Duurzaamheid en Millieu

Ook Nederland heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Dit betekent dat ook de overheid maar ook wij, onze inwoners, zich altijd vooraf aan het doen en handelen van ons moeten afvragen of er alternatieven zijn die meer duurzaam zijn en minder broeikasgassen uitstoten en daar ook naar feitelijk naar handelen. Dit vergt een andere denkwijze, namelijk minder eerst aan het rendement en meer duurzaamheid en milieubewust denken.

Fossiel vrije energie

In Borne hebben wij de opdracht om voor 2030 20 GWh. fossielvrije-energie, wind- en zonne-energie, op te wekken. Daarvoor moeten ook daken van gebouwen en woningen moeten daarvoor worden benut. Activeer deze oppervlakten door een goed stimuleringsbeleid daarin te voeren. Voor die opwekking zijn nu goede landelijke subsidieregelingen voor. D66 Borne vindt dat deze moeten worden ondersteund met een gemeentelijke regeling. Pas dan zijn de voorwaarden goed om ons doel, het verminderen van de uitstoot in 2030 en 2050, tijdig en volledig te behalen.

Parkeren en Laadpalen

D66 wil op de korte termijn plaatsen van meerdere laadpalen voor elektrische voertuigen in wijken en buurten, ook op grote parkeerplaatsen in het centrum, het stationsplein en op de carpoolplaats bij de A35. Meer en goede gratis parkeerplaatsen in het centrum. Uiteraard dient die plaatsing in goed overleg met de bewoners plaats te vinden.

Milieu metingen

D66 wil zo snel mogelijk meten van luchtkwaliteit en geluid, zeker op daarvoor gevoelige plaatsen binnen onze gemeente als in Zenderen, in de nabijheid van de A35 en dergelijke, in de ogen van D66 Borne noodzakelijk om zo de verontreiniging in kaart te brengen en daar waar nodig maatregelen nemen.

Aard- en Restwarmte

D66 vindt dat in Borne moet worden onderzocht welke locaties geschikt zijn voor het verantwoord omhooghalen en het gebruik van aardwarmte die in nieuw te bouwen woningen of andere gebruiksgebouwen (scholen/sporthallen e.d.) kan worden ingezet.
Hergebruik van restwarmte, mits dat uiteindelijk minder broeikasgassen uitstoot teweeg brengt dan de alternatieven, dient te worden ingezet. Onderzoek hiernaar dient in 2024 te zijn afgerond

Vuurwerk

Om milieutechnische maar ook uit overlast beperkende overwegingen vindt D66 het gewenst dat vuurwerk, zeker in de bebouwde kom van onze gemeente, wordt beperkt en zo mogelijk afgeschaft.

Kachels/open haarden

D66 vindt het niet verantwoord te stoken met veelal verouderde kachels en open haarden die niet voldoen aan de EU normen draagt bij aan een verregaande uitstoot van broeikasgassen en is derhalve ongewenst.