Een blijvend punt van aandacht


Ooit stonden er kanonnen op de wallen van de vesting Heusden om de gevreesde vijand buiten te houden. Van de kanonnen gaat vandaag geen enkele dreiging meer uit. Onveiligheid heeft in de 21-ste eeuw andere verschijningsvormen gekregen. De gemeente moet een plek zijn waar al haar burgers zich kunnen ontplooien en veilig voelen. D66 vindt het belangrijk dat elk individu zich veilig voelt binnen de gemeente. Het is de taak van de gemeente om zich hiervoor in te zetten en gehoor te geven aan de zorgen van haar burgers.

Veiligheid vanaf de eerste steen

D66 Heusden vindt het belangrijk dat inwoners zich veilig voelen in hun gemeente. Daarom wil D66 dat de gemeente al bij het voorontwerp van het bestemmingsplan voor een wijk voldoende aandacht besteedt aan veiligheid. Als inwoners zich organiseren om de veiligheid in hun wijk te vergroten, moeten zij op steun van de gemeente kunnen rekenen. Extra aandacht vraagt de veiligheid van kwetsbare ouderen.

Drugscriminaliteit

Drugsgebruik en -criminaliteit zijn in Heusden reële problemen. Gemeente Heusden zet zich in tegen drugscriminaliteit. D66 staat achter dit gevecht. Maar door handhaving alleen wordt dat gevecht niet gewonnen. Het is bovendien niet doelmatig dat drugscriminaliteit alleen wordt bestreden door handhaving. Voor D66 geldt ‘voorkomen is beter dan genezen’. Vandaar dat D66 zich daarnaast wil inzetten voor drugspreventie door voorlichting en bewustwording. Door in te zetten op het terugdringen van drugsgebruik wordt ook tegelijkertijd drugscriminaliteit bestreden. De gemeente moet burgerinitiatieven en organisaties ondersteunen die zich hard maken voor drugspreventie. Zo heeft Kansrijk Elshout, het buurtbestuur van Elshout, informatieavonden georganiseerd over drugs(gebruik). D66 juicht deze initiatieven van harte toe.
Dit laat alles onverlet …  de aandacht die ‘gewone ‘ criminaliteit vraagt.

De politie waakt opdat wij rusten

Wij zullen er ons sterk voor gaan maken dat de politie voldoende in de wijk aanwezig en zichtbaar blijft in de diverse kernen, ook in de avonden en weekenden. D66 vindt het heel belangrijk dat de politie goed en voldoende meedoet met de samenwerkende partijen wonen, welzijn en zorg, zodat zij onderling hun kennis vroegtijdig kunnen delen en gezamenlijk inspanningen kunnen verrichten.

Licht en veiligheid

Goede, energiezuinige verlichting is noodzakelijk voor de sociale veiligheid op straat en in de wijk: te weinig is onveilig, te veel energieverkwistend. D66 is geen voorstander van oudejaarsvuurwerk dat door particulieren wordt afgestoken. Het is gevaarlijk, milieuvervuilend en veroorzaakt overlast. Het zogenaamde carbidschieten is een oude folklore die onder strikte voorwaarden en op beperkte schaal kan worden voortgezet, doch niet zolang er een algemeen vuurwerkverbod geldt.