Van het gas af

Wijkcomité Wensink-Zuid

Ook Wijkcomité Wensink-Zuid stelt de voorlopige Energievisie van Borne ter discussie.
D66 Borne wil van het college antwoord op de vraag waarom het de doelstelling ‘van het aardgas af’ heeft opgenomen in de voorlopige versie van de Energievisie Borne. Bij monde van fractievoorzitter Ernst Janssen wil de partij weten welke resultaten het college verwacht, met name op het gebied van CO2-uitstoot.

Zelf is D66 sceptisch over deze maatregel. Janssen vraagt het college onder andere: ‘Bent u bereid om op basis van de reeds aangevoerde en andere -wetenschappelijke- onderbouwingen de doelstelling dat woningen van het gas af moeten, zeker wanneer er nog geen zicht is op goede alternatieven met een lagere CO2-uitstoot per geleverde hoeveelheid energie dan gas, bedoelde maatregel ongedaan te maken c.q. uit uw beleidsplannen te verwijderen?’

Janssen geeft ook aan dat het voornemen van de wethouder om de waarde van de zonnepanelen op woningen mee te nemen in de waardebepaling van de OZB, in strijd zijn met de motie Lodders/Van Weyenberg en de reactie hierop van het kabinet.

Motie Lodders/Van Weyenberg

In deze door de Tweede Kamer aangenomen motie uit 2018 wordt de regering verzocht een voorstel te ontwikkelen waarmee zonnepanelen standaard buiten de OZB gehouden worden en om te onderzoeken hoe vormen van verduurzaming in de toekomst niet ontmoedigd worden door middel van hogere lokale lasten. De motie is in 2018 door de Tweede Kamer aangenomen. Het antwoord van het kabinet is dat een huiseigenaar binnen het lokale stelsel het best tot verduurzaming van zijn of haar woning kan worden gestimuleerd via een subsidie of een ‘groene’ heffingskorting.
Wensink-Zuid is ook kritisch
De vragen van D66 sluiten aan bij de zienswijze van Stichting Wijkcomité Wensink-Zuid. In de voorlopige Energievisie staat het plan om het aardgas voor die wijk te vervangen door een HT-warmtenet. Het wijkcomité stelt ter discussie of dit CO2-uitstoot zal verminderen.