Toneel, zang, theater, historisch spektakel, muziek houden de gemeenschap levend


D66 Heusden wil dat culturele uitingen meer de vrije teugel krijgen. We vinden dat goede burgerinitiatieven op ondersteuning van de gemeente mogen rekenen, ook financieel. Doelmatigheid en efficiency zijn geen primaire criteria voor de toekenning van subsidies. Een grote versnippering is echter ongewenst. 

Cultuur en censuur gaan niet samen

D66 geeft veel aandacht aan cultuur en doet dat op elke denkbare schaal: Europees, landelijk, provinciaal en gemeentelijk.
‘Cultuur’, oftewel datgene wat de mens schept, staat tegenover het begrip ‘natuur’, datgene wat aangeboren is. Cultuur verwijst naar menselijke activiteit en de symbolen die deze activiteit betekenis geven. Het is dan ook een breed begrip en het is juist daardoor dat allerlei groeperingen dit op eigen wijze interpreteren.
Met cultuur verrijkt een mens het bestaan. Cultuur betekent diversiteit. Cultuur brengt scheppende mensen bij elkaar en laat anderen daarvan genieten. Met cultuur bestrijd je eenzaamheid. Kort samengevat: cultuur draagt bij aan de kwaliteit van bestaan.
Wij vinden het belangrijk dat culturele uitingen, van welke (maatschappijkritische) aard dan ook, de vrije teugel krijgen. Een volwassen democratie kan dat hebben. Ze wordt er beter, mooier, sterker en interessanter van.

Voldoende middelen

Het allergrootste deel van de cultuuruitingen wordt door amateurs en onbetaalde vrijwilligers tot stand gebracht. Dat wil niet zeggen dat er geen kosten aan verbonden zijn. De grenzen van wat vrijwilligers met elkaar tot stand kunnen brengen zijn – na alle landelijke, provinciale en lokale bezuinigingsrondes – inmiddels wel bereikt. Wij accepteren geen verdere bezuiniging in de cultuursector in Heusden.
D66 vindt het nodig dat er op twee vragen in de komende raadsperiode een goed beargumenteerd antwoord komt. Wat is het effect en wat het rendement van de tientallen kruimelsubsidies in de culturele sector? Veel subsidies zijn historisch zo gegroeid en daarom is het tijd ze zorgvuldig onder de loep te nemen. En de tweede vraag: kan de subsidiegrondslag voor de grotere subsidieontvangers beter worden beargumenteerd en geharmoniseerd?

Cultuur als basis voor sociale binding

D66 Heusden is blij dat partijen elkaar in de afgelopen raadsperiode hebben kunnen vinden bij de doorstart van De Voorste Venne en dat daar allerlei vormen van cultuur geboden worden. Het ziet er naar uit dat ook de bibliotheek in Drunen aanhaakt. We vinden dat De Voorste Venne mag rekenen op ondersteuning van de gemeente. Op kleinere schaal geldt iets vergelijkbaars voor tal van andere sociaal-culturele instellingen die onze gemeente rijk is. Cultuur verbindt mensen. D66 vindt verbinding tussen mensen belangrijk.

Scholing

Om toegang te krijgen tot een bepaalde vorm van cultuur is onderwijs soms noodzakelijk. Wij vragen daarom extra aandacht voor de alfabetisering van autochtone ongeletterden en voor taalonderwijs aan westerse en niet-westerse allochtonen.
Op basisscholen behoort cultuur een vast onderdeel van het lesprogramma te zijn. 

Raad voor cultuur

Het geheel aan activiteiten willen we naar een hoger plan tillen. Daaraan kan een (coördinerende) Raad voor Cultuur in Heusden bijdragen.