Zes partijen geven vorm aan eenheid in verscheidenheid

Coalitie legt de nadruk op samenwerking

De coalitie van CDA, SGP/ChristenUnie, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 werkt de komende vier jaar samen in het belang van de Barendrechtse samenleving. In het coalitieakkoord dat vanavond naar de gemeenteraad is verstuurd benadrukken de partijen dat het hun belangrijkste taak is om inwoners, bedrijven en instellingen samen te brengen in een samenleving waarin iedereen kan meedoen. “Iedereen moet zich thuis voelen in, maar ook verantwoordelijk voelen voor Barendrecht”.

Eenheid in verscheidenheid

De zes fracties zijn zich bewust van hun eigen identiteit. “We hebben afgesproken hiervoor ruimte te laten, maar wel te werken vanuit gezamenlijkheid. De kracht van deze coalitie is dus de eenheid in verscheidenheid. Deze verscheidenheid zien we ook terug in de Barendrechtse samenleving. Wij vinden het onze taak om de verschillende achtergronden zo goed mogelijk mee te wegen. Door onze krachten te bundelen, kunnen wij samen bouwen aan een Barendrecht waarin mensen met verschillende achtergronden zich met elkaar verbonden voelen. “

Samenwerking

CDA, SGP/ChristenUnie, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 leggen in het coalitieakkoord de nadruk op samenwerking. Tussen de partijen zelf is de samenwerking er op gericht om een lokaal bestuur te zijn dat de samenleving dient. Daarnaast geven de fracties aan samen te willen besturen met inwoners, maatschappelijke partners, ondernemers, de regio en de gemeenteraad. De belanghebbenden worden nadrukkelijk betrokken bij de voorbereiding op de besluitvorming. Op basis van de gesprekken wordt het coalitieakkoord in de komende maanden vertaald in een collegeprogramma. De coalitie geeft in het college van B&W opdrachten mee die samenhangen met de grootste uitdagingen in de komende jaren. Daartoe behoren onder andere de energietransitie, sociaal domein, wonen, leven, bereikbaarheid, wijkgericht werken, regionale samenwerking en financiën.

Kandidaat-wethouders

De zes partijen leveren elk een wethouder. De beoogde wethouders zijn vier mannen en twee vrouwen. Het gaat om Peter Luijendijk (CDA), Arnoud Proos (SGP/ChristenUnie), Cees Schaap (VVD), Reshma Roopram (PvdA), Tanja de Jonge (GroenLinks) en Nico Bults (D66). Peter Luijendijk (55) is onafhankelijk adviseur en de afgelopen anderhalf jaar was hij ook wethouder in Barendrecht namens het CDA. Arnoud Proos (33) is voorlichter bij de Tweede Kamerfractie van de SGP. In zijn huidige woonplaats Bodegraven was hij ook betrokken bij de lokale politiek. Hij hoopt met zijn gezin naar Barendrecht te verhuizen. Cees Schaap (64) is een geboren en getogen Barendrechter en is al geruime tijd betrokken bij VVD Lokaal Netwerk Barendrecht-Ridderkerk. In de afgelopen 15 jaar was hij ook tweemaal voorzitter van de VVD Barendrecht en 4 jaar voorzitter van de landelijke VVD-commissie politie. Hij is onlangs met pensioen gegaan. Reshma Roopram (39) is zelfstandig ondernemer en namens de PvdA al ruim 8 jaar actief in de Barendrechtse politiek. Sinds kort is ze voorzitter van de PvdA Zuid Holland. Ze zet zich met passie in voor een sterk en sociaal Barendrecht. Tanja de Jonge (43) is zelfstandig Business Consultant, Auditor en Toezichthouder en actief op het gebied van Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen. Ze was van 2014 tot 2016 actief als fractievoorzitter van GroenLinks Barendrecht. Ze concentreert zich op duurzaamheid en is lokaal actief bij verschillende maatschappelijke organisaties. Nico Bults (53) is geboren in Winterswijk, getrouwd, vader van twee kinderen en sinds 1994 woonachtig in Barendrecht. Hij is oud (burger)raadslid en -commissielid namens D66. Hij heeft een achtergrond in de offshore industrie, academische ziekenhuiswereld en rijksoverheid. Momenteel is hij werkzaam bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid als programmamanager Financiën.

Invulling raadszetels

De benoeming van Cees Schaap tot wethouder namens de VVD heeft zijn vrouw, raadslid Jannie Schaap, doen besluiten zich terug te trekken uit de gemeenteraad. Hoewel zij wettelijk gezien deze stap niet had hoeven nemen, heeft mevrouw Schaap hier weloverwogen voor gekozen. “Ik wil het bestuur van Barendrecht zo zuiver en transparant mogelijk houden.” De plek van Jannie Schaap, wordt na de installatie van de wethouders op donderdag 14 juni, ingenomen door het ervaren raadslid Jacinta Floor. In verband met de benoeming van Peter Luijendijk tot wethouder wordt zijn zetel in de gemeenteraad voor het CDA overgenomen door Arno Schippers. In verband met de benoeming van Reshma Roopram zal Suzanne Kok zitting nemen in de gemeenteraad namens de PvdA.

Installatieraad

De beoogd wethouders worden voorgedragen tijdens een extra vergadering van de gemeenteraad op 14 juni. De raad benoemt de wethouders. Momenteel wordt de voordracht van de wethouders voorbereid door onder andere het instellen van de commissie van geloofsbrieven. Deze commissie voert voorafgaand aan de installatieraad op 14 juni gesprekken met de kandidaat-wethouders. Op 15 juni is de eerste werkdag van de nieuwe wethouders. Zij beginnen die dag met een zogenaamd constituerend beraad; de 'oprichtingsvergadering' van het nieuwe college.