College presenteert sluitende Begroting 2021

Keuzes onvermijdbaar om tekorten op te lossen

Het Barendrechtse college van burgemeester en wethouders presenteert haar huishoudboekje: de begroting 2021 laat de verwachte inkomsten en uitgaven zien voor volgend jaar. Het college moet circa 4 miljoen euro bezuinigen om ook de komende jaren de gemeente financieel gezond te maken en houden. Uitgangspunt blijft het behoud van bestaande voorzieningen met de focus op het behoud van een veilige, duurzame en sociale woon- en werkgemeente. Een belangrijke wens van het college en de raad was dat inwoners zo min mogelijk het effect van de bezuinigingen ervaren. Het is het college gelukt de bestaande maatschappelijke voorzieningen voor haar inwoners te behouden. Dit in tegenstelling tot veel andere gemeenten waar bijvoorbeeld de bibliotheek of het zwembad wordt gesloten.

Gevolgen

Het college wil zo min mogelijk bezuinigen op openbaar groen en blijft investeren in zorg, duurzaamheid en veiligheid. Ook blijft het college inzetten op het realiseren van betaalbaar wonen en ondersteuning van kwetsbare inwoners. Mensen die weinig te besteden hebben, worden zoveel mogelijk ontzien. Het college heeft besloten het OZB-tarief voor woningen te bevriezen. Verder stelt het college voor om het OZB-tarief voor niet-woningen iets te verhogen. Ook na deze verhoging blijft Barendrecht ruim onder het landelijk gemiddelde. Ook het college draagt wederom zelf bij. Begin dit jaar is al een besparing doorgevoerd. En het college schrapt ditmaal nog meer in haar eigen budgetten. Hierdoor zijn de uitgaven voor bestuur al 30% minder dan in 2018. Aan de BAR-organisatie is gevraagd een flinke bijdrage te leveren aan de opgaven die gemeente Barendrecht heeft.

Keuzes maken voor de korte en lange termijn

Barendrecht staat niet alleen in haar opgave. Zo’n 60 tot 70 procent van de gemeenten zit in financiële moeilijkheden. Dit komt onder anderen door de gestegen kosten voor jeugdzorg en uitvoering van de wet maatschappelijk ondersteuning, náást de aanhoudend te lage rijksvergoeding. Bovendien is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in een hoog voorzieningenniveau in Barendrecht en het college kiest ervoor dit op peil te houden. Wethouder Bults: “Dit drukt zwaar op onze begroting. En wat het effect van covid-19 in 2021 wordt, is bij het opstellen van de begroting nog onduidelijk. Het college stelt dit pakket voor om de toekomst voor de gemeente veilig te stellen. Dit betekent keuzes maken voor de periode 2021-2024. Gelukkig zien we vanaf 2022 een positiever beeld in de cijfers.”

Besluitvorming

Het college legt de Begroting 2021-2024 met de bijbehorende investeringen en bezuinigingen voor aan de gemeenteraad. Het is de gemeenteraad die uiteindelijk besluit hoeveel en waaraan de gemeente geld uitgeeft. De raad vergadert hierover tijdens een commissievergadering Planning & Control op maandag 26 oktober 2020. Besluitvorming vindt plaats tijdens de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 10 november 2020. Beide vergaderingen zijn openbaar en live te volgen of terug te kijken via barendrecht.raadsinformatie.nl. Vanwege de Coronamaatregelen kan er geen publiek bij aanwezig zijn. Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per e-mail of telefonisch bij de griffier, mevrouw G.E. Figge (14 0180).