Eric van de Beek, lijsttrekker


Onze leefomgeving en -omstandigheden zijn de afgelopen jaren veel veranderd. In de toekomst zullen veel invloeden hierop ontstaan en veranderingen volgen elkaar snel op. Het is dan ook nu zeer urgent hiervoor de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Dat doen we om de toekomst van ons allemaal blijvend goed te laten en zijn en te verbeteren. In dit verkiezingsprogramma is de urgentie van dit moment vertaald naar concrete acties. Meer dan ooit voelen wij de noodzaak onze leefomgeving te beschermen tegen de verwoestende effecten van de opwarming van de aarde. Meer dan ooit voelen wij de noodzaak voor een beter bestuur voor Heusden, een Heusden waar gemeente en bedrijven goed samenwerken. Meer dan ooit voelen wij de noodzaak voor een veilig verkeer, een veilig Heusden voor de bewoners, een socialer en gezonder Heusden en een cultuurrijk Heusden.
D66 Heusden is een lokale onafhankelijke politieke partij. Het is een voordeel voor Heusden dat we deel uitmaken van D66. Daarmee hebben we contacten en invloed op provinciaal en landelijk niveau. De verwevenheid van gemeenten met provincie en rijk is groot. De contacten helpen bij de aanpak en oplossing van de gemeentelijke uitdagingen, nu en in de toekomst. De lokale overheid heeft zeer veel invloed op het dagelijks leven van iedereen.
De oplossingen die wij aandragen zijn geworteld in een lange politieke traditie. D66 is niet alleen een pragmatische, maar ook een sociaal-liberale partij. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen alleen vrij kunnen zijn als de overheid gelijke kansen schept voor iedereen en tegelijk hulp geeft aan wie het nodig heeft. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
Persoonlijk ben ik lid geworden van D66 vanwege één van haar richtingwijzers: “Vertrouw op de eigen kracht van mensen”. Mensen mee laten denken over hun toekomst, de inrichting van hun wijk, in inzet van WMO gelden. U weet nu eenmaal het beste wat het probleem is waarmee u wordt geconfronteerd en bent prima in staat daaruit de beste oplossingsrichting aan te geven. Dat nemen wij mee in de besluiten. Besturen doen wij niet over u, wij doen het met u samen. U praat mee, beslist mee, u doet mee! Door een goede balans van macht en tegenmacht kan de gemeente inspelen op actuele wensen en behoeften van inwoners.
Wij willen genoeg huizen bouwen om iedereen een passende en betaalbare plek te kunnen bieden. Wij willen dat leraren, verpleegkundigen, agenten en al die anderen die werk doen voor de samenleving kunnen wonen in de wijk waar ze werken. Wij willen dat de gemeente, de woonplaats en uw wijk groener worden, met schone lucht en schoon water voor iedereen. Wij zetten ons in voor een duurzaam Heusden en dragen bij aan de klimaatdoelen van Parijs. De energietransitie moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Voor de elektrische auto moeten voldoende openbare oplaadpunten in de wijken aanwezig zijn.
Wij willen aanwezige en zichtbare wijkagenten, zodat u veilig bent in de buurt. Wij willen dat uw kinderen veilig naar een school gaan waar ze met passie en aandacht worden voorbereid op de wereld zoals die is. Wij willen dat uw kinderen aanspraak kunnen maken op huiswerkbegeleiding, sport, kunst en muziek—ook als u dat zelf niet kunt betalen. Wij willen veilige en goed onderhouden fietsroutes realiseren.
Mensen mogen in Heusden niet buiten de boot vallen. Mensen met een psychisch probleem, langdurige werkloosheid, woningzoekenden en alle anderen die hulp nodig hebben verdienen niets minder dan dat die hulp er voor hen ook is. Dat is niet een loket of formulier. Nee, dat is persoonlijke hulp door een professional die stimuleert en samen met u voor resultaat gaat. We laten niemand vallen.
Wat u niet in dit verkiezingsprogramma zal teruglezen, maar wel van ons mag verwachten, is dat we radicaal denken verbinden aan gematigd handelen. Wij willen de vrijheden van het moderne Nederland uitbreiden voor zoveel mogelijk mensen. We realiseren ons dat wat voor de een waardevol is kan botsen met de belangen van de ander. Wij vinden daarom kracht in het compromis.
Er staat veel op het spel. Wilt u dat Heusden meedoet in de strijd tegen de opwarming van de aarde? Wilt u nieuwe politiek, die omkijkt naar anderen en verder kijkt dan naar morgen? Wilt u gehoord worden, inbreng hebben en meedoen? Dan heeft u het juiste programma opgezocht.