Zorg en jeugd

✔ Rust in het systeem
✔ Integraal en gezin centraal
✔ Wijkteams voor ouderen en gezinnen
✔ Preventie en ouders versterken elkaar
✔ Inzetten op talent
✔ Versterken indicatiestelling
✔ Armoede, schulden

✔ Rust in het systeem

De afgelopen jaren is er veel gewisseld. De jeugd- en gezinsteams deden de indicaties zelf. Ze boden lichte hulp. Vervolgens werd dat anders, meer de wijk in. Sinds het najaar van 2021 is er het JEL (Jeugd Lelystad). Zij staan centraal in de stad en daardoor is de indicatie beter gescheiden van de hulp.
D66 vindt het te onrustig in het systeem en wil ouders en kinderen niet meer vermoeien met nieuwe systemen. Binnen het huidige systeem lossen we de problemen op en voorkomen door preventie dat deze verergeren. We willen aandacht voor beleid, niet voor het systeem. Wat gaan we doen om te zorgen dat al vroeg ouders collectieve vormen van hulp krijgen in plaats van duurder maatwerk.

✔ Integraal en gezin centraal

Kinderen maken deel uit van een gezin. D66 wil nog meer dan nu met het gezin kijken hoe hulp geboden kan worden. En het gezin versterken in het omgaan met wat er aan de hand is. Een nauwe samenwerking met de sociale wijkteams moet er voor zorgen dat er nog beter wordt samengewerkt tussen alle hulpverleners, waardoor het gezin daarin wordt ontzorgd, zodat hulp vanuit WMO, onderwijs en JEL samenkomen. De resultaten van het actie-onderzoek leren ons hoe dat kan. We gaan voor een goede overgang zorgen van 18- naar 18+ door Kamers met Aandacht. D66 wil er zijn voor gezinnen en pleit voor een meldpunt.

✔ Wijkteams voor ouderen en gezinnen

De sociale wijkteams hebben de afgelopen jaren steeds beter gefunctioneerd. Met hun gezamenlijke expertises werken zij samen om gezinnen en ouderen hulp te bieden en te ontzorgen. Door binnen de teams te specialiseren verwachten we een betere samenhang in de hulpverlening te bereiken voor gezinnen die naast jeugdzorg ook andere vormen van hulp nodig hebben. We moeten daarbij ook zorgen voor een goede financiële balans die ook vooruitkijkt naar de groei van de vraag.

✔ Preventie en ouders versterken elkaar

In de periode 2018-2022 moest flink worden bezuinigd in het sociale domein. D66 wil in de komende periode meer aandacht voor preventie en sociale gezondheid. Laagdrempeliger toegang tot informatie over opvoeden. Bijvoorbeeld een programma waarbij ouders onderling met elkaar in gesprek gaan over het opvoeden van kinderen. Scholen kunnen gebruik maken van een opvoedcoach. “Hoe om te gaan met afwijkend gedrag?”
Ook ouders van wie kinderen met dezelfde problematiek worstelen, krijgen een mogelijkheid om samen met andere ouders te sparren over oplossingen. De gemeente gaat met deze groepen in gesprek over wat er nodig is om hun samen ondersteuning te bieden. Door dit te doen ontstaat er meer comfort te handelen naar wat er is en vinden ouders begrip en erkenning bij elkaar. Bovendien kan de hulpverlening beter worden afgestemd op de vraag als de gemeente haar oor te luisteren legt bij de ouders. Zo streven we ernaar zwaardere zorg te voorkomen en veel vormen van licht zorggebruik terug te dringen.

✔ Inzetten op talent

Werk is een belangrijke waarde om mee toe doen in de samenleving. Door met mensen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben aan de slag te gaan met talent. Door bestaande vrijwilligersstructuren in te zetten verwachten we dat deze groep haar weg gaat vinden in het van waarde zijn voor zichzelf en de samenleving. We gaan een sterke verbinding maken tussen het Werkbedrijf en de stad. “Wat kun je wel.”

✔ Versterken indicatiestelling

Als er hulp nodig is, is het van belang dat het goede hulp is. 50% van de kinderen die niet thuis kunnen wonen, komt eerst op een plek waar hun niet de goede hulp geboden kan worden. Dat is een signaal dat het met het stellen van de juiste indicatie niet goed gaat. Dit willen wij veranderen. De beste mensen aan de poort.

✔ Armoede, schulden

D66 wil dat we naast de ouders in Lelystad staan die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaires. Daarnaast willen we kijken hoe we voor mensen die in de schulden zijn geraakt de dienstverlening verder kunnen versterken en we het aantal bewindvoeringszaken terug kunnen dringen door tijdiger hulp te bieden. Daarnaast willen we inzetten op lotgenotencontact en maatjes zoeken voor deze doelgroep, waardoor zij kunnen beschikken over een vangnet binnen hun eigen netwerk.