Rol van de gemeente

✔ Transparant, begrijpelijk en bereikbaar
✔ Democratisering
✔ Starten voor de start; goede procesafspraken maken
✔ Participatie; ruimte om te leren
✔ Samen werken voor de stad; cultuur in de raad
✔ Motiemarkt en mensen maken de buurt
✔ Zeggenschap bij kinderen en jongeren

✔ Transparant, begrijpelijk en bereikbaar

D66 wil dat Lelystedelingen mee kunnen doen met het maken van beleid, plannen voor de openbare ruimte en zeggenschap hebben over wat zij willen voor hun buurt, hun stad. Daarvoor is het nodig dat de gemeente transparant, open en eerlijk alle informatie en dilemma’s deelt. Dat de gemeente informatie deelt in een begrijpelijke taal, bereikbaar en benaderbaar is voor mensen met ideeën, vragen en klachten.

✔ Democratisering

De overheid dat zijn wij. Inwoners zijn geen consumenten van de gemeente of klanten. Zij zijn die overheid. Met democratisering bedoelen we dat iedere stem gehoord wordt en dat volop wordt ingezet om inwoners mee te laten doen in het nemen van besluiten voor de stad en voor hun buurt. We kijken in dit programma naar het uitvoering geven aan democratie: ruimte voor burgerberaad, buurtberaad, groen-in-je-buurtberaad en andere vormen om inwoners mee te laten denken waar dat kan, beslissen over hun leefomgeving, hun ouderenzorg, hun onderwijs en hun jeugdzorg.
Samen maken wij Lelystad!

✔ Starten voor de start; goede procesafspraken maken

We merken te vaak dat beleid eigenlijk niet doet wat het moet doen. D66 wil geen beleid dat niet uitvoerbaar is. Of dat beleid verkeerd wordt uitgelegd. Voor elk beleid dat we maken starten we met een gesprek tussen gemeenteraad, ambtenaren, experts en in hoofdletters GEBRUIKERS, OMWONENDEN OF CLIËNTEN. We dagen de raad uit deze starten voor de start elke vier weken op een onderwerp te houden.

✔ Participatie; ruimte om te leren

De stad, dat zijn wij. De gemeentelijke organisatie heeft ruimte nodig om te experimenteren met verschillende vormen van burgerparticipatie om te leren wat werkt voor welke situatie. Daar hoort ook het raadgevend referendum bij. Daarbij is ons uitgangspunt dat de stad van de inwoners is en de gemeenteraad er is om besluiten te nemen op die punten waar er verschil van inzicht is, of het algemene belang zwaarder moet wegen. D66 wil dat er meer experimenten komen om onze inwoners zeggenschap te geven over hun buurt. Wij willen dat elke buurt samen afspraken maakt over hoe zij om willen gaan met verbouwen.

✔ Samen werken voor de stad; cultuur in de raad

D66 wil ook aandacht voor de cultuur in de raad. Met schaamrood op de kaken hebben we te vaak gezien dat de raad haar aandacht laat gaan naar onderlinge perikelen, terwijl voor de stad grote vraagstukken aandacht nodig hebben en kansen benut kunnen worden om geld van het rijk te krijgen om de goede dingen te doen. Wij willen dat de raad zichzelf goed in de ogen kijkt bij de start en afspraken maakt over de mores en de bestuurscultuur.
Dat geldt voor de samenwerking met het college en het stadhuis. De raad is geen stempelloket voor goedkeuring. Er moet elk half jaar een goed gesprek plaatsvinden met ambtenaren over de samenwerking. De kwaliteit en de screening van raadsbesluiten moet verbeteren. Zodat we heldere besluiten nemen die in de uitvoering tot het gewenste resultaat leiden.

✔ Motiemarkt en mensen maken de buurt

D66 wil de motiemarkt en mensen maken de buurt behouden. Mensen maken de buurt willen we uitbreiden naar initiateven om het samenleven te versterken. De stad is immers van de inwoners. De betrokkenheid en het samenleven in de buurt worden leuker van dit soort initiatieven en daar hebben we op alle terreinen wat aan. Het levert vrijwilligers, omkijken naar elkaar, versterken van ouders en nog veel meer op. We gunnen Lelystad noaberschap of mientskip. Buren die zorg dragen voor elkaar.

✔ Zeggenschap bij kinderen en jongeren

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Bij het maken van plannen en beleid willen we nadrukkelijk meer aandacht voor de jeugd en kinderen. Zij zijn onze toekomstige volwassen inwoners en krijgen soms te maken met de keuzes die we nu voor hen maken. Ze verdienen een stem. We willen een jongerenraad die elke maand aansluit bij starten voor de start. En dat bij participatie expliciet wordt gezorgd voor participatie door kinderen en jongeren.

Beeld: Fotostudio Wierd