De mens centraal

Centraal in ons gedachtegoed vinden wij dat iedereen een eerlijke kans moet krijgen. Doe je je best om het goede te bereiken dan kun je, vaak op eigen kracht en inzet, een goede toekomst realiseren. Ben je ziek of kun je minder goed meekomen, dan helpen wij jou. Dat is de basisgedachte van D66 van hoe wij vinden wat vrij en eerlijk samenleven is. Om dat te realiseren is samenwerken, zeker in de gedachten van D66, heel belangrijk. Wij vinden immers dat:

● Alle mensen gelijke kansen verdienen
● Mensen zelf over hun eigen leven moeten kunnen beslissen
● Wij bij elke beslissing ook aan de toekomst moeten denken
● Deze duurzaam en verantwoord moet zijn ook voor onze (klein)kinderen
● De overheid haar best moet doen voor iedereen

Al deze thema’s hebben wij in ons programma verwerkt omdat wij die belangrijk vinden en omdat ze van invloed zijn op de onderlinge verhouding burger overheid.
Zo vinden wij dat inwoners van het begin af aan bij gemeentelijke projecten en activiteiten, zeker in hun omgeving, actief moeten worden betrokken en actief moeten zijn geïnformeerd. De voornaamste manier om dat te bereiken is door een open, vertrouwen in de burgers uitstralende bestuursstijl te hanteren die past bij de huidige tijd waarin wij nu leven. Daarnaast is het verder intensiveren van thema gebonden inspraakmomenten een goede zaak om ook de mening van burgers in een vroeg stadium te verkrijgen. Mijn Borne 2030 is hiervoor een goed middel gebleken.

Om de mening van onze inwoners nog meer ruimte in de plannen te geven is D66 voorstander van het invoeren en hanteren van het referendum, liefst bindend. Ook uit ervaringen elders blijkt dat dit de betrokkenheid vergroot en de gemeente als partner wordt gezien in plaats van “die gemeente doet maar wat in onze buurt”

D66 vindt het belangrijk dat vertrouwen aan en van de inwoners van Borne op diverse thema’s beter tot uitdrukking moet komen. Dat daarmee draagvlak en begrip voor “hun” project bij de inwoners wordt bereikt mag duidelijk zijn. Gewoon doen dus.

D66 Borne wil de informatie- en hulp aan de burgers dichterbij onze inwoners te brengen door die ook digitale hulp- en dienstverlening meer in de wijken, dorpen en gemeenschap locaties onder te brengen, gemakkelijk, voor iedereen bereikbaar en begrijpelijk uitgelegd. D66 Borne wil dit in 2023 realiseren door wijk- en dorpsgebouwen enkele uren per week/maand open te stellen met een hulp en informatie.