Voortgang Coalitieonderhandelingen

Op maandag 7 april bracht formateur Simon Zuurbier zijn advies met betrekking tot de formatie uit in een openbare raadvergadering. Tijdens de bijeenkomst zaten er veel inwoners en vertegenwoordigers van verschillende belangenverenigingen op de publieke tribune. Uit het advies van de heer Zuurbier kwam naar voren dat de gemeenteraad unaniem van mening is dat Echt voor Barendrecht (EVB) die negen van de 29 zetels behaalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen bestuurs-verantwoordelijkheid moet nemen. Ook werd duidelijk dat er geen onderwerpen zijn die coalitievorming in de weg staan. Wat D66 betreft is dat een helder uitgangspunt. Naast EVB werd ook D66 genoemd als potentiele collegepartij. Vier fracties die tezamen 20 zetels in de raad vertegenwoordigen noemden D66 in hun voorkeursvariant voor een nieuw te vormen college. Fractievoorzitter Ingeborg Monhemius is blij met de steun en het vertrouwen van de andere partijen; “Het doet ons goed om te horen dat een grote meerderheid in deze raad D66 ziet als een potentiële collegepartij. Een verantwoordelijkheid die wij graag willen en ook kunnen nemen.” Naast D66 werden ook het CDA, door een meerderheid, en de SGP/CU, door een minderheid, als potentiële collegepartijen genoemd. In de eindconclusie adviseerde de heer Zuurbier EVB om met D66 en het CDA aan een coalitieakkoord te gaan werken en een en ander verder uit te werken. Wel gaf de heer Zuurbier aan dat hij van mening was dat D66 en het CDA eerst met elkaar om tafel moesten om misverstanden vanuit het verleden met elkaar te bespreken. Tijdens de raadsvergadering op 7 april werd duidelijk dat het CDA alleen in een college wilde als de SGP/CU daar ook deel vanuit maakte, al dan niet met D66. Een coalitie van EVB, CDA en D66 werd van de hand gewezen. Ook de SGP/CU gaf te kennen alleen in een college te willen waar ook het CDA deel vanuit maakte. Momenteel wordt de optie EVB, VVD en D66 onderzocht.