Na de Corona eindelijk meer contact en meer sporten!


D66 Heusden wil dat organisaties voor mensen met psychische problemen hun samenwerking verbeteren. Voor langdurig werklozen is meer maatwerk nodig. 
We willen oplossingen voor jongeren die van de zorgradar verdwijnen wanneer zij meerderjarig worden. Sport en bewegen zijn onontbeerlijk voor een gezonde en vitale bevolking. “Buurt bestuurt” verdient blijvende steun en is een voorbeeld voor andere wijken.

Betere samenwerking

De transitie in het sociale domein is intussen een feit: de diverse organisaties die samenwerken in Bijeen Heusden hebben de wijkteams opgezet. Bijeen is nu het netwerk van partijen dat in de gemeente Heusden zorgt voor de uitvoering van alle taken op het terrein van zorg, jeugd, senioren en werk. 
Wij denken dat die samenwerking nog beter kan, onder andere voor mensen met psychische problemen. Zij hebben meer en andere aandacht nodig dan ze nu krijgen. De politie krijgt steeds meer te maken met verwarde mensen. Dat is een wringend symptoom.
Maatwerk is kijken wat er nodig is in de individuele situatie. Zorgen dat de inwoners op het gebied van hun gezondheid hun droom ook kunnen omzetten in doen. Dus inkopen op de vraag van de inwoners, in plaats van inkopen zonder goed te weten wat de vraag is.

Woningbouw

Nieuwbouw in Heusden betekent vaak nog steeds het bouwen van (ruime) eengezinswoningen in het buitengebied. De nieuwbouwwijken De Grassen en Geerpark bestaan voor een groot deel uit dit soort woningen. Hoewel er aan het begin van de plannen een aantal sociale huurwoningen is gebouwd, blijft de vraag naar sociale huurwoningen en koopwoningen tot € 350.000,- voor alleenstaanden voor een flink deel onvervuld. De markt begint daar nu serieus te knellen. Hoe en waar alleenstaanden en arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden, is onderwerp van nadere studie. Het is zaak om daar meer prioriteit aan te geven. Vernieuwende bouwwijzen en woonvormen verdienen eveneens meer aandacht.

Maatwerk

Ook voor de langdurig werklozen en niet-uitkeringsgerechtigden is meer maatwerk nodig. Bijzondere aandacht moet daarbij uitgaan naar moeilijk plaatsbare jongeren en naar de oudere werkloze. De samenwerking tussen Baanbrekers, het onderwijs en het bedrijfsleven kan nog verder worden verbeterd. D66 wil, in navolging van andere gemeentes, experimenteren met de mogelijkheid om naast een uitkering iets bij te verdienen, zodat de aansluiting met de arbeidsmarkt niet helemaal verloren gaat. 

Arbeidsmigranten

In diverse sectoren van de reële economie nemen arbeidsmigranten inmiddels een belangrijke plaats in. Daarbij zijn er punten van zorg en aandacht. Arbeidsuitbuiting komt voor. Die dient te worden opgespoord, gecorrigeerd en eventueel bestraft. Huisvesting verloopt vaak moeizaam. De gemeente dient actief toe te zien op de kwaliteit van de huisvesting, op het volgen van elementaire regels betreffende gezondheid, veiligheid en hinder. Werkgevers die arbeidskrachten in het buitenland werven hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor passende huisvesting.

Jeugdhulp en daarna?

In de jeugdhulp is in het bijzonder aandacht vereist voor kinderen en jeugdigen in kwetsbare gezinnen. Met name voor die groep is het extra van belang dat korte lijnen worden gehanteerd binnen het sociaal domein en bij regionale voorzieningen als Veilig Thuis en Kinderbescherming.
Jeugdhulp gaat om hulp, gezien vanuit het kind èn de ouders/verzorgers. Er is nu sprake van een abrupte overgang van intensieve begeleiding naar hulp op afstand, zodra jongeren 18 jaar worden. 
Dat gaat soms ten koste van deze jongvolwassenen. We willen voorkomen dat jongeren die hulp ontvangen, van de zorgradar verdwijnen als ze meerderjarig worden. Ze moeten in beeld blijven bij de hulpverlenende instanties. 
D66 Heusden wil dat de organisaties de komende jaren zoeken naar en experimenteren met oplossingen voor jongvolwassenen.

Sport en bewegen

Sport en bewegen zijn middelen om te werken aan de gezondheid én aan sociale binding. Wij zijn van mening dat sport en bewegen onontbeerlijk zijn voor een gezonde en vitale bevolking – voor jong en oud, arm en rijk, met en zonder handicap, ongeacht afkomst. Sporten biedt ontspanning en vermaak. Maar het is nog niet voor iedereen gewoon om te gaan sporten en dat een leven lang te blijven doen. De sportverenigingen verdienen brede steun van de gemeente. De activiteiten van op het terrein van sportpark De Schroef onderschrijven wij dan ook en blijven we ondersteunen.
In de openbare ruimte moet er ook gelegenheid zijn om te bewegen en te sporten. Daarbij doelen we op het aanleggen, verlichten en verzorgen van fiets-, wandel-, skeeler- en ruiterpaden. Maar ook op skateplekken, basketbalpleintjes en plekken voor bootcamps. En voor senioren dienen er veilige wandel en scootmobielroutes te zijn in de directe woonomgeving.

Bewonersparticipatie

Wij vinden dat er specifieke aandacht nodig is voor de woonomgeving, meer in het bijzonder  voor de woonwijken die gekenmerkt worden door lage inkomens, langdurige werkloosheid, ongezonde leefpatronen en een bovengemiddelde criminaliteit. 
De “Buurt Bestuurt” is een goed voorbeeld van de manier waarop de initiatiefnemers de bewoners op wijkniveau meer kunnen betrekken bij hun woonomgeving. Deze initiatieven krijgen steeds meer navolging en verdienen goede ondersteuning vanuit de gemeente.