Klimaatdrammer is een geuzennaam


D66 zet zich extra in voor een duurzaam Heusden. Daarmee willen wij bijdragen aan de klimaatdoelen van Parijs. En de tijd voor actie dringt. De gemeente moet een actieve rol spelen en het goede voorbeeld geven. D66 Heusden wil bovendien dat alle inwoners kunnen profiteren van de energietransitie. Ook wil D66 afvalscheiding verbeteren, recycling stimuleren en afval zoveel mogelijk voorkomen.

Energiebesparing

Er is heel veel te doen om de klimaatafspraken van Parijs te gaan halen en de tijd is relatief kort. D66 Heusden vindt dat de gemeente hierin een actieve taak heeft, onder andere door te fungeren als hét goede voorbeeld. Daarvoor zijn kansen te over. Zo kan de gemeente veel eigen gebouwen energiezuiniger maken. 
Bovendien kan de gemeente met de woningcorporaties structurele afspraken maken over verduurzaming van de woningvoorraad. Zo helpen beide partijen woningeigenaren met kennis over het verduurzamen van de woning. 
De gemeente zet zich extra in voor een duurzamer Heusden: woningen en eigen gebouwen energiezuinig, in 2050 zelfs helemaal onafhankelijk van fossiele brandstoffen, LED-straatverlichting met dimstand, kennisoverdracht aan inwoners, zonnevelden en windenergie.

Energietransitie

De belangrijkste CO2-reductie is te behalen in de omschakeling van fossiele energie naar duurzame energie. Groene energie moet voorrang krijgen en woningen en gebouwen moeten aardgasvrij worden. De gemeente heeft in de Transitievisie Warmte de ambitie uitgesproken om de CO2-uitstoot in 2030 met 30% te reduceren.  
De belangrijkste vraag voor inwoners over de energietransitie is: ‘Hoe kan ik dat betalen?’ D66 wil dat die vraag als eerste door de gemeente wordt beantwoord. De gemeente zet zich in om de energietransitie voor iedereen die wil mogelijk te maken, door het actief werven en verlenen van subsidies, financierings-mogelijkheden of buurtinitiatieven. De transitie naar duurzame energie kan alleen slagen als die voor iedere inwoner haalbaar en betaalbaar is.  
D66 wil verder dat de gemeente een actieve rol inneemt bij de aanleg van grootschalige energievoorzieningen zoals zonnevelden, windenergie en collectieve warmtenetten. Zij kan dit doen in samenwerking met derde partijen.
De gemeente zorgt dat zij daarbij in elk geval de regie houdt over de bestedingen van het ‘publieke’ deel van de opbrengsten van deze voorzieningen. Zij waakt voor financiële risico’s voor de gemeente en haar inwoners. 
De gemeente gaat op zoek naar geschikte locaties voor windmolens en zonnepanelen, waardoor de taakstellingen uit de Regionale Energie en Klimaatstrategie Regio Hart van Brabant (REKS) worden behaald.
Wij zijn geen voorstander van het zelfstandig nemen van ontwikkelingsrisico’s door gemeenten, ook niet in regionaal verband. Deskundigheid en snelheid van handelen van marktpartijen kan worden benut door op voet van gelijkheid samenwerkingen met hen aan te gaan. 
Kennisoverdracht kan een belangrijke rol spelen in de verduurzaming en energietransitie van onze gemeente. De gemeente ondersteunt kennistransferia met eigen kennis en publieke middelen en zorgt voor een informatiepunt Duurzaam (ver)bouwen, waar mensen terecht kunnen met verduurzamingsvragen. 
D66 Heusden gaat op zoek naar nieuwe mogelijkheden tot verduurzaming. D66 maakt zich sterk voor de benodigde financiële middelen voor de Duurzaamheidsagenda. Deze wordt, als het aan D66 ligt, een hoeksteen van het coalitieakkoord.
Naast de noodzakelijke aanpassing aan de gevolgen van het veranderende klimaat zullen ook grote inspanningen nodig zijn om klimaatverandering te beperken. Heusden is maar een kleine pion op een groot schaakbord. Dat neemt niet weg dat we ook hier grote en moedige stappen zullen (moeten) gaan zetten. Over een generatie zou de gemeente Heusden volledig duurzaam moeten zijn, zowel voor energie als voor materialen. Dat lijkt ver weg, maar het is kort dag. Leefbaarheid is meer dan overleven. Leefbaarheid gaat over de kwaliteit van het bestaan èn over het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het is niet òf-òf. Maatgevend is niet de snelheid waarmee de grote ambities worden bedacht, maar de snelheid waarmee ze worden opgepakt en gerealiseerd. Hier is nog een wereld te winnen. Ook in Heusden.

Circulaire economie

De circulaire economie draait om het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden in een gesloten kringloop.
Idealiter worden er geen eindige grondstoffen meer aan de aarde onttrokken en wordt geen afval gestort. Voor gebouwen betekent ‘circulair’ dat materialen en bouwdelen hergebruikt worden, maar ook dat het gebouw zelf flexibel is.
D66 maakt zich hard voor een circulaire economie waarin grond- en afvalstoffen worden gerecycled en hergebruikt. Afvalpreventie staat, als vanouds, bovenaan. 
Gerichte voorlichting en een gedifferentieerde tariefstructuur (niet-herbruikbaar afval wordt duur, herbruikbaar goedkoop) moeten de hoeveelheid afval die gestort of verbrand wordt verder terugdringen. 

Beeld: D66 Heusden

Klimaatadaptatie

De gevolgen van de klimaatveranderingen worden steeds merkbaarder in de vorm van hogere temperaturen in de zomer, langere periodes van droogte en hevige wateroverlast tijdens onweersbuien. Straten in de gemeente staan vaker blank dan voorzien was. Wij willen plannen realiseren om regenwater langer vast te houden in de wijk, met name in parken en openbaar groen. Goede voorbeelden daarvan zijn te vinden in het Geerpark en in het waterpark in Vlijmen-Noord. 
We zien de laatste tijd steeds meer ‘onderhoudsarme tuinen’. Dit soort tuinen draagt reëel bij aan de vergroting van de wateroverlast en hittestress. Deze ontwikkeling staat haaks op het klimaatbeleid. De gemeente kan nog veel doen aan voorlichting aan burgers. Ze moet haar burgers vaker ‘meenemen’.  

Buitengebied

De komende jaren zullen veel agrariërs geheel of gedeeltelijk met hun bedrijf stoppen. Die tendens bestaat al vele jaren. D66 wil dat de gemeente met elke agrariër spreekt om een goede bestemming van de vrijkomende gebouwen te garanderen. Leegstand leidt immers snel tot verpaupering en zeer ongewenste activiteiten.
Het buitengebied krijgt steeds meer functies. Een deel van die functies is onderling tegenstrijdig. We willen meer duurzame energie, bijvoorbeeld opgewekt met windmolens en in zonneweides, maar we willen ook een klimaatbestendig buitengebied met veel biodiversiteit, waar het goed boeren en recreëren is. Vast staat dat veel boeren – al dan niet vrijwillig – in het komende decennium zullen stoppen, een andere manier van ‘boeren’ zullen kiezen en/of geheel andere activiteiten gaan ontplooien. Het is zaak om met de kennis en inbreng van boeren het buitengebied een kwaliteitsimpuls te geven. In geen geval mogen criminelen met het vele geld dat ze hebben hier ondermijnende activiteiten beginnen. 

Verbeteringen voor de agrarische sector

Er gaan de komende kabinetsperiode met zekerheid financiële middelen beschikbaar komen voor de noodzakelijke hervorming van de landbouw. Voor het gebied van de gemeente Heusden kan dit betekenen dat de kaalslag wordt hersteld die in de zestiger jaren in het buitengebied is ontstaan met de grootschalige ruilverkavelingen. Roundup en raaigras deden hun intrede. Het klein wild, vogels en insecten verdwenen grotendeels.
De ‘race-to-the-bottom’, door steeds goedkoper te produceren tegen steeds lagere marktprijzen, waar de boeren mee werden opgejaagd, moet tot staan worden gebracht. 
Veel boeren zijn er trots op dat hun voorouders prachtige landschappen hebben achtergelaten. Er komen nu kansen voor herstel daarvan, waarbij boeren weer een rendabele exploitatie moeten kunnen krijgen. Maatregelen en compensatie moeten hand in hand gaan.
De oude, natuurlijke omgeving kan worden hersteld door het terugbrengen van sloten en bosschages. Het kleinwild, zoals hazen, fazanten en patrijzen en vele andere soorten zullen dan terugkeren. De oude biodiversiteit kan daarmee worden hersteld. De gemeente Heusden kan invloed uitoefenen voor besteding van de beschikbaar komende middelen in de gewenste richting. Zij kan daaraan kracht bijzetten door nadere eisen te stellen aan het gebruik en inrichting van haar eigen (pacht)gronden.

Versterken van natuur en landschap

De gemeente heeft als taak een Omgevingsvisie te ontwikkelen, waarin natuur en landschap een belangrijke rol spelen. De eerste stappen zijn al gezet. In diverse consultatierondes heeft de gemeente wensen en informatie ‘opgehaald’ bij de burgers. D66 Heusden wil verrommeling tegengaan, we willen een hoogwaardig buitengebied, duurzame landbouw, natuurontwikkeling, meer groen in woonwijken, voor elke gekapte boom twee nieuwe bomen planten.
Versterking van natuur en landschap is goed voor het welbevinden van mens, plant en dier. D66 bepleit een kwaliteitsverbetering van het Groene Woud, inclusief de Loonse en Drunense duinen. Veel inwoners zijn ondernemend en creatief. Wie delen van de openbare ruimte wil omtoveren tot bloemrijke plekken, willen we die kans geven.