Duurzaamheid

Duurzaamheid

✔ Meer laadpalen voor auto’s en fietsen
✔ Snelladers en waterstof-tankstations mogelijk maken
✔ Klimaatadaptatie: tegengaan hittestress en realiseren van waterberging
✔ Energietransitie in onze wijken, voorkomen energiearmoede
✔ Gebruik zonnepanelen, windmolens en andere vormen van duurzame energie
✔ Afname gebruik fossiele energie in 2050 met 99%
✔ Inwoners en bedrijven verleiden gebouwen te verduurzamen

✔ Meer laadpalen voor auto’s en fietsen

De energietransitie maakt dat er ruimte moet komen in de straten voor elektrische auto’s en fietsen. Zoveel mogelijk op eigen terrein en waar dat niet kan in de publieke ruimte. We moeten met elkaar creatieve oplossingen zoeken voor thuisladen, zoals laden via de lantaarnpalen. Daarnaast moeten we zorgdragen dat fietsen bij nieuwbouw op goed bereikbare plekken komen, zodat inwoners makkelijker de fiets nemen. In wijken waar parkeerplaatsen niet in privébezit zijn, is het ook goed om te kijken of we die ruimte niet kunnen verkopen aan bewoners.

✔ Snelladers en waterstoftankstations mogelijk maken

De nieuwe mobiliteit vraagt om een laadinfrastructuur die voor een revolutie gaat zorgen, samen met het nieuwe tijd en plaatsonafhankelijk werken. Dit vraagt om een goed aanbod van snelladers en een waterstofinfrastructuur gecombineerd met ontmoeting en horeca, zodat Lelystad een aangename pleisterplaats en een goede verbindingshub wordt. Wij dagen leveranciers uit met het goede aanbod te komen.

✔ Klimaatadaptatie: tegengaan hittestress en realiseren van waterberging

Piekbuien zorgen voor wateroverlast die snel in de openbare ruimte moeten kunnen worden opgevangen. Stenen verharding zorgt op een hete zomerdag voor wel tot 10 graden meer hitte in de omgeving. D66 wil inzetten op vergroening van tuinen en omgeving, zodat piekwater kan worden opgevangen. In de openbare ruimte gaat de gemeente dat doen bij groot onderhoud en op plekken waar het nodig is. Over de tuinen gaan we met de Lelystadse buurten in gesprek ‘tegels eruit, planten erin’.

✔ Energietransitie in onze wijken, voorkomen energiearmoede

Energiearmoede is een groot probleem in Lelystad. Inwoners kunnen de energiemaatregelen niet betalen en komen in een neerwaartse spiraal met steeds hogere kosten. Zij krijgen steeds minder financiële ruimte om te vernieuwen met energiebesparende maatregelen. D66 gaat kijken waar de schoen wringt en slimme manieren bedenken om te zorgen dat onze inwoners de energiemaatregelen kunnen nemen en betalen. We dagen aanbieders uit hierin met ons mee te denken en een aanbod te ontwikkelen dat recht doet aan de klimaatopgave.

✔ Gebruik zonnepanelen, windmolens en andere vormen van duurzame energie

De gemeente wil het bestemmingsplan-technisch sneller mogelijk maken voor aanbieders om hierin stappen te nemen. Stappen zonder dat kostbare landbouwgrond opgaat aan energie en daarnaast een goede balans weet te vinden in de overlast ervan. We moeten met elkaar het gesprek voeren vanuit de klimaatopgave en voor onze kinderen een leefbare aarde achterlaten. Daar is ieders bijdrage voor nodig. Dit betekent ook dat we kritisch kijken naar de (on)mogelijkheden voor de bouw van datacenters.

✔ Afname gebruik fossiele energie in 2050 met 99%

Lelystad wordt de eerste stad in Nederland waar geen fossiele brandstof meer gebruikt wordt. We leggen de lat hoog en dagen ondernemers en inwoners uit hier aan bij te dragen met goede ideeën. Er is een camper gebouwd die op zonne-energie 700km op een volle lading kan rijden, dus moet het mogelijk zijn op alle fronten over te gaan op hernieuwbare brandstoffen.

✔ Inwoners en bedrijven verleiden gebouwen te verduurzamen

De beste energiebesparing is energie niet gebruiken. Isoleren en besparen helpt bij het terugdringen van het energieverbruik. Per wijk en per type huis willen we kijken wat kan en met elkaar plannen bedenken en als goede buren elkaar helpen het ook daadwerkelijk te doen. We organiseren in elke straat een energiefestival met en door alle buren. Uiteraard geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld en heeft een voortrekkersrol.