Motie Trefpunt en de Baerne

Tijdens de raadsvergadering van 5 juli is de motie Trefpunt en de Baerne aangenomen in de raad.

motie ‘het Trefpunt en de Baerne’

ex.artikel 35 reglement van orde

De gemeenteraad van Barendrecht, in vergadering bijeen op 5 juli 2016

Constaterende dat:

  • De plannen en kosten van de verbouwing/aanpassing van de Baerne en het Trefpunt ontbreken in de tabel financieel meerjarenperspectief in de VJN 2017;
  • Dat de centrumpost op de korte termijn gaat verdwijnen;
  • De gebouwen de Baerne en het Trefpunt belangrijk zijn voor het welzijn van de inwoners van Barendrecht en de sociale samenhang binnen Barendrecht.

Overwegende dat:

  • Ten aanzien van de cultuureducatie helderheid moet komen;
  • Het Trefpunt een randvoorwaarde is binnen  het sociale domein;
  • Er haast geboden is om duidelijkheid te krijgen over de invulling van het Trefpunt en de Baerne. 

Verzoekt het college om:

  • Zorg te dragen dat er een beheer orgaan komt voor de Baerne en het Trefpunt;
  • Voor 1 november 2016 met plannen voor de inrichting en een kostenraming voor de verbouwing/aanpassing van de Baerne en het Trefpunt naar de raad te komen;
  • En deze plannen en kostenraming mee te nemen in de tabel financieel meerjarenperspectief VJN 2017.

En gaat over tot de orde van de dag,

Barendrecht, 5 juli 2016

D66

Marcel van Prehn