend.
Dit betekent dat de overheid maar ook wij, onze inwoners, zich altijd vooraf aan het doen en handelen van ons moeten afvragen of er alternatieven zijn die meer duurzaam zijn en minder broeikasgassen uitstoten en daar ook naar feitelijk naar handelen. Dit vergt een andere denkwijze, namelijk minder aan het rendement en meer duurzaamheid en milieubewust denken.

Als gemeente hebben wij in de optiek van D66 Borne de voortrekkersrol en -taak om ook op grond daarvan een actief beleid te voeren. Beleid gericht op bezuinigen en isoleren en het opwekken van fossiel vrije energie. Belangrijke thema’s zijn voor ons:

Fossiel vrije energie

In het kader van de Regionale Energie tranSitie, kortweg RES genaamd, hebben wij in Borne de opdracht om voor 2030 20 GWh. fossiel vrije energie, wind- en zonne-energie, op te wekken. Daarvoor moeten ook daken van gebouwen en woningen worden benut. Activeer deze oppervlakten door een goed stimuleringsbeleid daarin te voeren. Voor die opwekking zijn nu goede landelijke subsidieregelingen voor. D66 Borne vindt dat deze moeten worden ondersteund met een gemeentelijke regeling. Pas dan zijn de voorwaarden goed om ons doel, het verminderen van de uitstoot in 2030 en 2050, tijdig en volledig te behalen.

Ook vindt D66 Borne dat moet worden onderzocht welke locaties geschikt zijn voor het verantwoord omhooghalen en het gebruik van aardwarmte die in nieuw te bouwen woningen of andere gebruiksgebouwen (scholen/sporthallen ed.) kan worden ingezet.

Hergebruik van restwarmte, mits dat uiteindelijk minder broeikasgassen uitstoot teweeg brengt dan de alternatieven, dient te worden ingezet. Onderzoek hiernaar dient in 2024 te zijn afgerond en, daar waar mogelijk, aansluitend worden uitgevoerd.

Duurzaamheidsbeleid

Ook de gemeente dient haar feitelijke bijdrage te leveren aan het duurzaamheidsbeleid door bij elk doen en laten, van inkopen tot investeringen en projecten, zich af te vragen of deze duurzaam zijn en een absolute bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en dat, meer dan tot nu toe, consequent uit te voeren.

Simuleringsbeleid

De gemeente zal een dergelijk gewenst gedrag extra stimuleren door aanvullende subsidie/voordeel, zoals laag rentedragende leningen tegen gunstige voorwaarden te verlenen, maar ook door het invoeren van voordelige groene leges bij duurzame projecten en aanpassing van het bouwbesluit door daarin de verplichting tot duurzaam en milieuvriendelijk te bouwen. D66 is daar voorstander van om dat op de korte termijn in en door te voeren. De extra benodigde gelden daarvoor zijn reeds grotendeels aanwezig. Door de niet duurzame bouwwerken extra te belasten worden extra middelen verkregen om de duurzame activiteiten te stimuleren..

Mobiliteit

D66 vindt dat de gemeente ook dient te zorgen voor een goede en duurzame fossielvrije infrastructuur, zowel voorwaarde scheppend alsook feitelijk. Daarbij denken wij aan een het op de korte termijn plaatsen van meerdere laadpalen voor elektrische voertuigen in wijken en buurten, ook op het stationsplein en op de carpoolplaats bij de A35. Ook meer goede gratis parkeerplaatsen in het centrum specifiek voor voertuigen aangedreven door fossielvrije brandstof, etc. Daarbij hoort ook een goed c.q. beter openbaar vervoer, bij voorkeur fossielvrij. Uiteraard dient die plaatsing in goed overleg met de bewoners plaats te vinden.

Geluid, lucht en water

D66 streeft naar een groene economie. Dank zij die verantwoorde groene economie wordt ook de lucht- en waterkwaliteit weer teruggebracht naar het aanvaardbare niveau van de WHO standaard waardoor het ook daardoor weer goed wonen, werken en recreëren is in de gemeente Borne.

In toenemende mate wordt ons milieu, en onze gezondheid, te zwaar belast door de uitstoot van broeikasgassen, fijnstof, te hoge geluidwaarden en een toenemende mate van verontreiniging van het oppervlakte water. Daarom is het zo snel mogelijk meten van luchtkwaliteit en geluid, zeker op daarvoor gevoelige plaatsen binnen onze gemeente als in Zenderen, in de nabijheid van de A35 en dergelijke, in de ogen van D66 Borne noodzakelijk om zo de verontreiniging in kaart te brengen en daar waar nodig maatregelen nemen. Deze maatregelen zullen dan niet vrijblijvend kunnen zijn, noch op de lange baan geschoven kunnen worden.

Om milieutechnische maar ook uit overlast beperkende overwegingen vindt D66 het gewenst dat vuurwerk, zeker in de bebouwde kom van onze gemeente, wordt beperkt en zo mogelijk afgeschaft. Ook het niet verantwoord stoken van veelal verouderde kachels en open haarden die niet voldoen aan de EU normen draagt bij aan een verregaande uitstoot van broeikasgassen en is derhalve ongewenst. Goed c.q. beter openbaar vervoer, bij voorkeur fossiel vrij. Uiteraard dient die plaatsing in goed overleg met de bewoners plaats te vinden.