Algemene beschouwing

Dank u voorzitter, D66 feliciteert de burgemeester met zijn herbenoeming. Op een moment als dit is het gepast om terug te kijken. En dan natuurlijk niet te lang! Het is voor ons een bewogen jaar geweest. Verleden jaar om deze tijd gingen we nog met een gerust hart en blij gemoed op zomerreces. We maakten toen nog deel uit van een coalitie en een college dat het nodige wist te bereiken. Maar zoals een ieder weet het kan verkeren. Het reces was nog niet eens teneinde en het bestuurlijke noodlot sloeg toe. De rest is geschiedenis. Persoonlijk heb ik als tweejarig fractievoorzitter veel meegemaakt en ook geleerd. Deze korte periode was voor mij een intensieve beleving. Van coalitie naar oppositie. Zo'n bliksem carrière hebben maar weinigen meegemaakt. Maar genoeg over het verleden. Nu het heden en de toekomst. Onze gemeente staat er in ieder geval financieel goed voor, ook al teren we wat in op onze spaarpot. Mede door een onverwachte verrassing verpakt in de mei circulaire ziet ook de financiële toekomst van onze gemeente er positief uit. We zijn op eens van tekorten in het meerjarenperspectief van de VJN naar ruime overschotten geschoten. Aan de ene kant natuurlijk fijn maar aan de andere kant wel wat ongemakkelijk: immers de financiële beheersbaarheid lijkt hier in het geding. Wel vinden wij dat de inwoners van Barendrecht van deze financiële voorspoed voordeel mogen hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een structurele verlaging van de OZB belasting. Op een aantal gebieden hebben we het nodige weten te bereiken. We hebben nu een mooi bruisend Kruispunt, de bibliotheek is terug en het organische centrumplan krijgt - met vallen en opstaan - zijn definitieve vorm. Op een manier die D66 altijd heeft voorgestaan; geen megalomane plannen maar veel meer de menselijke maat volgend. Met een oog voor kwaliteit. Ook is de Zuidpolder voor een belangrijk deel gerealiseerd. Er valt nog wat te wensen over maar daarover later meer. De onderdoorgang onder A29 wordt nu uitgevoerd en is eind dit jaar klaar. En met de nieuwbouw aan de Botter locatie hopen we dat er nu woningen beschikbaar komen voor jongerenhuisvesting. Wat betreft betaald parkeren blijven wij als D66 een consistente koers varen. We zijn en blijven tegen betaald parkeren. We vinden dit in een gemeente als Barendrecht onnodig. Daarom vinden we het jammer dat de mogelijkheid van betaald parkeren door een aantal partijen toch op een kier is gezet. Dit brengt mij op het punt van de broodnodige integratie van de twee delen van Barendrecht. Gelukkig komt er in de Raad maar ook bij het college steeds meer aandacht voor het smeden van één gemeente Barendrecht. Ook Carnisselande moet mee kunnen doen op het gebied van het organiseren van evenementen, maar ook op het gebied van cultuureducatie. Ook hierover zal later meer aan de orde komen. Voor D66 is en blijft cultuur belangrijk en het is mooi dat wij hier overal binnen onze gemeente van kunnen genieten. Op het sociale domein is in de afgelopen periode veel bereikt. Met betrekking tot de drie decentralisaties is een behoorlijke vooruitgang geboekt. Echter, D66 heeft nog wel zorgen. Met name de jeugdzorg is een onderwerp van continue aandacht. De decentralisatie heeft als doel de dure intramurale specialistische jeugdzorg af te bouwen en meer ambulante zorg, onder andere vanuit de wijkteams, te bieden. De toename van de ambulante jeugdzorg is voor D66 wel een teken dat de jeugdzorg een blijvende alerte houding vraagt. Een goed beleidsuitgangspunt van onze gemeente is, dat we in geen enkele omstandigheid 'nee' zullen verkopen. De zorg die nodig is zal verleend worden. Een ander punt van zorg in het sociale domein: zijn de mantelzorgers. In deze tijd van zelfredzaamheid is het de bedoeling dat senioren zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Naast aanpassingen aan de woning om deze levensbestendig te maken - hierover later ook meer - wordt de behoefte aan ondersteuning en verzorging ook steeds groter. Hierbij wordt een toenemend en intensiever beroep gedaan op familie, vrienden, kennissen en buren. Steeds meer gaat het om complexe psychische problematiek. Deze vorm van zorg is daarbij zeker niet van tijdelijke aard. De situatie van de gemiddelde mantelzorger kunnen we als 'zwaar' bestempelen. En vaak speelt zich de mantelzorg achter de voordeur af, verborgen. Buren en vrienden willen wellicht graag helpen, maar weten niets van de zware last. Dat zijn vraagstukken waar ook onze zorg ligt. Het is dan ook belangrijk dat mantelzorgers zich gesteund voelen en regelmatig blijken van waardering ontvangen. Tevens is het fijn dat zij regelmatig er 'even tussenuit kunnen' door zogenaamde respijtzorg. Alleen dan houden de belangrijke mantelzorgers het vol. Met betrekking tot deze problematiek valt op het gemeentelijk niveau nog veel winst te behalen. Een extra aandachtspunt, in deze, zijn de jonge mantelzorgers: soms nog hele jonge kinderen, die te maken krijgen met een zieke ouder, broertje of zusje. Of de jong volwassen mantelzorger, die zijn of haar leven gaat inrichten en hierin geen vrije keuzes kan maken door een ziek familielid. De jeugd zou alle kansen moeten krijgen om zich te ontwikkelen tot de mens die zij willen zijn. De jonge mantelzorger ontbeert dat voor een groot deel. Met andere woorden: op het terrein van de mantelzorg is voor D66 nog veel te doen, iets wat wij al een tijd aangeven. Ook hier lijkt eindelijk in de raad en het college meer aandacht voor te zijn. Naast mantelzorg, verdient de Barendrechtse vrijwilliger ons respect. Deze samenleving is verbonden door talloze vrijwilligers, die in verschillende vrijwilligersorganisaties zo veel goeds doen. Naar aanleiding van een eerdere motie in november 2016 heeft de wethouder onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag – of kortweg VOG – voor vrijwilligers. Dank daarvoor. En wij, als D66 willen vandaag een amendement indienen om voor de gratis VOG voor Barendrechtse vrijwilligers jaarlijks geld te reserveren. Een geste aan allen die zoveel goeds doen hier in Barendrecht. Het amendement krijgt raadsbreed steun en dat is prachtig. Kijk eens wat je in gezamenlijkheid en goed overleg kunt bereiken. Voorzitter afrondend kunnen we concluderen dat het in ons mooie Barendrecht goed gaat. Maar vooral in het sociale domein dienen we constant alert te zijn. En open te staan voor verbeteringen. Tot zover voorzitter