Aart Jan Gorter
Fractievoorzitter D66 Heusden 2016 – 2022


Het ging ons er om dat de invloed van D66 in de raad zodanig is dat – waar dat nodig is – het gemeentebeleid omgebogen wordt in de richting die wij voorstaan.
Als éénpersoonsfractie is dat een hele uitdaging. De doelstelling vanaf het begin: laat de invloed van D66 flink groter zijn dan die ene zetel. We denken dat dat gelukt is. Door op alle beleidsonderdelen een duidelijke mening naar voren te brengen. En door te proberen op inhoud tot verbeteringen te komen.
D66 heeft zich niet als oppositiepartij geprofileerd, maar heeft steeds de samenwerking met andere fracties gezocht met als doel zaken te bereiken die D66 belangrijk vindt. Er is zowel met collegepartijen als met partijen die niet in het college van B&W zaten samengewerkt.
De samenwerking met coalitiepartijen was incidenteel; zo werd met DMP een motie ingediend die het college opriep om de wijk Geerpark aan de noordzijde beter te ontsluiten. En samen met de VVD werd de raad opgeroepen om bezwaar aan te tekenen tegen een mogelijke schaliegaswinning.
Structureel werkte D66 samen met twee andere eenmansfracties: GroenLinks en de PvdA. Uitgangspunt was om samen zoveel als mogelijk het collegebeleid bij te sturen in de richting die deze drie partijen voorstaan. De samenwerking was op het persoonlijk vlak plezierig en wederzijds kon voordeel behaald worden. 
Diverse moties van D66 hebben tot een raadsmeerderheid hebben geleid. 
Een heel belangrijke motie betreft de gewenste huisvesting van de bibliotheek Drunen in de Voorste Venne. Het was het vorige college niet gelukt om de Bieb in de Voorste Venne gehuisvest te krijgen. D66 vindt dat een groot gemis, omdat mede door de Bieb in de Voorste Venne te huisvesten dit sociaal-cultureel centrum uit kan groeien tot een echte ontmoetingsplaats voor onze inwoners. Daarom heeft D66 bij motie het college opgeroepen er alles aan te doen om te bereiken dat de verhuizing wél lukt. De motie is aangenomen door de raad. De huisvesting heeft mede tot voordeel dat op het terrein van de oude Bieb sociale woningen gebouwd kunnen worden, waar een groot tekort aan bestaat. 
Het is D66 ook gelukt (na diverse pogingen) om een snelheid-remmende drempel in de Duinweg te realiseren: heel belangrijk voor de veiligheid van fietsers die het  “rondje duinen” rijden.
D66 heeft ook bereikt dat er op het gebied van gemeentelijke heffingen een eerlijker verdeling is gekomen tussen meerpersoonshuishoudens en éénpersoons huishoudens. De laatste groep betaalde bijna net zoveel als gezinnen.
D66 heeft zich steeds sterk gemaakt voor een betere situatie op de woningmarkt. Er is  een tekort aan betaalbare woningen. Het belangrijkste wat een gemeente daar aan kan doen is meer woningbouwlocaties beschikbaar hebben. De raad heeft een motie van D66 aangenomen die het college opdraagt om onderzoek te doen naar een nieuwe woningbouwlocatie in Drunen (waar nu geen grotere bouwlocatie beschikbaar is).
Wij hebben ons steeds sterk gemaakt voor minder verrommeling van ons buitengebied. En voor een beter beleid met betrekking tot bomen. Er wordt te makkelijk gekapt en te weinig terug geplant. Het college scoort een onvoldoende op dit gebied.