Afgelopen zaterdag 20 maart 2021 is de lente weer begonnen. Het was een zonnige dag waarop de vogeltjes floten en de eerste narcissen ons weer verblijdden met hun gele kleur. Voor veel mensen is het ook het begin om de woning van de winter te ontdoen. Het huis schoonmaken zodat het er weer fris wonen is. Mooi en schoon wonen is natuurlijk niet alleen binnen, maar dat geldt ook voor buiten. En daarin speelt de gemeente een grote rol. Het onderhouden van de buitenruimte. Zorgen dat het groen onderhouden wordt en dat de straten schoon gemaakt worden. Maar dat kan de gemeente natuurlijk niet alleen. Zeker het schoonhouden van de straten is iets wat we met z’n allen moeten doen. De dag waarop de lente begon was ook de nationale opschoondag waar zo’n 30.000 vrijwilligers zwerfafval van de straat hebben opgeruimd. D66 Barendrecht heeft met een groep vrijwilligers ook meegeholpen. Laat dat niet bij deze ene dag per jaar blijven en laten we er met z’n allen voor zorgen dat onze wijken schoon blijven. Niet alleen in de lente, maar het hele jaar door.

Naar aanleiding van de plannen voor woningbouw aan de Talmaweg hebben zowel wij als EVB (Echt Voor Barendrecht) vragen gesteld aan de wethouder. In de plannen is voorzien in het toevoegen van de extra ontsluiting richting de Concertweg. Hiertegen bestaat vanuit bewoners weerstand. De wethouder heeft in zijn antwoord op onze vragen ons niet kunnen overtuigen van de meerwaarde. Wij zullen de komende raadsvergadering met een amendement komen om deze doorsteek uit de geplande stedenbouwkundige randvoorwaarden Talmaweg te halen.

Is de bussluis wel in de plannen meegenomen?

De studie over het verkeersaanbod waar de stedenbouwkundige randvoorwaarden mede op gebaseerd wordt dateert uit 2011. Hierin wordt de bussluis niet getoond. De werkelijke situatie en die uit het rapport verschilt. Volgens de wethouder heeft dit geen effect op het verkeersaanbod omdat de bussluis al jaren bestaat.

Wel of geen kinderdagverblijf?

Het rapport spreekt van een mogelijk kinderdagverblijf. Hoe kan dat geen effect hebben op het verkeersaanbod? Volgens de wethouder gaat is er alleen in woningbouw voorzien. Er komt geen kinderdagverblijf. In dat geval snappen we dat er geen effect op het verkeersaanbod is. Geen kinderdagverblijf heeft geen effect. Waarom dit dan toch in de studie over het verkeersaanbod genoemd wordt, is niet duidelijk. We zullen dit blijven volgen.

Waardevermindering of verandering leefbaarheid?

De Talmaweg heeft volgens bewoners een aantrekkelijke leefomgeving waarbij deze doodlopende straat een waarde heeft door kindvriendelijkheid en de ons-kent-ons sfeer die o.a. tot uiting komt in Straat-BBQ’s. Men is bang dat dit karakter veranderd als er meer verkeer door de straat gaat. Ook verwachten bewoners dat de huizenprijzen zullen dalen als deze aantrekkelijke leefomgeving aangetast wordt. De wethouder ziet geen effect op de leefomgeving en schat de kans op waardevermindering laag in.

Problemen voor niet-onderheide woningen?

Volgens de wethouder zal het vrachtverkeer afnemen als de doorsteek er komt. Wat er gebeurd als deze doorsteek er niet komt, is hij niet duidelijk over. We blijven ook dit volgen.

Vragen van D66 Barendrecht en EVB met de antwoorden van de wethouder

De antwoorden van de wethouder op vragen van D66 Barendrecht staan hier. De antwoorden op de vragen van EVB staan hier.Onze wethouder, Nico Bults: “Deze begroting, die in meerderheid door de raad is vastgesteld, maakt mij blij en trots. Blij en trots dat we een meerjarig, positief sluitende begroting hebben gerealiseerd. Eén waarin we de uitputting van onze spaarpotten een halt toeroepen. En waarbij dit tegelijkertijd niet ten koste gaat van onze meest kwetsbare inwoners of de voorzieningen waar we zo trots op zijn. We kunnen ons mooie dorp mooi en leefbaar houden, zoals we dat altijd kennen. Door de medewerkers van de gemeente is, samen met dit college, hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. De raad is daarbij goed meegenomen en heeft haar kritische maar positief meedenkende inbreng op verschillende momenten gegeven. Samengevat: zowel procesmatig als inhoudelijk een prima proces met een mooi resultaat. En daar ben ik dus trots op!”

Keuzes onvermijdbaar om tekorten op te lossen

Het college moet circa 4 miljoen euro bezuinigen om ook de komende jaren de gemeente financieel gezond te maken en houden. Dat betekent keuzes maken. Uitgangspunt blijft het behoud van bestaande voorzieningen met de focus op het behoud van een veilige, duurzame en sociale woon- en werkgemeente.

Maatschappelijke voorzieningen in stand houden

Een belangrijke wens van het college en de raad was dat inwoners zo min mogelijk het effect van de bezuinigingen ervaren. Het is het college gelukt de bestaande maatschappelijke voorzieningen voor haar inwoners te behouden. Dit in tegenstelling tot veel andere gemeenten waar bijvoorbeeld de bibliotheek of het zwembad wordt gesloten. Verder stelt het college voor om het OZB-tarief voor bedrijven licht te verhogen. Ook na de verhoging blijft Barendrecht onder het landelijk gemiddelde. Het OZB-tarief voor inwoners zal iets stijgen. “We doen dit niet graag” licht Nico Bults, wethouder Financiën toe, “maar als we onze mooie gemeente schoon, heel en veilig willen houden, is dit een noodzakelijk besluit”.

Ook gemeentelijke organisatie draagt bij aan besparingen

Ook het college draagt wederom zelf bij. Begin dit jaar is al een forse besparing doorgevoerd. Hierdoor zijn de uitgaven voor bestuur al 30% minder dan oorspronkelijk begroot. Het college schrapt ditmaal nog meer in haar eigen opleidingsbudget. Aan de BAR-organisatie is gevraagd een flinke bijdrage te leveren aan de opgaven die gemeente Barendrecht heeft. “Door de bezuiniging te verspreiden worden de lasten zoveel mogelijk verdeeld. Vanaf 2022 zien we gelukkig een positiever beeld in de cijfers. Het is nu moeilijk, maar het college stelt dit pakket voor om de toekomst voor de gemeente veilig te stellen”, aldus wethouder Bults.

Keuzes maken voor de korte en lange termijn

Barendrecht staat niet alleen in haar opgave. Zo’n 60 tot 70 procent van de gemeenten zit in financiële moeilijkheden. Dit komt onder anderen door de gestegen kosten voor jeugdbudgetten en uitvoering van de wet maatschappelijk ondersteuning, náást de kortingen op het gemeentefonds. “Dit drukt zwaar op onze begroting. Wat het effect van covid-19 in 2021 wordt, is bij het opstellen van de begroting nog onduidelijk. Wel krijgen we de circa 2 miljoen euro aan voorgeschoten coronakosten terug van het Rijk. Maar het blijft een lastige en onzekere periode. Het neemt niet weg dat we moeten ingrijpen om ons huishoudboekje structureel op orde te krijgen. Dit betekent keuzes maken voor de periode 2021-2024.Vorig jaar begon ik mijn eerste termijn in de Algemene Beschouwingen met het citaat “Als je door een moeilijke tijd gaat, blijf doorgaan” van Winston Churchill. Vorig jaar had ik het over financieel zware tijden voor de gemeente, maar wanneer we nu naar de wereld kijken en in het bijzonder naar Barendrecht dan leven we in tijden van crisis. De overheid heeft maatregelen opgelegd die grote impact hebben op de samenleving. Gelukkig heeft het college geluisterd naar ons advies. Ondanks financieel moeilijke tijden bleven ze doorgaan. Met als resultaat de begroting die voor ons ligt. Complimenten voor het college en de ambtenaren. De negatieve spiraal is doorbroken, tekorten worden de komende jaren weggewerkt naar structurele plussen in de begroting. Wij zijn blij met een meerderjarige sluitende begroting, waarbij de voorzieningen in stand worden houden, waarbij de inwoners weinig pijn ondervinden en waarbij de meest kwetsbare inwoners worden ontzien.

Dekkingsplan

Hoe heeft het college dit voor elkaar gekregen? Bij het dekkingsplan voor de begroting van 2021 is gekozen voor maatregelen die een lage impact op de Barendrechtse samenleving hebben. Ombuigingen vinden op alle terreinen plaats. Elke wethouder moet iets van zijn / haar portefeuille inleveren. Maar de ombuigingen zijn noodzakelijk. Ook heel belangrijk: het is geen korte termijn denken. Geen pleisters plakken maar structurele oplossingen. Positiviteit versus populisme. Bezuinigingen zijn nooit leuk maar de gekozen maatregelen hebben zoals gezegd een lage impact op onze inwoners. Voorzieningen zoals bibliotheek en zwembad blijven gespaard, dat kunnen niet alle gemeenten zeggen. Dat allemaal ook nog eens in coronatijd.

Aandachtspunten

Er zijn nog wel wat zaken die ik zou willen benoemen, te beginnen met de grazende schapen op de geluidswal bij de A15. D66 Barendrecht had deze al benoemd bij de commissie P&C over de begroting en wij ons voornemen was om een motie hierover in te dienen. Gelukkig heeft de wethouder dit goed opgepakt na de commissievergadering en is een motie niet meer nodig. Waar we ook nog vragen over gesteld hebben is de dekking van het AED netwerk in Barendrecht. Het huidige college heeft dat naar een dekkingsgraad gebracht van 85%. Aangezien AED’s aantoonbaar levens redden hopen wij dat het toch snel naar een dekkingsgraad van 100% wordt in Barendrecht. Wat ook levens kan redden is het messenbezit onder jongeren verbieden. Steeds meer jongeren in Nederland dragen een mes en het aantal steekincidenten neemt dan ook sterk toe. Hier moet een halt toe worden geroepen. Wij hebben overwogen om met een motie te komen waarbij in de APV wordt opgenomen dat verkoop en dragen van messen door jongeren onder de 16 jaar verboden wordt. Maar wij hebben vertrouwen in onze burgemeester dat dit onderwerp snel en gedegen wordt opgepakt vooruitlopend op landelijke maatregelen. Wij verwachten ook dat snel en gedegen de waardering voor onze mantelzorgers wordt opgepakt. We zien dat de mantelzorgpluim verlaagd wordt. De mantelzorgpluim waar D66 Barendrecht zich hard voor heeft gemaakt die daardoor in Barendrecht is gekomen. De wethouder heeft al aangegeven dat Kijk op Welzijn samen met de gemeente de waardering voor onze mantelzorgers oppakt. Wij kijken daar reikhalzend naar uit.

Meer geld voor het sociale domein

Voor het sociale domein is gewoon meer geld nodig. Als Barendrecht krijgen wij weinig vergoeding uit het gemeentefonds. En Barendrecht is inmiddels aangesloten bij Raden in Verzet om vanuit het Rijk de tekorten in het sociaal domein op te vangen. D66 Barendrecht heeft het voornemen om met een aantal andere D66 fracties uit de regio een oproep te doen aan ons kabinet en de Tweede Kamer om met deze gelden voor het sociaal domein over de brug te komen. Een aantal maanden geleden heeft een vergelijkbare oproep voor de cultuursector effect gehad. Wij hopen dat theater het Kruispunt, bibliotheek aan zet, cultuur lokaal, kunst creatief Barendrecht en de andere culturele partners hun werkzaamheden tijdens, maar ook zeker na de coronacrisis kunnen voortzetten. Met name de cultuureducatie voor het onderwijs vinden wij hier heel belangrijk in.

Jongerenwoningen

Jongeren moeten niet alleen van cultuur kunnen genieten in Barendrecht, maar hier ook kunnen wonen. De Botterlokatie was hiervoor geschikt. Die jongerenwoningen zijn vervallen, maar gelukkig in samenwerking met Patrimonium komen er andere woningen beschikbaar. Wel veel te weinig helaas. En bij die Botterlokatie hebben wij ook een aantal keren schriftelijke vragen gesteld om de mogelijke kap van bomen te voorkomen. Om in de toekomst ervoor te zorgen dat er genoeg bomen zijn dienen wij mede met Groen Links de motie Groene Parels in om te onderzoeken of het mogelijk is om meer bomen aan te planten dan nu gepland is.

Maatschappelijke organisaties

De ontwikkelingen rondom Corona zijn dusdanig, dat we er niet op korte termijn uit zijn. En hoewel we als Barendrecht nog steeds gelukkig een erg sterke sociale structuur hebben, zullen mensen langdurig last hebben en houden van deze crisis. Dan zijn bij uitstek onze maatschappelijke organisaties nodig om de noden van onze getroffen inwoners op te vangen. We hadden gehoopt dat er voor het einde van dit jaar de nieuwe subsidieregelingen klaar zouden zijn. Dat is vertraagd door Corona, waardoor een aantal maatschappelijke organisaties, juist in deze tijd, buiten de boot zouden vallen. Daarom dienen wij de motie “Maatschappelijke organisaties” in. De genoemde organisaties dienen allemaal het belang van onze inwoners.

Samengevat

Wij waren blij verrast met deze begroting. Ik zal niet alle punten herhalen waar wij extra aandacht voor vragen, want we gaan ervanuit wethouder Roopram zich zal inzetten om een 100% dekkend AED netwerk gerealiseerd te krijgen en dat ze een mooie gevolg geeft aan de mantelzorgers, dat de burgemeester er alles aan zal doen om het dragen van messen onder jongeren te beperken en wethouder Schaap hoeven we niet meer te vragen, want hij heeft al geregeld dat de schapen kunnen blijven grazen op de geluidswal bij de A15. Al met al kunnen wij trots zijn op ons college. In moeilijke tijden zijn ze doorgegaan en gekomen met een sluitende begroting. En niet alleen op de korte termijn. Bezuinigen is nooit leuk maar zeker nu noodzakelijk. En ons college gaat het niet uit de weg. Ondanks moeilijke tijden blijven zij doorgaan. Voorzitter en wij denken dat niet alleen de inwoners van Barendrecht blij zullen zijn met het lange termijn denken, De accountant zal ook blij zijn dat er aan de langere termijn gedacht is.Als mantelzorger zet je je met liefde in voor een ander. Maar als er geen tijd meer over is voor jezelf of niemand aan jou denkt, is dat best pittig. Op de #DagvandeMantelzorg staan we stil bij al deze helpers. Jullie doen fantastisch werk! Het is hoog tijd dat de overheid het makkelijker maakt om mantelzorger te zijn. Wij willen meer samenwerking tussen mantelzorgorganisaties, het Rijk, gemeenten en zorgverzekeraars om overbelasting bij mantelzorgers te signaleren en voorkomen. Meer van de plannen op landelijk niveau: https://test-wp2.local/vrij-door-hulp-voor-mantelzorgers/

In Barendrecht

In Barendrecht is er gelukkig een goede ondersteuning voor mantelzorgers vanuit KijkopWelzijn en Mantelzorg Barendrecht. Bij de mantelzorgconsulent van KijkopWelzijn krijgt u advies en ondersteuning op maat en kunt u lotgenoten ontmoeten. Deze ondersteuning is gratis.

Jongere mantelzorger

Een van de programma’s die we niet genoeg onder de aandacht kunnen brengen is dat voor jongere mantelzorgers. Zorg jij voor iemand thuis? En dan niet omdat iemand de griep heeft, maar omdat iemand langdurig ziek, gehandicapt, verslaafd of depressief is. Dan ben jij mantelzorger. En dat is 10% van alle jongeren in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan een spierziekte bij je zusje, een verslaving van je vader, je moeder die vaak verdrietig en somber is of je broertje dat maar niet rustig kan doen. Zodra jij zorgt voor diegene of je vaak zorgen maakt hierover, ben jij mantelzorger. Ben je jonger dan 18, dan ben je een jongere mantelzorger. KijkopWelzijn organiseert regelmatig bijeenkomsten en uitjes voor de jongere mantelzorgers. Recentelijk is een groepje naar de Efteling geweest. Bij al van deze activiteiten is altijd professionele begeleiding aanwezig. Het contact tussen de jongere mantelzorgers onderling, als lotgenoten, is nog veel belangrijker.

Een pluim voor mantelzorgers

Met hulp van mantelzorgers kan iedereen zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij. Daar geeft de gemeente Barendrecht graag een Pluim voor! Volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar ontvangen de Pluim als geldbedrag. Kinderen tot en met 12 jaar krijgen een bon. De criteria:
  • U zorgt voor een inwoner van de gemeente Barendrecht;
  • Deze zorgontvanger is chronisch ziek, lichamelijk en/of verstandelijk beperkt, psychisch ziek of verslaafd;
  • U krijgt daar niet voor betaald;
  • U doet dat meer dan 8 uur per week en voor minimaal 3 maanden;
  • Uw zorgontvanger zou zonder deze mantelzorg meer professionele zorg nodig hebben.
U kunt de pluim online aanvragen, of contact opnemen met KijkopWelzijn via [email protected] of 0180 691 801.De fractie van D66 Barendrecht vindt het ongehoord en schandalig dat burgemeester van Belzen in een kwaad daglicht is gesteld door EVB. De burgemeester zou volgens EVB in de integriteitskwestie rond de fractievoorzitter van EVB partijdig zijn geweest. EVB heeft vervolgens een hoogleraar naar zijn mening gevraagd over het handelen van de burgemeester en deze mening gepubliceerd zonder dat de burgemeester is gehoord door de hoogleraar.

Even terug, waar begon het eigenlijk?

In juni stelde het EVB-raadslid vragen over het handelen van wethouder Roopram en een aantal raadsleden tijdens een bezoek aan een horecagelegenheid in coronatijd. Het gezelschap zou zich volgens het raadslid niet aan de regels hebben gehouden. De burgemeester liet een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Uit dit onderzoek is niet gebleken dat de wethouder en de raadsleden de corona-maatregelen overtraden.

Wat speelde er nog meer?

Uit een afzonderlijk integriteitsonderzoek bleek dat het raadslid dat de aantijging tegen wethouder en raadsleden deed over de schreef van integriteit ging op 3 punten: de verkregen informatie werd niet geverifieerd, de vragen over het persoonlijke gedrag hadden een concluderend/ beschuldigend karakter en de pers werd geïnformeerd voordat de vragen bij de gemeente bekend waren.

Wat gebeurde er vervolgens?

In de raadsvergadering van 13 oktober stond een memo van burgemeester van Belzen over de resultaten van het integriteitsonderzoek naar het handelen van de fractievoorzitter EVB op de agenda. EVB heeft tijdens de bespreking niet gereageerd op de inhoud van het memo. Er werden allerlei afleidingsmanoeuvres ingezet door steeds vragen te stellen over het proces en wantrouwen uit te spreken over het onderzoek, de onderzoeker en de burgemeester, terwijl vragen aan de EVB raadsleden onbeantwoord bleven én elke vorm van zelfreflectie en empathie t.a.v. de aangerichte schade ontbrak. En ten slotte werd recent, door de partijvoorzitter van EVB, een hoogleraar gevraagd  naar zijn visie.

Hoe moeten de conclusies van de hoogleraar gezien worden?

De hoogleraar heeft niet meer dan een mening gegeven. Hij deed namelijk geen onderzoek en deed ook geen review van het onderzoek burgemeester. De hoogleraar beschouwde slechts de feiten die naar zijn eigen zeggen “worden bekend verondersteld”. Van welke feiten hij kennisnam is dus niet bekend. Centraal in zijn beschouwing stonden niet de resultaten van het onderzoek over integriteit,  maar de vraag “of raadsleden vrijheid genieten t.a.v. schriftelijke vragen”. De fractie van D66 is van mening dat EVB  probeert hun schade te beperken door de burgemeester in een kwaad daglicht te stellen in plaats van kritisch naar hun eigen handelen en de daardoor ontstane schade te kijken.

Keuzes onvermijdbaar om tekorten op te lossen

Het Barendrechtse college van burgemeester en wethouders presenteert haar huishoudboekje: de begroting 2021 laat de verwachte inkomsten en uitgaven zien voor volgend jaar. Het college moet circa 4 miljoen euro bezuinigen om ook de komende jaren de gemeente financieel gezond te maken en houden. Uitgangspunt blijft het behoud van bestaande voorzieningen met de focus op het behoud van een veilige, duurzame en sociale woon- en werkgemeente. Een belangrijke wens van het college en de raad was dat inwoners zo min mogelijk het effect van de bezuinigingen ervaren. Het is het college gelukt de bestaande maatschappelijke voorzieningen voor haar inwoners te behouden. Dit in tegenstelling tot veel andere gemeenten waar bijvoorbeeld de bibliotheek of het zwembad wordt gesloten.

Gevolgen

Het college wil zo min mogelijk bezuinigen op openbaar groen en blijft investeren in zorg, duurzaamheid en veiligheid. Ook blijft het college inzetten op het realiseren van betaalbaar wonen en ondersteuning van kwetsbare inwoners. Mensen die weinig te besteden hebben, worden zoveel mogelijk ontzien. Het college heeft besloten het OZB-tarief voor woningen te bevriezen. Verder stelt het college voor om het OZB-tarief voor niet-woningen iets te verhogen. Ook na deze verhoging blijft Barendrecht ruim onder het landelijk gemiddelde. Ook het college draagt wederom zelf bij. Begin dit jaar is al een besparing doorgevoerd. En het college schrapt ditmaal nog meer in haar eigen budgetten. Hierdoor zijn de uitgaven voor bestuur al 30% minder dan in 2018. Aan de BAR-organisatie is gevraagd een flinke bijdrage te leveren aan de opgaven die gemeente Barendrecht heeft.

Keuzes maken voor de korte en lange termijn

Barendrecht staat niet alleen in haar opgave. Zo’n 60 tot 70 procent van de gemeenten zit in financiële moeilijkheden. Dit komt onder anderen door de gestegen kosten voor jeugdzorg en uitvoering van de wet maatschappelijk ondersteuning, náást de aanhoudend te lage rijksvergoeding. Bovendien is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in een hoog voorzieningenniveau in Barendrecht en het college kiest ervoor dit op peil te houden. Wethouder Bults: “Dit drukt zwaar op onze begroting. En wat het effect van covid-19 in 2021 wordt, is bij het opstellen van de begroting nog onduidelijk. Het college stelt dit pakket voor om de toekomst voor de gemeente veilig te stellen. Dit betekent keuzes maken voor de periode 2021-2024. Gelukkig zien we vanaf 2022 een positiever beeld in de cijfers.”

Besluitvorming

Het college legt de Begroting 2021-2024 met de bijbehorende investeringen en bezuinigingen voor aan de gemeenteraad. Het is de gemeenteraad die uiteindelijk besluit hoeveel en waaraan de gemeente geld uitgeeft. De raad vergadert hierover tijdens een commissievergadering Planning & Control op maandag 26 oktober 2020. Besluitvorming vindt plaats tijdens de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 10 november 2020. Beide vergaderingen zijn openbaar en live te volgen of terug te kijken via barendrecht.raadsinformatie.nl. Vanwege de Coronamaatregelen kan er geen publiek bij aanwezig zijn. Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per e-mail of telefonisch bij de griffier, mevrouw G.E. Figge (14 0180).Wij hebben een klimaat- en energie opgave te behalen in Nederland. Barendrecht doet dit samen met de RES-regio Rotterdam Den Haag. D66 Barendrecht is van mening dat zonder wind geen haalbare RES kan bestaan. In het concept RES ligt de focus vooral op het benutten van warmte en opwekken van duurzame energie door zon en wind. Dat de focus op warmte ligt is logisch. Deze regio kan worden gezien als dé warmte-regio van Nederland. Het potentiële aanbod van warmte in deze regio is bijna tweemaal zo groot als de vraag.

Zon en wind

Dan blijven zon en wind over. De verschillende RES zetten in op zonne-energie en daardoor gekoppeld PV-panelen (ook wel bekend als zonnepanelen). De richting is: ‘Bouw alleen zonneweides op plaatsen waar het economisch verstandig is en de natuur versterkt, maar leg panelen vooral op het dak.” Maar met alleen zonnepanelen op daken gaan we de opgave niet redden. En de ruimte is er simpelweg niet om overal zonneweides te creëren. Realistisch gezien hoort wind er gewoon bij. Wanneer we dan kijken naar de wensen en bedenkingen die we nu hebben zien we warmte en zonne-energie, maar vrijwel niets over wind. Daarom dient D66 de motie in “zonder wind geen haalbare RES”. De energieopgave is niet iets wat wij als Barendrecht alleen kunnen oplossen. Vandaar ook de samenwerking met de regio. En binnen de RES-regio Rotterdam Den Haag zijn nog zoekgebieden voor een groot stuk kuststrook en zee, evenals een stuk Maasvlakte. Voor de duidelijkheid dit is geen motie die zegt dat er windmolens gebouwd moeten worden in Barendrecht. Daar hebben we ons toetsingskader voor.

Motie zonder wind geen haalbare RES

Download de motie ‘Zonder wind geen haalbare RES’ als PDF.Op initiatief van D66 Barendrecht is meerdere keren bij het college onder de aandacht gebracht dat het niet acceptabel is dat de parkeerplaatsen voor minder validen op dijkniveau voor het Het Kruispunt zijn komen te vervallen. Al op 7 september 2018 hebben wij de eerste vragen hierover gesteld. Op 13 mei 2020 vonden we dat het college meer dan voldoende tijd had gehad om deze kwestie op te lossen en hebben we opnieuw vragen gesteld. In de tussenliggende periode hebben we natuurlijk gebruik gemaakt van onze contacten in het gemeentehuis om dit onder de aandacht te houden. Dit jaar hebben we met de WMO-raad overlegd en zijn we samen met hen de strijd aangegaan. 14 juli 2020 is het eindelijk zover en hebben een bevestiging van wethouder Nico Bults dat de parkeerplaatsen voor mindervaliden op dijkniveau voor Het Kruispunt terug zullen komen.

Reactie van de wethouder

De wethouder schrijft op 14 juli 2020 in een brief aan de gemeenteraad het volgende: Door de WMO-adviesraad is tijdens de rondgang in het centrum de kwestie van de invalideparkeerplaatsen nogmaals onder de aandacht gebracht. In overleg met de brandweer is er gekeken waarom er negatief advies is uitgebracht. In het ontwerp van het Kruispunt/Binnenhof dat aan de brandweer was voorgelegd, waren er invalideparkeerplaatsen ingetekend voor de trap. We hebben aan de brandweer gevraagd wat zij vonden van de situatie vóór de herinrichting van Het Kruispunt. Deze kon de brandweer wel omarmen. Een check bij de ING-bank heeft ook aan die zijde een akkoord opgeleverd. Waarbij wel de aantekening door de ING-bank gemaakt werd dat er voldoende ruimte, zijnde 3,5 meter manoeuvreerruimte, moest blijven voor de geldwagen. In casu betekent dat, dat de terrassen zodanig moeten worden opgesteld dat die ruimte er ook blijft. De wens van het weer laten functioneren van de invalideparkeerplaatsen als zodanig is natuurlijk fijn dat het kan. Het idee om van Het Kruispunt een beleefplein te maken kan dan niet meer worden ingewilligd. De impact van parkerende en kerende auto’s vergt een bepaalde ruimte. Daarnaast heeft dit ook impact op de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers. Er zal door deze gebruikers van het gebied extra moeten worden opgelet, omdat zij niet meer de enige gebruikers zijn en de ruimte moeten delen met gemotoriseerd verkeer. Ondanks de haken en ogen aan het terugplaatsen van de invalidenparkeerplaatsen is de wens duidelijk en zal ik de parkeerplaatsen ook weer in ere herstellen.

We zijn blij met het resultaat

De aanhouder wint! De parkeerplaatsen worden weer in ere hersteld. Wij van D66 Barendrecht zijn blij met dit resultaat. Lang gewacht, niet gezwegen en gekregen!Minister De Jonge heeft vrijdag 19 juni 2020 laten weten dat de Tijdelijke wet Covid-19 niet op 1 juli 2020 ingaat. De lokale fracties van D66 in Zuid Holland zien geen noodzaak voor de beoogde Corona-wet. De wet creëert een directe lijn tussen maatregelen van ministers en de uitvoering daarvan door burgemeesters. Dat achten wij ongewenst.

Geen solide basis voor het inperken van grondrechten

Het kabinet eigent zichzelf verregaande macht toe. De wet ontbeert een solide juridische basis voor het inperken van grondrechten als de vrijheid van vereniging. Met de wet kunnen ministers buiten de Kamer om besluiten tot het verbieden van evenementen, het sluiten van scholen en ondernemingen en openbaar vervoer. Het is een blanco volmacht voor ministers om zelf corona-maatregelen af te kondigen. Het parlement en de democratie staan daarbij buitenspel alsof we teruggaan naar koning Willem I, die ook per decreet regels maakte. Met de directe lijn tussen de maatregelen van de minister en uitvoering door de burgemeester staat ook de gemeenteraad buitenspel. De Raad van State, Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden, Douwe Jan Elzinga, hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, de Nederlandse Orde van Advocaten en onder andere ook de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen hebben grote zorgen over de beoogde wet. De grondrechten worden onvoldoende gewaarborgd. Zowel de Eerste en Tweede Kamer maar ook de gemeenteraden hebben veel te weinig invloed. De looptijd is veel te lang. En wanneer een minister zelfstandig belangrijke wettelijke regels op gaat stellen is dat in strijd met de basisprincipes van de democratische rechtsstaat, dat is immers de taak van het parlement. Onnodig bovendien, er zijn prima alternatieven. Het kabinet kan zich nu al macht toe-eigenen door de uitzonderingstoestand uit te roepen en het parlement kan daar dan in ieder geval nog weer een einde aan maken.

Geen noodzaak voor de Corona-wet

Een verdere uniformering van de noodmaatregelen is ook niet langer nodig. Nu de verspreiding in beeld en onder controle lijkt kan er beter worden teruggevallen op lokale noodverordeningen, met passende uniformering op basis van RIVM richtlijnen, plaatselijk maatwerk en democratische legitimatie. Als democraten en vertegenwoordigers van de lokale politiek vinden wij dat een veel betere werkwijze dan een directe lijn tussen zelfstandig door ministers verordonneerde maatregelen die door onze burgemeesters moeten worden uitgevoerd.