D66: begroting 2022, het resultaat van 4 jaar keihard werken

Vorige week heeft de gemeenteraad de begroting voor 2022 vastgesteld. Dat is belangrijk, want alleen zo kan het college volgend jaar met toestemming van de gemeenteraad weer geld uitgeven aan belangrijke taken zoals de ouderen- en jeugdzorg, het onderhoud van wegen en andere voorzieningen.

Met deze begroting zetten we de lijn voort die we in 2018 hebben ingezet, namelijk een meerjarig sluitende begroting én het aanpakken van een aantal belangrijke uitdagingen in Wassenaar. D66 heeft er bij de totstandkoming van de huidige coalitie niet voor niets voor gepleit om deze grote projecten te benoemen in het coalitieakkoord gekoppeld aan een duidelijke ambitie. Voor de meeste van de grote uitdagingen die wij aan het begin van deze raadsperiode hebben benoemd is er een concrete oplossing gerealiseerd of op z’n minst in zicht. Sommige zaken bleken meer tijd te vergen om tot een haalbare oplossing te komen met voldoende draagvlak onder inwoners en andere betrokken partijen.

D66 heeft zich sterk gemaakt voor de toekomst van ons cultureel centrum de Warenar. Met de geplande overdracht van het gebouw is ons dit hopelijk gelukt met behoud van de jaarlijkse subsidie voor de exploitatie. Ook de bibliotheek ontvangt met ingang van 2022 een hogere vergoeding per inwoner die beter recht doet aan de belangrijke culturele en maatschappelijke functies die zij vervult in ons dorp.

Mede dankzij de inzet van D66 worden er straks op drie locaties in Wassenaar nieuwe woningen gebouwd. Betaalbare huizen die keihard nodig zijn voor starters en ouderen, zodat we plek bieden aan jongeren en ouderen de kans geven om door te stromen naar een passende woning. En D66 diende met succes een motie in om het aantal elektrische deelauto’s in ons dorp verder uit te breiden. Actieve inwoners die hun nek uitsteken verdienen de steun van de gemeente. De nieuwe verordening inwonersparticipatie, die de raad binnenkort behandelt, gaat ons helpen om inwoners die in ons dorp zelf het initiatief nemen nog beter te kunnen ondersteunen.

Tijdens deze raadsperiode zijn we zorgvuldig omgegaan met de beschikbare middelen, en hebben we daardoor ook kunnen investeren in Wassenaar. Want geld is en blijft uiteindelijk een middel en voor D66 zijn de inwoners van Wassenaar ons enige en echte doel. De inzet van onze politieke betrokkenheid is een gemeente die doet wat goed is voor Wassenaar, en die het in haar gestelde vertrouwen elke dag weer waarmaakt.

D66 Wassenaar