Wat een armoe (volledig)

D66 vindt de bevindingen uit het onderzoek van de Rekenkamer ernstig: belangrijke onderdelen van de aanpak van armoede en schuldhulpverlening in Wijdemeren zijn niet in orde. De reactie van het college, zowel in de schriftelijke reactie als bij de behandeling in de commissie, vinden wij onvoldoende recht doen aan die ernst.
 
De wethouder beziet de situatie van de optimistische kant “de aantallen vallen mee, Wijdemeren kent geen achterstandswijken”. Maar wij vinden het in een gemeente met zoveel welvarende inwoners schrijnend dat 700 huishoudens – vaak al langdurig – in armoede leven en 573 huishoudens met schuldhulpverlening te maken hebben en veel te vaak geen gebruik maken van de bestaande minimaregelingen of hulp.
 
Wij verwachten meer urgentiegevoel, en missen bij het college de overtuiging dat meer en snellere daadwerkelijke actie noodzakelijk is. Verwijzen naar een Integraal Beleidskader sociaal domein en bijbehorende maatschappelijke agenda die voor de zomer zouden moeten worden vastgesteld, is voor ons niet goed genoeg. Want, zoals ook de Adviesraad sociaal domein stelt, het zit nú al meer in de uitvoering van de regelingen dan in het beleid als zodanig.


UITSLAG STEMMING amendement (voorstel): UNANIEM AANGENOMEN

Met sommige dingen moet je niet (meer) wachten: amendement om het raadsvoorstel te verbeteren

En in de uitvoering zijn er dingen die niet (meer) kunnen wachten. Voor inwoners in armoede en met schulden telt élke dag en élke euro. We willen de stress van financiële zorgen met alle gevolgen van dien verlichten, door te zorgen dat inwoners weten óf ze ergens recht op hebben en zo ja, dat dan ook krijgen. Niet meer van het kastje naar de muur. We hopen dat mensen hun gevoel van schaamte opzij zetten en een aanvraag doen; daar zijn de regelingen immers voor. We weten dit gebruik maken van regelingen voor sommige mensen extra lastig is, omdat zij druk bezig zijn met overleven en/of omdat zij minder mondig, digitaal vaardig of laaggeletterd zijn of het vertrouwen in de overheid zijn verloren. Juist hen willen wij sneller en beter bijstaan.
 
Vandaar ons initiatief tot dit amendement samen met PvdA/GL, ChristenUnie, CDA en Groep Goetheer, genaamd “Met sommige dingen moeten we niet (meer) wachten”. Dus niet meer wachten op het Beleidskader en de Maatschappelijke Agenda, laat staan op de uitvóering ervan, want dat zijn nog twee heel verschillende dingen.
 
Wij spreken onze dank en complimenten uit voor het werk van de Rekenkamer en voor het advies van de Adviesraad sociaal domein dat de aanbevelingen van de Rekenkamer ten volle onderschrijft!

Besluitpunten amendement

1) D66 stelt dan ook ten eerste in het amendement voor dat de raad de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamer onverkort overneemt.

2) Ten tweede om per direct het volgende ten uitvoer brengen en daarmee niet wachten op het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein en bijbehorende Maatschappelijke Agenda:
a) Breng actief en in begrijpelijke taal onder de aandacht op welke voorzieningen inwoners in armoede aanspraak kunnen maken, om het gebruik ervan snel te verhogen;
b) Zet extra in op het actief informeren van huishoudens over de regelingen, anders dan de bijstandsgerechtigden;
c) Zorg bij aanvragen voor toekenning van bijzondere bijstand voor maatwerk en gelijke behandeling in gelijke gevallen. Bedenk daarbij dat op dít moment toekenning in Wijdemeren significant veel naar beneden afwijkt t.o.v. het gemiddelde in Nederland, in het bijzonder bij de voorzieningen voor wonen en financiële transacties (uitgaven om schulden te verminderen).
d) Aanbeveling 2: Actualiseer het verplichte plan schuldhulpverlening. Doelgroepen en acties omtrent preventie en vroegsignalering worden daarmee zichtbaar voor de raad maar vooral ook de inwoners weten dan wat ze van de gemeente kunnen verwachten;
e) Aanbeveling 3: Voer per direct onderzoek uit ten behoeve van het actualiseren van  de beleidsregels armoedebeleid en breng het aantal voorzieningen en de hoogte van de bijdragen in lijn met de gerede partners, te weten Gooise Meren en Hilversum; breng hierover in april een voorstel naar de raad;
f) Indien nodig eventuele meerkosten in het huidige begrotingsjaar te dekken uit de algemene reserve, en de financiële consequenties van de actualisering van de (wettelijke) regelingen op te nemen in de Kadernota en meerjarenbegroting 2025-2029.

3. Ten derde om het Integrale Beleidsplan Sociaal Domein en bijbehorende Maatschappelijke Agenda uiterlijk juni ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
4. Tot slot bij de bespreking van het Integrale Beleidskader ontvangt de raad tevens de actuele cijfers van het gebruik van de 12 regelingen.

We hopen op uw brede steun voor dit amendement ter ondersteuning van onze meest kwetsbare inwoners.
 
 

Commissiebehandeling MSZ voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering

Armoede en schuldhulpverlening in Wijdemeren (8 febr 2024)
 
D66 is geschrokken van de ernst van de uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamer naar armoede en schuldhulpverlening, maar is helaas niet helemaal verbaasd. Zo hebben we al eerdere malen een punt gemaakt van het feit dat inwoners niet goed kunnen vinden of en waar ze recht op hebben. Waar mensen minder mondig zijn, digitaal vaardig of laaggeletterd knelt dat nog eens extra. En dan spreken we nog niet over mensen die in het contact met de overheid een keer te  vaak hun neus hebben gestoten, de mensen die we ook wel zorgmijders noemen.

De kwalificatie van collega Esther Kaper dat de situatie rond armoede en schuldhulpverlening  in deze gemeente om te huilen is, delen wij. Het onderzoek biedt gelukkig een aantal goede handvatten voor hoe nu verder. En er is dus veel ruimte voor verbetering, dat is de andere kant van deze treurige medaille. Wij spreken onze dank en complimenten uit voor het werk van de Rekenkamer!

De laatste dagen hebben we gevraagd en ongevraagd opmerkingen ontvangen van inwoners met geldzorgen. De situatie rond armoede en schulden is nog wat schrijnender dan beschreven; niet alle groepen van mensen die rond de armoedegrens leven, zijn zo denken wij, in beeld.

In Wijdemeren zijn er grote verschillen tussen welvarende inwoners en inwoners die zich laatste keer een vakantie of nachtje weg niet kunnen heugen, die nooit eens voor eigen rekening een kop koffie in een restaurantje kunnen nemen, waarbij de voorraadkast al lang leeg is en de reserves op zijn, die gezondheidsklachten hebben en dag in dag uit stress door de financiële zorgen, die zich bezwaard voelen nog langer een beroep te doen op de steun van het netwerk. Regelmatig speelt ook chronische ziekte in een huishouden, een situatie die 365 dagen per jaar geldt, geen ontsnappen aan, ook al zorgen mensen met liefde voor hun partner of kind.

Niet voor iedereen is er een vangnet of recht op een regeling, bijvoorbeeld doordat zij een eigen huis hebben met overwaarde, maar met de opbrengst van de verkoop nergens in deze regio een ander huis kunnen kopen en niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De voormalige ondernemers die noodgedwongen eerst hun eigen huis moeten opeten, hun eventuele ZZP-polissen en pensioengeld. Waar mensen met een huurhuis toeslagen kunnen krijgen, heeft deze groep dat niet.

Of de groep mensen die nét een paar euro boven de normbedragen zitten om ergens voor in aanmerking te komen, maar die wel elk dubbeltje drie keer moeten omdraaien.

En dan spreken we nog niet over de ellende van het eindeloos zoeken of er waar je recht op hebt, van het kastje naar de muur, en het gevoel van schaamte of vernedering dat sommige mensen ervaren als ze hun hele hebben en houden bij een ambtenaar op tafel moeten leggen voor soms een heel beperkte toelage. Terecht dat naar gegevens wordt gekeken, maar niettemin pijnlijk.

Het college onderschrijft de aanbevelingen. Dat klinkt nog niet als: ‘we gaan ze met hoge prioriteit ook uitvoeren’. In het raadsvoorstel lezen we ook:  In te stemmen met de aanbevelingen in het Onderzoek Armoede en schuldhulpverlening in Wijdemeren, met inachtname van de bestuurlijke reactie vanuit het college.

D66 overweegt een amendement om deze laatste passage weg te laten, want met deze passage die verwijst naar kanttekeningen haalt het college een deel van de aanbevelingen van de Rekenkamer in feite onderuit. Door te wachten op het integraal beleidsplan sociaal domein en de maatschappelijke agenda die op zijn best deze zomer in de raad komen, mist D66 urgentiegevoel. In mijn ervaring loopt zoiets altijd uit en zijn we dan nóg niet waar we moeten zijn: geen woorden maar daden! Ook de adviescommissie ziet de meerwaarde er niet van. De adviesraad schrijft immers ook dat het meer in de uitvoering zit dan in het beleid op zich. Wachten op het Beleidsplan is niet voor alle aanbevelingen nodig.

D66 roept het college op om de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamer onverkort over te nemen en vaart te maken. En ook de eerdere adviezen en toezeggingen na te leven. Nu dan echt: Intensiveren communicatie over bestaande minimaregelingen. Belangrijkste is nu wat ons betreft goede en breed vindbare communicatie over waar inwoners gebruik van kunnen maken. Super concreet. Op allerlei vindplekken, zoals de huisarts, het consultatiebureau, de bibliotheek, de kledingbank, de school, de tandarts en misschien ook wel de supermarkt. Toesturen op de adressen die bij de gemeente bekend zijn. Zeer actief onder de aandacht brengen. Het gaat hier om onze meest kwetsbare inwoners. Velen van ons kunnen zich dat niet uit eigen ervaring voorstellen, maar elke euro doet er toe en elke dag doet ertoe. Deze inwoners kunnen niet wachten. Ze moeten wéten waar ze recht op hebben en ze moeten kríjgen waar ze recht op hebben. Laat dat ruimhartig doen en niet pas als mensen in bezwaar zijn gegaan.

Onderzoek naar waarom de doelgroep geen gebruik maakt van de regelingen hoeft niet lang te duren. Van inwoners met geldzorgen noteren wij: schaamte, schaamte en schaamte op plek 1-2-3, en vervolgens het onbekend zijn met de regelingen, het niet proactief geïnformeerd worden door de gemeente, en het verminderd vertrouwen in de overheid door eigen minder goede ervaringen van inwoners én schandalen als rond de Toeslagenouders en de boodschappenaffaire.

Met oog op de fusie adviseert de Adviesraad ons nu te richten op de 12 minimaregelingen en de overige maar even te laten. Daar kunnen we ons iets bij voorstellen, ook omdat met alle respect niet nog meer te verwachten is van een gemeente met beperkte capaciteit. Focus is dan belangrijk, en wat meer vaart erin.