Begroting definitief sluitend: geen extra toezicht provincie

Het is onze wethouder Nico Bults gelukt een sluitende begroting op te leveren bij de provincie. Tegen de landelijke trend in zijn de gemeentelijke belastingen niet buitensporig verhoogd. Er is wel sprake van een stijging, maar niet meer dan de inflatiecorrectie van 1,4%. Dit mooie resultaat kwam tot stand dankzij de ambtelijke ondersteuning, waarvoor dank. De begroting 2020 is structureel sluitend en in evenwicht en voldoet daarmee aan de criteria voor regulier toezicht. “U bent erin geslaagd om een structureel sluitende begroting en meerjarenraming op te stellen. Hiervoor waren opnieuw ingrijpende bezuinigingsmaatregelen nodig om oorspronkelijke begrotingstekorten op te lossen. Uw financiële huishouding is op orde.” Aldus de provincie in haar brief. De provincie gaf in haar brief ook aan zich desalniettemin “zorgen te maken over de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente Barendrecht.” Niet alleen Barendrecht kampt met financiële uitdagingen. Alle gemeenten zijn sinds een aantal jaren verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en arbeidsparticipatie. Maar bij de overheveling van die taken heeft het Rijk ook direct een bezuinigingsslag doorgevoerd, terwijl de zorgkosten blijven stijgen. Gemeenten worden daarvoor niet voldoende gecompenseerd en blijven hiervoor aandacht vragen bij het Rijk. Het college van Barendrecht staat voor een financieel solide beleid. Wethouder Bults (Financiën): “Het huishoudboekje moet op orde zijn, dat is en blijft een prioriteit. Voor nu mogen we tevreden zijn dat we in Barendrecht, ondanks de financiële tekorten waarmee we het afgelopen jaar zijn geconfronteerd, financieel gezond en met regulier toezicht 2020 in gaan.”

Wijzigingen na begrotingsbehandeling

Tijdens de begrotingsbehandeling van 12 november 2019 in de gemeenteraad zijn wijzigingen aangebracht in de begroting en de bezuinigingsvoorstellen (dekkingsplan) van het college. De provincie vroeg het college vervolgens voor enkele posten daarvan een meer concrete dekking aan te bieden. Het is het college gelukt alternatieven te vinden. D66 heeft zich sterk gemaakt voor een aantal wijzigingen. Allereerst vinden wij het belangrijk dat het gratis OV voor ouderen blijft. Dit is een maatregel die goed werkt tegen vereenzaming en waar veel gebruik van gemaakt wordt. Verder hechten we groot belang aan voldoende middelen voor cultuur in Barendrecht.