Algemene Beschouwingen

In de raadsvergadering van maandag 10 november 2014 hebben de algemene beschouwingen plaatsgevonden. Hier kunt u de bijdrage van D66 Barendrecht lezen. Mijnheer de Voorzitter,   Vanavond heb ik de eer om voor het eerst de algemene beschouwingen namens mijn fractie te mogen uitspreken. Ter voorbereiding van vanavond heb ik o.a. de algemene beschouwingen van mijn fractie uit de eerdere periodes doorgelezen om een beetje het beeld te krijgen van wat er allemaal in het verleden is geschreven en gezegd. Ik kan u garanderen dat de inbreng van onze fractie vanavond wel iets anders zal zijn dan in voorgaande jaren.   De reden daarvan is niet dat de fractie van D66 een heel ander gedachtegoed heeft gekregen of een andere koers is gaan varen. Nee, voorzitter, in tegenstelling tot wat u bijvoorbeeld van de heer Bults gewend was, weet ik gewoon simpelweg te weinig van de Galliërs en ik was ook nooit een echte fan van Asterix en Obelix. Dus ik kan de raad en het college niet verblijden met het continueren van deze beeldspraak.   Voorzitter, de tweede reden waarom onze bijdrage van vanavond anders zal zijn is omdat onze fractie nu een andere positie inneemt dan in voorgaande jaren. Wij maken nu deel uit van de coalitie en dat houdt, onder andere, in dat wij meer invloed hebben op het collegeprogramma en daarmee ook op de begroting.   Onze algemene beschouwingen van vorig jaar stonden in het teken van kritiek op het college met betrekking tot de bezuinigingen op kunst en cultuur (waaronder de verhuizing van de bibliotheek), vrijwilligersorganisaties, wijkregie en onderhoud van bomen.    Welnu voorzitter, het tij lijkt gekeerd en we zijn blij dat we het huidige college niet hoeven te bekritiseren op de bezuinigingen zoals zojuist genoemd. Het huidige college heeft de begroting sluitend gekregen zonder dat onze inwoners daar de pijn van voelen én heeft daarbinnen onze wensen een plek weten te geven. Wij als fractie waarderen deze manier van realistisch begroten. In de afgelopen jaren waren er bij de jaarrekening vaak grote afwijkinen ten opzichte van de begroting. Wij hopen dat wij volgend jaar bij de jaarrekening kunnen constateren dat de nu begrote bedragen realistisch waren.   Om maar gelijk te beginnen met het Kruispunt en de terugverhuizing van de bibliotheek: wij zijn blij dat juist dit punt van onze kritiek van vorig jaar nu niet meer van toepassing is. D66 heeft zich in het verleden altijd sterk verzet tegen de bezuinigingen op cultuur. Wij zijn dan ook blij om te constateren dat juist op dit punt er ontwikkelingen zijn waardoor het culturele leven in Barendrecht versterkt wordt. De bibliotheek gaat terug naar het Kruispunt en het Kruispunt wordt het culturele centrum van Barendrecht. Althans, dat belooft het collegeprogramma. In de begroting is een bedrag opgenomen voor de verhuizing van de bieb en de invulling van het Kruispunt als een cultureel centrum. Maar, zoals terecht werd opgemerkt tijdens de commissiebehandeling, zonder een vastgestelde visie hierop. Wij weten dat de wethouder heel hard bezig is met het voeren van verschillende gesprekken en het onderzoeken van verschillende opties, maar we willen de wethouder verzoeken om zo snel mogelijk naar de raad te komen met een voorstel omtrent de invulling, immers 2015 is zo voorbij!   Dan het gebied waarin het Kruispunt is gehuisvest: ons centrum. Het is iedereen inmiddels wel duidelijk dat wij vanaf het begin af aan hevige kritiek hadden op de oorspronkelijke centrumplannen. Met name de grootschaligheid van de plannen enhet betaald parkeren waren onze pijnpunten en dan m.n. in tijden van economische crisis. De vergelijking met het Gallische dorpje van Asterix en Obelix was dan ook destijds snel gemaakt. Dat ons centrum op een aantal plekken flink opgeknapt moet worden, dat hebben wij altijd onderschreven. In die zin kunnen wij ons dan ook vinden in de huidige plannen m.b.t. centrumontwikkeling en de zgn. organische aanpak waarbij per gebied een plan worden opgesteld en uitgevoerd. Voortvarende aanpak van ’t Vlak verdient specifiek onze complimenten!  Met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkelingen hoor ik van de wethouder graag hoe het gaat met de ontwikkeling van de voormalige zwembadlocatie.   Nu we het toch over de zwembadlocatie hebben, is het bruggetje natuurlijk snel gemaakt naar het waterbewustzijn. Onze fractie was een paar jaar geleden als enige tegenstander van het afschaffen van schoolzwemmen. We beseffen dat er nu een andere financiële werkelijkheid is en dat we goed moeten nadenken over elke euro die we uitgeven. Wij willen daarom ook niet het schoolzwemmen ‘oude stijl’, dus in den breedte aan iedereen, weer invoeren, maar als fractie hechten wij grote waarde aan het vergroten van zwemvaardigheid en het kennen van gevaren van water voor en door onze kinderen – vooral omdat wij in een waterrijke gemeente leven. Daarom vinden wij dat de huidige tekst in de begroting de lading niet helemaal dekt en, mede op basis van de uitleg van de wethouder tijdens de commissievergadering, willen wij daartoe een amendement indienen. Met dit amendement willen wij het college de opdracht geven om ulltimo 3e kwartaal van 2015 het plan van aanpak gereed te hebben en in het 4e kwartaal te starten met de concrete uitvoering van dat plan. Aangezien wij menen dat in 2015 hiervoor niet het volledige budget van € 75.000,- nodig zal zijn, stellen wij voor dat een budget van € 50.000,- voor dit onderwerp naar 2016 wordt doorgeschoven zodat het budget van € 25.000,- voor 2015 overblijft. Dit houdt dus in dat we voor 2016 een budget van € 125.000,- voor het vergroten van waterbewustzijn hebben waardoor er veel projecten, pilots en andere uitvoerende initiatieven gestart kunnen worden; ook willen wij dat met dit extra budget de promotie van dit onderwerp breed wordt opgepakt. Graag zouden wij deze aspecten ook in het plan van aanpak terug willen zien.   Duurzaamheid; de laatste tijd krijgen we vragen over waarom duurzaamheid nu zo’n belangrijk onderwerp is voor D66 en of we dit onderwerp niet kapen van andere partijen, zoals GL. Ik zal adhv een passage uit de speech van Jan Terlouw, u allen misschien wel bekend, proberen duidelijk te maken waarom wij, als sociaal liberalen dit thema nu tot onze prioriteit hebben benoemd. In een reactie op een aanval op D66 vanwege het ontbreken van een Beginselprogramma (wat alle andere partijen hebben) zegt Jan Terlouw het volgende:   “Wij zijn van mening dat ook beginselen een onderwerp van discussie moeten kunnen blijven. Andere tijden vragen andere accenten, ook als het gaat om beginselen. Een liberaal blijft in beweging. En dat is er nu, vooral als het gaat om duurzaamheid, aan de hand. Wij zijn sociaal-liberalen, maar eigenlijk hebben we nooit opgeschreven wat precies daarbij hoort en wat niet. We hebben natuurlijk principes en overtuigingen die de afgelopen 48 jaar niet zijn veranderd; wij vinden bijv. dat burgers en dus ook bedrijven verantwoordelijkheid moeten mogen dragen en dat de overheid zijn betutteldrift moet intomen. Maar juist als het gaat om de rol van de overheid moet er wel degelijk iets veranderen omdat duurzaam handelen in gevaar is. Daarom moet de overheid hier haar verantwoordelijkheid in nemen omdat de overheid de enige instantie is die garanties voor toekomstige generaties kan vastleggen en handhaven. Dat kunnen burgers niet en dat kunnen bedrijven niet. De markt kan beleid uitvoeren, maar niet maken. De overheid moet meer dan vroeger de toekomst bewaken: en dat betekent een accentverschuiving in het sociaal liberalisme en dat kan als je niet werkt met in betongegoten beginselverklaringen”.    En wat houdt dit in voor Barendrecht? We zijn blij dat duurzaamheid als een groene draad door het collegeprogramma loopt en nog blijer dat dit wordt geformaliseerd door een duurzaamheidsparagraaf op te nemen in elk raadsvoorstel. Wij zijn van mening dat duurzame energiebronnen zoals wind, zon en water ook op lokaal niveau beter moeten worden benut. Zo zijn wij principieel ook niet tegen het plaatsen van windturbines. Wel zijn wij tegen het plaatsen van de windturbines in de Zuidpolder en aan de Zuidrand.   3 decentralisaties 2015 is natuurlijk ook het eerste jaar van de 3 d’s. Wij als fractie hebben er vertrouwen in dat we op alle 3 d’s genoeg voorbereid zijn om de transitie goed te laten verlopen. We voldoen aan alle randvoorwaarden, er zijn afspraken gemaakt met de zorgaanbieders, beleidsplannen zijn of worden binnenkort vastgesteld, GR van jeugdhulp is vastgesteld. Wat wij als fractie graag willen benadrukken is de toegankelijkheid van onze voorzieningen, het leveren van maatwerk en een duidelijke communicatie met en klachtenafhandeling van onze meest kwetsbare burgers. Namens mijn fractie wil ik hierbij ook aandacht vragen voor de cruciale rol die de mantelzorgers spelen in de decentralisaties. Met mantelzorg investeer je in sociale cohesie en kostenbesparingen in de zorg. Wij willen graag de mogelijkheden stimuleren om de werkdruk van mantelzorgers en vrijwilligers te verlichten. Laten we onze bewoners faciliteren om zo optimaal mogelijk in hun eigen kracht te komen of te blijven. 2015 is het overgangsjaar en er zullen fouten worden gemaakt, laten we daar realistisch over zijn. Maar laten we meteen die fouten signaleren en adresseren en bekijken of we adhv die fouten ons beleid moeten wijzigen. Wij hebben er vertrouwen in dat het college daar goed aan het stuur zit.   Onderwijs Wat kun je als onderwijspartij lokaal nog over het onderwijs zeggen? Aangezien we niet langer, agv verzelfstandiging, over het schoolaanbod gaan. Maar, gelukkig beperkt het onderwijs zich niet alleen tot het schoolaanbod. Wij zijn als fractie zeer blij dat het in de vorige raadsperiode ingezette initiatief om het onderwijs en het bedrijfsleven te verbinden wordt gecontinueerd en zelfs versterkt met een extra budget van € 50.000,-. Dit komt niet alleen ten goede aan het onderwijs, maar uiteindelijk ook aan onze werkgelegenheid.   Last but not least wil ik toch ingaan op het financieel degelijk beleid. Tijdens de commissievergadering hebben wij al aangegeven dat de begroting een aantal wijzigingen behoeft om ons inziens te kunnen spreken van financiele degelijkheid. Met het oog op de tijd zal ik niet overal op in gaan omdat de amendementen door collega van der Welle worden ingediend en toegelicht. Waar wij als fractie blij mee zijn is dat met deze amendementen geen afbreuk wordt gedaan aan realistisch begroten, sterker nog, hiermee wordt juist een impuls gegeven aan realistisch begroten. Als vb noem ik de verlaging van het inflatiepercentage. In de VJN is weliswaar bepaald dat het percentage 1,5% moet zijn, maar inmiddels zijn wij door de werkelijkheid ingeghaalden kunnen we niet anders dan het inflatiepercentage te verlagen. De overige amendementen zijn reeds toegelicht door dhr van der Welle.   Tenslotte wil ik het college veel succes toewensen!