Onbegrijpelijke taal

D66 vindt begrijpelijke taal belangrijk. Het uitbannen van onbegrijpelijke taal was zelfs een van de punten waarop D66 Barendrecht campagne heeft gevoerd. Soms gaat het mis. De Speld heeft een mooi satirisch voorbeeld geschreven van hoe het niet moet. Hieronder volgt de volledige tekst, overgenomen van de website van De Speld.

Jip en Janneke uitgelegd in onbegrijpelijke taal

Jip bewoog zich op ambulante wijze voort door de kadastraal binnen de erfgrenzen van het (hoofd)verblijf van zijn ouders/verzorgers (voortaan: ouders) vallende groenstrook, met een uitzonderlijk gebrek aan plannen, motivatie en/of voornemens. Wat, echter, bevond zich in zijn gezichtsveld? Een hiaat van geringe omvang in de rij houtige planten die het erf van zijn ouders scheidt van het belendende perceel. Jip overpeinsde de aard van hetgeen zich aan transversale zijde van de beplante erfscheiding zou bevinden. Mogelijke objecten en/of personen die zich op de hiervoor genoemde locatie zouden kunnen bevinden waren: 1.1) Een paleis 1.2) Een hek 1.3) Een ridder NB: deze opsomming is niet uitputtend. Hij (in casu: Jip) nam een zittende pose aan en richtte zijn blik op de lacune die onderwerp is van deze discussie. Het daar zichtbare bleek op geen enkele wijze overeen te komen met de eerder verwachte objecten en/of personen. Hij nam achtereenvolgens waar: 2.1) Een reukorgaan (klein) 2.2) Een mond (klein) 2.3a) Een oog (blauw) (klein) 2.3b) Een oog (blauw) (klein) Men heeft aldus voldoende aanknopingspunten om de conclusie te trekken dat het een vrouwelijke minderjarige betrof. Voornoemde minderjarige was van een vergelijkbaar statuur als Jip. “Wat zijn je NAW-gegevens?”, informeerde Jip, waarop de respons luidde: “Janneke [achternaam en adres zijn om privacyredenen weggelaten]” “Gisteren betrok je nog niet de woning belendend aan die welke het hoofdverblijf vormt van mij en mijn ouders”, deelde Jip mede. “Op de huidige datum bewoon ik de woning ~etc.”, antwoordde Janneke. “Ben jij bereid en in staat enige activiteiten te verrichten in mijn gezelschap die onder de kwalificatie ‘spel’ geschaard kunnen worden?” “Ik zal het hiaat in de erfafscheiding in kruipende houding passeren.” Jip stak achtereenvolgens de volgende lichaamsdelen door het hiaat in kwestie: 3.1) Hoofd 3.2) Arm 3.3) Arm Deze wijze van handelen resulteerde in obstructie van het erfgrens-hiaat door een extern lichaam, i.c. Jip. Janneke ondernam pogingen Jip uit het erfgrens-hiaat te verwijderen middels trekkende bewegingen aan achtereenvolgens zijn 1) ene arm en 2) andere arm. Verkregen resultaat: verwaarloosbaar. De obstructie was nog steeds aanwezig. Jip gaf teken van geestelijke nood middels stemverheffing en het in niet geringe mate afscheiden van druppels lichtgezouten vloeistof uit de glandula lacrimalis. De vader van betreffende persoon bewoog zich in de richting van het hierboven genoemde incident vanuit de zijde van de groenzone die aan zijn hoofdwoning toebehoort. De vader van Janneke ondernam een handeling die in strekking en doel overeenkomt met hetgeen de vader van Jip deed. Met een gezamenlijke krachtsinspanning slaagden zij er in Jip weer in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen: t.w. niet vastzittend in enige erfafscheiding. “Zo”, zei Jips vader, “nu heb je een buurmeisje (sic). Maar je moet eerst netjes de voordeur uitgaan en bij Janneke de voordeur in. Dan mag je samen spelen.” En aldus geschiedde. Jip en Janneke ondernamen gezamenlijk activiteiten die ruimschoots aan de kwalificatie ‘spel’ voldoen, beurtelings aan beide zijden van de hiervoor in ruime mate beschreven erfafscheiding. Onder de activiteiten die zij ontplooiden, bevond zich het simuleren van de rol van ouders/verzorgers.