Bijdrage D66 14 november

Hier treft u de bijdrage van de D66 fractie aan op de programmabegroting in de gemeente Lelystad.
Sanne de Wilde

Voorzitter,
 
De voorliggende begroting is eigenlijk heel saai. Of beleidsarm, is de politiek correcte term geloof ik.

Want het meeste werk hebben we reeds bij de kadernota gedaan. Daar regelden we gezamenlijk extra geld voor sport, cultuur en duurzaamheid, maar ook voor zorg, MFA’s en aanpak van de Neringpassage.  En gelukkig konden al die bijstellingen in de begroting overeind blijven.

Net als u ben ik ongeduldig om de acties daarvan terug te zien, maar helaas zullen we voor een aantal zaken toch nog tot 2025 moeten wachten.

Afijn, een overzichtelijke begroting dus, wat ons ook de kans geeft om eens op wat andere, belangrijke, maar misschien minder zichtbare zaken te focussen, zoals LNL of SLO. Maar daarover later meer. Eerst zal ik twee punten uit de begroting uit lichten en daarna de D66 M&A toelichten.

Want door het combi amendement uit het voorjaar, zitten er in deze begroting eigenlijk nog maar twee grote nieuwe beslispunten: het ontwikkelen van een herdenkingsplek en het schrappen van de ontwikkeling van de Lelypas. Het eerste vindt D66 een goed idee en het tweede te snel.
 
OK, iets meer duiding: Het plan voor een nieuwe herdenkingsplek is meer geworden dan alleen een nieuw monument op het Agorahof. Het is een ambitieus concept geworden om ook de openbare ruimte bij de Zilverparkkade een flinke upgrade te geven. Dit sluit aan bij ambities uit het raadsakkoord en de kernwaarden van de stad. Het plan wordt nog nader uitgewerkt, maar om tijdig met realisatie te kunnen beginnen is het zaak nu de benodigde middelen te reserveren.

De Lelypas ligt wat lastiger. Al vele jaren gebruik ik deze met veel plezier om zoveel mogelijk lokaal te kopen. Want met lokaal kopen help je de plaatselijke middenstand en behouden we levendigheid en diversiteit in het winkelaanbod. Of bij Bol.com bestellen straks ook geldt als lokaal kopen, moet ik nog even over nadenken.

Maar goed, in ons raadsakkoord hebben we de wens uitgesproken om de Lelypas uit te breiden. En dat kost geld. Tegelijkertijd heeft de organisatie aangegeven dat de huidige vorm en techniek zijn beste tijd gehad heeft. Dus doe het goed of doe het niet. D66 heeft daarin begrip voor het standpunt van het college om het in het zicht van het Ravijnjaar nu niet uit te breiden. Maar dat dat dan gelijk het einde van de Lelypas zou betekenen gaat ons weer iets te snel. Daarom kiezen we ervoor nu wat tijd te kopen en zijn mede-indiener van het Amendement van IP. Wel is van belang dat we niet te lang dralen met de knoop doorhakken, om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven wat we wel en niet willen en hoeveel geld we daarvoor over hebben.
 
Dan de Moties en amendementen van D66.
 
De begroting is natuurlijk een goed reflectiemoment om te kijken of dingen lopen zoals je wil dat ze lopen. Vorig jaar heeft D66 bij de begroting een motie ingediend over LNL, omdat dit verzand was in een drassig moeras.  Commitment en assistentie van het rijk bleven uit en de voortgang van de transformaties was niet of nauwelijks meetbaar.  De motie om dit vlot te trekken en focus aan te brengen werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Mijn fractie was dan ook onaangenaam verrast dat er eigenlijk niets met de motie was gebeurd. Nou kan het college soms een motie gemotiveerd naast zich neer leggen, maar dat was ook niet gebeurd. Eigenlijk is er een jaar gewoon helemaal niks gebeurd.

Dan denk ik; kap er maar mee. Zo wordt het nooit wat en word je extern ook niet serieus genomen. Doe het goed of doe het niet.
Het college zegt dat ze in Q1 van volgend jaar nu toch echt met een plan komen waarin de oorspronkelijke motie wordt meegenomen. Per motie geven wij dan nog maar even aan wat we minstens verwachten, zodat daar geen misverstand over kan bestaan. Wat ons betreft is dit wel de laatste kans. De motie (M23-M22) wordt mede ingediend door GL, JL, PvdA FVD en ML.

Wat ook niet helemaal goed lijkt te gaan is het budget voor de Bouwmeester. Destijds hebben we CML de nek omgedraaid om een bouwmeester aan te stellen die de Lelystadse Bouw ging redden. Van dat bouwen, bouwen, bouwen is helaas nog te weinig terechtgekomen en de bouwmeester verdween geruisloos. Het lijkt ons echter onwenselijk dat het budget mee verdwijnt, dus wat ons betreft komt dat vanaf volgend jaar vrij te vallen tot er weer een goed plan ligt. Wat D66 betreft kan het best binnen het taakveld beschikbaar blijven, we pleiten er niet voor om het weer in te zetten voor stadsmarketing. Dit amendement (A5-A7) wordt mede ingediend door LL, PVV, IP, GL, CDA, PvdA en ML.

Voorts hebben wij een amendement om Bijstelling 40 te schrappen om dit gewoon te doen zoals we altijd doen, dit amendement (A4-A6) wordt mede ingediend door IP en ChristenUnie.

Tot slot roepen wij per motie op om aan te sluiten bij het onderzoek naar een mogelijke nachttreinverbinding met Amsterdam, deze motie (M22-M21) is mede ondertekend door CDA, LL, PvdA, PVV, GL, IP, CU, FvD, JL en VVD.

Dank u wel.