Leefbaar en veilig

✔ Voorkomen is beter dan genezen
✔ Maatwerk op wijk- en buurtniveau
✔ Geen technische hulpmiddelen, zoals camera’s
✔ Ruimte voor meer coffeeshops
✔ Een moderne, groeiende stad

✔ Voorkomen is beter dan genezen

D66 wil een slim beleid voor veiligheid; de preventieve kant via het onderwijs, economische stimulering, sport en de participatie van bewoners aan de andere kant moeten worden voortgezet. Want veiligheid is veel meer dan strenger straffen. D66 wil veiligheid meer integreren in andere onderdelen van het beleid. Elke wijk of buurt is weer anders. D66 is voorstander van maatwerk in de aanpak.

✔ Maatwerk op wijk- en buurtniveau

D66 heeft oog voor woonoverlast, burenruzies en andere ongemakken die in een wijk ontstaan. De nadruk ligt op sociale contacten, binding met de buurt, communicatie en buurtbemiddeling. D66 verwacht dat Welzijn Lelystad door middel van sociale wijkteams een belangrijke rol speelt in het stimuleren en faciliteren van sociale contacten onderling.
D66 wil niet dat straatcoaches, BOA’s en toezichthouders een politie-light worden. Het geweldsmonopolie moet bij de politie blijven. De prioriteiten van de Nationale Politie mogen niet de lokale prioriteiten verdringen. De gemeente gaat over de wijkagent, niet Den Haag.
D66 wil dat de gemeente en zijn bewoners samen stappen zetten om het veiliger te maken. De gemeente dient daarin te faciliteren, zijn expertise uit te breiden en actief aan de burgers aan te bieden.

✔ Slim veilig

D66 is geen voorstander van technische voorzieningen, zoals camera’s, mosquito’s,
drones en het almaar uitbreiden van overheidsbevoegdheden. Naar onze mening
geven deze uitdijende reacties van de overheid een vals gevoel van veiligheid. Geen
symptoombestrijding, maar oorzaken aanpakken. De veiligheid van Flevokust en het vliegveld verdienen blijvende speciale aandacht.

✔ Een moderne, groeiende stad

Op basis van het inwoneraantal is er ruimte voor meer coffeeshops. Deze zorgen voor vermindering van overlast door straatdealers en hangjongeren. De afgelopen periode is er in Lelystad een vooruitstrevend prostitutiebeleid geïmplementeerd. D66 blijft zich inzetten voor verdere emancipatie en is tegen stigmatisering.
Op initiatief van D66 is er ook onderzocht of er behoefte was aan ruimere openingstijden in de horeca. Hoewel dit toen niet het geval was, blijven wij er principieel voorstander van dat ondernemers zoveel mogelijk zelf hun openingstijden kunnen bepalen. Hier kunnen wel bepaalde voorwaarden aan zitten, zoals bijvoorbeeld het deelnemen aan het veiligheidsconvenant horeca.