Algemene Beschouwingen

Geachte voorzitter, college, leden van de raad en alle aanwezigen op de publieke tribune.   We zijn aan het einde van het politieke seizoen gekomen én daarmee zijn wij over de helft van de bestuursperiode van dit college. Het is een moment van reflectie. Een moment om terug te kijken, te kijken waar we staan en natuurlijk om vooruit te kijken naar het volgend jaar 2017. Ik heb mijn eerste jaar als fractievoorzitter achter de rug en het was wat je noemt ‘een bevlogen jaar’. ‘Never a dull moment’ om het in goed Engels te zeggen – of voor de heer Dirkse: ‘nooit een saai momentje’. Elke week is er wel wat aan de hand. Hieruit blijkt maar hoe vitaal onze Barendrechts gemeenschap is. Een enerverend en leerzaam jaar, maar vooral een leuk jaar. Je hebt wel het gevoel dat je met dingen bezig bent die er toedoen. Hierbij is het ook goed om te zien dat we als gemeente op tal van fronten het goed doen. Financieel maar ook bestuurlijk. Ik wil mijn betoog aan een aantal thema’s ophangen. Thema’s die van belang zijn in het leven van een ieder en die het leven de moeite waard maken. Wij denken hierbij aan: - Wonen - Cultuur - Sociale domein - Mobiliteit - Recreatie Ik weet dat meer thema’s een rol spelen zoals bijvoorbeeld ‘werken’ en ‘veiligheid’, maar ik kan gezien de beperkingen van de tijd niet alles behandelen. Per thema ga ik kijken wat er bereikt is en wat de toekomst nog gaat brengen. Wonen Met betrekking tot het thema ‘wonen’. We hebben pas geleden de woonvisie vastgesteld, vooral een document om te komen tot prestatieafspraken met de woningcorporaties. Maar dit niet alleen. Dit document geeft, soms wat tussen de regels door, een doorkijkje in hoe onze gemeente er in de toekomst uit gaat zien. We gaan naar een gemeente waar het voor de ouderen goed wonen is. Kwalitatief hoogwaardige, levensbestendige woningen worden in toenemende mate gerealiseerd. Woningen die geheel passen in deze tijd van langer zelfstandig blijven wonen, met eventuele mantelzorgers voor de benodigde ondersteuning en zorg. Daarnaast is er ruimte binnen onze gemeente voor jonge gezinnen met opgroeiende kinderen. De huidige gang van zaken is dat jonge Barendrechter eerst de gemeente verlaten en later (vaak na een studie of scholing) terugkomen als starter van een gezin. Hiervoor zijn kwalitatief goede gezinswoningen beschikbaar. Ook met betrekking tot sociale woningbouw onderneemt het college actie. Onder andere door het bouwen van iets duurdere kwalitatief goede woningen om de mobiliteit op de Barendrechtse woningmarkt te verbeteren. D66 begrijpt dat scheef wonen binnen Barendrecht een hardnekkig probleem is. Het college krijgt gelukkig, onder andere door de aansporingen van mijn fractie, in toenemende mate oog voor het realiseren van goedkope woningen voor speciale doelgroepen, zoals vergunninghouders en jongeren. Wat betreft dit laatste punt kan er wat ons betreft nog wel een schepje boven op. Zoals al vaker door D66 naar voren gebracht, is een diverse samenleving mede nodig om aan de ‘eigen kracht’ samenleving gestalte te geven. Eigen kracht kan alleen bestaan, als wij hier als samenleving als geheel voorwaarden toe scheppen. Cultuur ‘Cultuur’ is een onderwerp dat D66 erg aan het hart gaat. Op dit thema zijn het laatste jaar forse stappen in de goede richting gezet. Hierbij kan gedacht worden aan de verbouwing van het Kruispunt tot bruisend cultureel centrum. Het doet ons deugd dat de plannen nu ook daadwerkelijk gerealiseerd worden: de verbouwing is binnen en buiten in volle gang. Tevens zijn we te spreken over de daadkrachtige aanpak van het college met betrekking tot het dossier ‘ToBe’. Dat we de cultuureducatie binnen Barendrecht in eigen hand hebben dat is een goede zaak. Het faillissement van ToBe was natuurlijk een reuze klap, maar er zijn nu twee goed functionerende stichtingen uit tevoorschijn gekomen. Daarvoor verdient de wethouder, maar zeker ook alle vrijwilligers hulde en laat tevens zien waar wij, als Barendrechtse samenleving, toe in staat zijn. D66 is ook te spreken over de cultuurnota. We hebben begrepen dat het ‘veld’ deze nota met genoegen omarmt. Blijft nog wel een punt van zorg over. En dat betreft de gebouwen Het Trefpunt en De Baerne. Het is jammer dat er in de voorjaarsnota weinig over de toekomst van deze belangrijke centra vermeld wordt. Daarom wil D66 het college aan sporen om met concrete plannen en daarbij behorende kostenramingen te komen voor de begrotingsbehandeling in het najaar van dit jaar. Het zijn weliswaar gebouwen, maar voor heel veel inwoners van Barendrecht de toegang tot sociale activiteiten en dat is waar het voor D66 uiteindelijk om gaat: het welzijn en welbevinden van onze inwoners. Sociale domein Op dit terrein hebben zich grote nieuwe veranderingen voorgedaan met betrekking tot de drie decentralisaties en wij moesten nog veel leren. We hebben op alle fronten binnen het sociale domein, jeugd,, huishoudelijke hulp, WMO, begeleiding met name, etc. veel minder uitgegeven dan gebudgetteerd was. Dit is aan de ene kant positief te noemen, maar aan de andere kant zijn wij hierover toch wel bezorgd. Uit de analyses tot nu toe blijkt dat ‘niemand van de Barendrechtse bevolking tussen de wal en het schip terecht is gekomen’. Maar wij, als fractie, vragen ons toch wel af of je dit zo kan stellen. Zouden er niet mensen zijn die we niet bereiken met al onze goede bedoelingen? Als we kijken naar specifieke groepen in het sociale domein, zoals hang jongeren, zonder toekomstperspectief en verwarde personen, dan zien we een toename in aantallen. Met andere woorden er is wel wat aan de hand met de wijze waarop wij onze zorg in Nederland in middels hebben georganiseerd. We vinden het een goede zaak dat de gemeente meer naar de mensen toegaat werken met de wijkteams, onder de Engelse noemer ‘reaching out’. Dat is prima, maar het zou ook goed zijn als we onze analyses en onderzoeken wat grondiger aan zouden pakken. Kunnen we niet één spade dieper gaan? Misschien krijgen we dan een beter zicht op de gang van zaken binnen het Sociale Domein. We zijn tevreden over de uitbreiding van de ondersteuning van de mantelzorgers. Deze over het algemeen zwaar belaste personen verdienen dit, naast bovenal ons respect Als laatste zouden we de realisering van de Hospice willen noemen. Mede door de garantstelling van deze gemeente wordt de Hospice deze week – op 8 juli – feestelijk geopend. U bent allen uitgenodigd. Een droom uit ons verkiezingsprogramma komt hier mee tot werkelijkheid. Mobiliteit De plannen voor de onderdoorgang zijn goedgekeurd en daar zijn we ook over te spreken. Het is goed dat Carnisselande meer bij het ‘oude’ Barendrecht betrokken gaat worden. We hopen dat deze infrastructurele verbetering een positieve uitwerking zal hebben op de verkeersdrukte rond de Groen rotonde. We begrijpen best dat de verkeersdrukte, en uitstoot van CO2, fijn stof en geluidsoverlast, bij de Sweelincklaan zal toenemen dat betreuren we, maar aan de andere kant gaan we met deze plannen de overlast wat eerlijker over onze gemeente verdelen. Recreatie We leven in een zeer drukke en zwaar belaste regio. Daarom is het goed dat er groene ruimte is om te ontspannen. Dit is één van de onderdelen waar D66 ook zeer over te spreken is. De totstandkoming van de Zuidpolder, de Zuidrand en de Blauwe Verbinding levert een grote kwalitatief hoogstaande groene en blauwe ruimte op waarin het goed toeven is. Dit klinkt natuurlijk hoogdravend, maar is heel essentieel voor een psychisch en fysiek gezond leven.   Voorzitter ik wil afronden.   Samenvattend kunnen we zeggen dat wij als D66 tevreden zijn over de prestaties van ons college zo halverwege de bestuursperiode. Veel van onze punten opgenomen in ons verkiezingsplan zien we gerealiseerd worden. We blijven wel bezorgd, zoals al gezegd, op het Sociale Domein, maar wat zien wij ook ontzettend mooie dingen gebeuren