Onderwijs

✔ Huisvesting die de kwaliteit van het onderwijs ondersteunt
✔ Een leven lang leren faciliteren en betere aansluiting onderwijs-werk
✔ Blijven inzetten op het naar Lelystad halen van hoger onderwijs
✔ Verken de mogelijkheden voor het in Lelystad oprichten van de LelyAcademie
✔ Ruimte voor onderwijzers door docenten voorrang te geven bij huisvesting
✔ Terugdringen aantal vroegtijdige schoolverlaters
✔ Conciërges op alle scholen
✔ Aanpakken laaggeletterdheid
✔ Onderwijs is inclusief en toegankelijk

✔ Huisvesting die de kwaliteit van het onderwijs ondersteunt

De campus Porteum kan veel voor de stad betekenen. Onderwijs is voor alle leeftijden. Landelijk wordt er vaak gevraagd naar technische, zorg- en ICT-banen, dus nieuwe en doorontwikkelde opleidingen. Daarom moeten wij ervoor zorgen dat onze campus, ROC-college en alle andere onderwijs- en culturele instanties nauw samenwerken en benodigde kennis voor ons land en onze hoofdstad aan de inwoners van Lelystad overdragen.
Niet elk kind in Lelystad heeft evenveel kans om goed onderwijs te krijgen, daarom wil D66 in elke wijk een IKC (Integraal Kind Centrum). De openbare ruimte rondom scholen wordt kindvriendelijk ingericht. Nieuwe schoolgebouwen moeten van betekenis zijn in de buurt en ruimte bieden aan nieuwe vormen en leermethoden van basisonderwijs en naschoolse activiteiten.

✔ Een leven lang leren faciliteren en betere aansluiting onderwijs-werk

We stimuleren onze inwoners te blijven leren door in samenwerking met het Porteum en het ROC een aantrekkelijk aanbod te ontwikkelen. Daarbij zijn de bedrijven en organisaties onze belangrijkste partners.

✔ Blijven inzetten op het naar Lelystad halen van hoger onderwijs

D66 vindt dat Lelystad zich moet blijven inzetten om hoger onderwijs naar onze stad te halen. Hiermee valt veel te winnen voor onze stad. Jongeren zullen hier blijven wonen en er zullen zelfs meer jongeren naar Lelystad komen. Dit geeft levendigheid, maar is ook bevorderend voor het aantrekken van bedrijven naar de stad. En daarmee vergroot de innovatiekracht van de stad. Lelystad studentenstad.

✔ Verken de mogelijkheden voor het in Lelystad oprichten van de LelyAcademie

Om te beginnen wil D66 Lelystad de mogelijkheden verkennen voor het in Lelystad oprichten van de LelyAcademie. Bij het hoger onderwijs wil D66 aansluiten in die zaken waar Lelystad al sterk in is. Denk aan de ligging aan het water en watermanagement, door een dependance van een universiteit op het gebied van waterbouwkunde en watermanagement. Mede als doel het bevorderen van de duurzame werkgelegenheid.

✔ Ruimte voor onderwijzers door docenten voorrang te geven bij huisvesting

D66 ziet een landelijke trend in het afnemende aantal leraren. Ook voor Lelystad is het een uitdaging om op lange termijn voldoende goede docenten voor de klassen te krijgen. Om deze docenten naar Lelystad te krijgen wil D66 het voor docenten mogelijk maken voorrang te geven bij huisvesting in de stad. Hiermee maken we het voor docenten van buiten Lelystad makkelijker en dus interessanter om zich in Lelystad te vestigen en les te gaan geven. Daardoor kan Lelystad in de toekomst goed onderwijs blijven bieden.

✔ Terugdringen aantal vroegtijdig schoolverlaters

Het aantal vroegtijdige schoolverlaters in Lelystad is in vergelijking met het landelijk gemiddelde hoog. In de afgelopen periode is er al veel gedaan om deze groep vroegtijdig schoolverlaters terug te dringen. D66 wil de komende periode een grote slag maken op dit gebied, met andere maatregelen die wel werken. Persoonlijke begeleiding, waarbij de specifieke probleemvraag van het kind centraal staat, wordt onze aanpak.

✔ Conciërges op alle scholen

De spin in het web op de scholen. Zij hebben ogen en oren voor wat er leeft en speelt onder de kinderen. Deze functie is van grote betekenis voor de veilige en rustige leeromgeving. De conciërge zorgt voor structuur in de pauzes. Een vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders.

✔ Aanpakken laaggeletterdheid

D66 wil extra aandacht besteden om laaggeletterden te bereiken en hen onderwijs aan te bieden.
Daarbij hebben we speciaal aandacht voor ouders die laaggeletterd zijn. Bijvoorbeeld door kosteloze taalcursussen te stimuleren.

✔ Onderwijs is inclusief en toegankelijk

D66 wil dat alle kinderen volwaardig kunnen meedoen aan onderwijs. Scholen voorzien niet altijd in alle leermiddelen en niet alle ouders zijn in staat om daarin te voorzien. Dat moet het onderwijs van Lelystadse kinderen niet in de weg staan.